ประโยคภาษาจีน ที่ได้ยินบ่อยๆ

 ไร้ข้อสงสัย 

Without a doubt

毫无疑问

Háo wú yí wèn

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

Under construction

工正在施工 工事中

Zhèng zài shī gōng; Gōng shì zhōng

 

อยู่ในสภาวะกดดัน 

Under pressure

压力重重 压力之下 下压 ;下压力 在压力下

Yā lì chóng chóng; Yā lì zhī xià; Xià yā; Xià yā lì; Zài yā lì xià

 

ทันทีทันใด 

Without delay

刻不容缓

Kè bù róng huǎn

 

ไม่มีข้อยกเว้น 

Without exception

毫无例外

Háo wú lì wài

 

ตลอดชีวิต 

For life

终生;一生

Zhōng shēng; Yī shēng

 

ด้วยเหตุผลบางอย่าง 

For some reason

因为某种原因

Yīn wèi mǒu zhǒng yuán yīn

 

เป็นเรื่องที่ดี

For a good cause

有充分理由的

Yǒu chōng fèn lǐ yóu de

 

ตกอยู่ในความเสี่ยง อันตราย 

In danger

在危险中

Zài wéi xiǎn zhōng

 

ติดหนี้ 

In debt

欠款 负债累累

Qiàn kuǎn; Fù zhài lěi lèi

 

เหนือการควบคุม 

Out of control

失控;失去控制

Shī kòng; Shī qù kòng zhì

 

ล้าสมัย 

Out of date

过时的

Guò shí de

💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节