ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


โลกกลมจัง 

What a small world!

这个世界真是太小了!

Zhè ge shì jiè zhēn shì tài xiǎo le!


 🌺🌺🌺


คุณทำงานอะไร 

What do you do ?

你是做什么的?

Nǐ shì zuò shén me de?

 

 🌺🌺🌺


ฉันดูเวลาผิด 

I misread the time.

我看错时间了。

Wǒ kàn cuò shí jiān le.

 

 🌺🌺🌺


จำให้ขึ้นใจ 

Bear in mind.

记住。

Jì zhù.

 

 🌺🌺🌺


ฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้น 

I hope so.

希望如此。

Xī wàng rú cǐ.

 

 🌺🌺🌺


ให้ฉันทายนะ Let me guess.

让我猜一猜。

Ràng wǒ cāi yì cāi.

 

 🌺🌺🌺


ฉันพูดถึงไหนแล้วนะ 

Where was I?

我讲到哪儿了?/我说到哪儿了?

Wǒ jiǎng dào nǎr le? / Wǒ shuō dào nǎr le?

 


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节