คำศัพท์ภาษาจีน ข่าวต่างๆ 新闻

 


ข่าว

新闻

Xīn wén

 🗼🗼🗼ข่าวในประเทศ

国内新闻

Guó nèi xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวประจำท้องถิ่น

本地新闻

Běn dì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวต่างประเทศ

国外新闻

Guó wài xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวรอบโลก

国际新闻

Guó jì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวสังคม

社会新闻

Shè huì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวเศรษฐกิจ

经济新闻

Jīng jì xīn wén

 

 🗼🗼🗼


ข่าวอาชญากรรม

犯罪新闻

Fàn zuì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

科技新闻

jì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวสภาพอากาศ

天气新闻

Tiān qì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวภัยพิบัติ

灾难新闻

Zāi nàn xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าววัฒนธรรม

文化新闻

Wén huà xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวกีฬา

体育新闻

yù xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวการเมือง

政治新闻

Zhèng zhì xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวออนไลน์

网上新闻

Wǎng shàng xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวสั้น

简明新闻

Jiǎn míng xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวหน้าหนึ่ง

头版新闻

Tóu bǎn xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวในพระราชสำนัก

皇家新闻

Huáng jiā xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวซุบซิบดารา

八卦新闻

guà xīn wén

 

🗼🗼🗼


ข่าวบันเทิง

娱乐新闻

lè xīn wén

 

💦💦💦💦

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节