ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หญิงชายเท่าเทียมกัน 

Men and women are equal.

男女平等。

Nán nǚ píng děng.

 

หรือว่าคุณไม่เชื่อว่าหญิงชายเท่าเทียมกันเหรอ

Don't you believe in equality between men and women? 

难道你不相信男女平等吗?

Nán dào nǐ bù xiāng xìn nán nǚ píng děng ma?


 

ฉันจะไปว่าเขาได้ยังไงกัน เพราะนั่นเขาไม่ได้เจตนา

How can I blame him? It wasn't intentional.

我怎么能怪他呢?那又不是有意的。

Wǒ zěnme néng guài tā ne? Nà yòu bú shì yǒu yì de.

 

เขาเป็นคนแปลกๆหน่อย 

There's something strange about him. 

他有点怪。

Tā yǒu diǎn guài. 

 

ให้ฉันพูดเหรอ เขาเป็นคนแปลกนิดหน่อย

There was something, dare I say it, a little unusual about him.

要我说呀,他这人有那么一点怪。

Yào wǒ shuō ya, tā zhè rén yǒu nà me yì diǎn guài.

 

ถ้าเขาสอบไม่ผ่าน ก็ต้องโทษที่ตัวของเขาเอง

If he fails the test, he has only himself to blame.

如果考试不及格,他只能怪自己。

guǒ kǎo shì bù jí gé, tā zhǐ néng guài zì jǐ.

 

ก็ต้องโทษที่คุณเองที่เป็นคนมีเสน่ห์มาก

It's your fault for being so pretty. 

只能怪你太迷人了。

Zhǐ néng guài nǐ tài mí rén le.

 

เขาคือคนที่ฉันอยากจะคุยด้วย 

He's the guy I need to talk to. 

他就是我要去谈谈的人。

Tā jiù shì wǒ yào qù tán tan de rén.

 

เราไปหาที่ที่คุยกันเถอะ

Could we go and talk somewhere?

我们能找个地方去谈谈吧。

men néng zhǎo gè dì fāng qù tán tan ba.

 

ไป พวกเราไปคุยกับเขากันเถอะ 

Let's go and talk to him. 

走,我们去和他谈谈。

Zǒu, wǒ men qù hé tā tán tan.

 

เธอรู้สึกอึดอัดใจมากที่จะพูดตรงๆอย่างนั้น 

She was embarrassed to say that.

她不好意思那么说。

Tā bù hǎo si nà me shuō.

 

ฉันถือว่าเขาเป็นเพื่อนแท้มาโดยตลอด

I always think of him as a true friend. 

我一直把他当做真正的朋友。

Wǒ yì zhí bǎ tā dàng zuò zhēn zhèng de péng yǒu. 

 


ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน เขาก็คือเพื่อนแท้

He was a true friend, in every sense of the word. 

无论从哪个角度讲,他都是个真正的朋友。

lùn cóng nǎ gè jiǎo dù jiǎng, tā dōu shì gè zhēn zhèng de péng yǒu.💚💚💚💚💚


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节