ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


รีบๆเข้า 

Hurry up!

快点!

Kuài diǎn!

 

🌺🌺🌺


ใจเย็นๆ

Clam down.

冷静一点。

Lěng jìng yì diǎn.

 

🌺🌺🌺


แป็บนึงนะ 

One second.

等等。/ 请等一下。

Děng děng./Qǐng děng yí xià.

 

🌺🌺🌺


ทำตัวดีๆ 

Be good!

乖一点。/ 表现好一点。

Guāi yì diǎn./ Biǎo xiàn hǎo yì diǎn.

 

🌺🌺🌺


ล้อเล่นน่า

Just kidding.

开玩笑而已。

Kāi wán xiào ér yǐ.

 

🌺🌺🌺


ขอโทษที่รบกวนนะ 

Sorry for bothering!

抱歉打扰你了!

Bào qiàn dǎ rǎo nǐ le!

 

🌺🌺🌺


กรุณาพูดช้าๆหน่อย ฉันตามไม่ทัน 

Please speak slowly. I can't follow you.

请讲慢点,我跟不上你。

Qǐng jiǎng màn diǎn, wǒ gēn bú shàng nǐ.


💕💕💕💕


 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节