ประโยคภาษาจีน อับอาย ขายขี้หน้า 尴尬 丢脸


ระโยคภาษาจีน 
อับอาย ขายขี้หน้า 
尴尬  丢脸

👇👇👇👇👇


ฉันรู้สึกอับอายมาก
I’m embarrassed.
我很尴尬。
Wǒ hěn gāngà.
*尴尬
 Gāngà 
 1 ผะอืดผะอม; กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ;อึดอัดใจ 
 2 (ลักษณะท่าทาง)เก้อ ;เขิน ;ทำตัวไม่ถูกเขาระมัดระวังเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายที่จะเกิดขึ้น
He was always careful to avoid embarrassment. 
他总是小心谨慎地避免尴尬。
Tā zǒng shì xiǎoxīn jǐnshèn de bìmiǎn gāngà.เขาดูเคอะเขินเล็กน้อย
He looked a bit embarrassed. 
他看起来有点尴尬。
Tā kàn qǐlái yǒudiǎn gāngà.ฉันจะคุยกับเขา แต่ฉันรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อย
I'll talk to him, but I won't feel comfortable about it. 
我会跟他谈一谈,但是我觉得有些尴尬。
Wǒ huì gēn tā tán yī tán, dànshì wǒ juédé yǒuxiē gāngà.คุณลองจินตนาการดูสิว่ามันช่างน่าอายขนาดไหน
Can you imagine how embarrassing that is? 
你能想象那有多尴尬吗?
Nǐ néng xiǎngxiàng nà yǒu duō gāngà ma?น่าขายหน้าจัง
How embarrassing!
真丢人!
Zhēn diūrén!
*丢人
 Diūrén 
 น่าอาย; น่าขายหน้า; เสียหน้า; ปล่อยไก่


เขารู้สึกขายหน้าก็เลยไปหลบซ่อนตัวแล้ว
He's hiding out because he's embarrassed. 
他觉得很丢人所以躲起来了。
Tā juédé hěn diūrén suǒyǐ duǒ qǐláile.คุณกลัวว่าฉันจะทำให้คุณขายหน้าเหรอ
Are you afraid I'll embarrass you? 
你怕我让你丢人吗?
Nǐ pà wǒ ràng nǐ diūrén ma?ไม่มีอะไรน่าอายเลย
There is nothing discreditable in that. 
这也没有什么丢人的。
Zhè yě méiyǒu shén me diūrén de.


ฉันอยากหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
I wish I could disappear.
我希望我可以消失得无影无踪。
Wǒ xīwàng wǒ kěyǐ xiāoshī dé wú yǐng wú zōng.ฉันหวังจริงๆว่าฉันจะหายไปในทันที เพราะฉันรับไม่ได้กับการเยาะเย้ยเหล่านี้ได้
I just wish I could disappear. I can't stand all this ridicule. 
我真希望能够就地消失。我受不了所有这些嘲笑。
Wǒ zhēn xīwàng nénggòu jiù de xiāoshī. Wǒ shòu bùliǎo suǒyǒu zhèxiē cháoxiào.ฉันหวังว่าฉันจะหายตัวไปในท่ามกลางผู้คนที่อยู่รอบตัวฉัน
I wish I could just disappear when I am around other people. 
我希望自己可以在一群人之中消失。
Wǒ xīwàng zìjǐ kěyǐ zài yīqún rén zhī zhōng xiāoshī.ฉันอยากมุดดินหนีไปเลย
I want to crawl into a hole and disappear.
我只想钻进地缝里去而消失。
Wǒ zhǐ xiǎng zuān jìn dì fèng lǐ qù ér xiāoshī.ฉันอยากมุดดินหนีและไม่ต้องออกมาตลอดกาล
 I wanted to crawl into a hole and never come out.
 我当时只想钻进地缝里,永远不要出来。
 Wǒ dāngshí zhǐ xiǎng zuān jìn dì fèng lǐ, yǒngyuǎn bùyào chūlái.ฉันรู้สึกละอายใจ
I’m ashamed of myself.
我为自己感到惭愧。
Wǒ wèi zìjǐ gǎndào cánkuì.
*惭愧
  Cánkuì 
  อับอาย; ละอายใจ


หน้าเธอแดงด้วยความละอายใจ
She was red with shame.
她羞愧地红了脸。
Tā xiūkuì de hóngle liǎn.
*羞愧
  Xiūkuì 
  รู้สึกอับอายขายหน้า; รู้สึกเสียหน้าฉันรู้สึกอับอายขายขี้หน้าแทบตาย
I nearly died of shame 
我羞愧难当。
Wǒ xiūkuì nándāng.เธอละอายใจกับความผิดพลาดที่เธอก่อขึ้น
She blushed for her mistakes.
她因为自己的错误而感到羞愧。
Tā yīnwèi zìjǐ de cuòwù ér gǎndào xiūkuì.พวกเขารู้สึกละอายใจและรู้สึกผิดราวกับเป็นความผิดของพวกเขาเอง
They feel shame and guilt as though it is their fault
他们觉得羞愧和内疚,就好像这是他们的错。
Tāmen juédé xiūkuì hé nèijiù, jiù hǎoxiàng zhè shì tāmen de cuò.
*内疚
 Nèijiù 
 เกิดสำนึกบาปในใจ; เกิดสำนึกในบาป; เกิดความรู้สึกบาปทางใจอย่าอายไปเลย
Don’t be shy.
别害羞。
Bié hàixiū.เขาเห็นผู้หญิงก็จะขี้อายอย่างมาก
He is painfully shy of women.
他见到女人就十分害羞。
Tā jiàn dào nǚrén jiù shífēn hàixiū.ฉันก็เปรียบเหมือนดอกไม้ตามซอกกำแพง เพราะว่าฉันเป็นคนขี้อายมาก
I was something of a wallflower; I was terribly shy. 
我算是朵墙花,因为我特别害羞。
Wǒ suànshì duǒ qiáng huā, yīnwèi wǒ tèbié hàixiū.
*朵墙花
 Duǒ qiáng huā 
 ดอกไม้ตามซอกกำแพง (wallflower)ใช้เปรียบกับคนที่ขี้อาย ;ไม่กล้าเข้าสังคมต่อหน้าคนแปลกหน้า เธอจะขี้อาย
She was shy in the company of strangers. 
她在陌生人面前害羞。
Tā zài mòshēng rén miànqián hàixiū.คุณไม่อายบ้างเหรอ
Aren’t you ashamed?
你不觉得羞耻吗?
Nǐ bù juédé xiūchǐ ma?
*羞耻
  Xiūchǐ 
 อับปยศอดสู ;อดสูใจ; ยางอาย ;ขายขี้หน้า


ไม่รู้จักยางอาย
You have no shame.
不知羞耻。
Bùzhī xiūchǐ.คุณไม่มียางอายเลยเหรอ
Have you no shame?
你难道不知羞耻吗?
Nǐ nándào bùzhī xiūchǐ ma?ละอายใจซะบ้างสิ
Shame on you!
真不要脸!
Zhēn bùyào liǎn!คุณเป็นคนที่น่าอับอายขายขี้หน้ามาก
You are so shameful.
你太可耻了。
Nǐ tài kěchǐle.
*可耻
 Kěchǐ 
 น่าอับอาย; น่าอับอายขายขี้หน้า


คุณจะปฏิบัติต่อเธอเช่นนี้ได้อย่างไร น่าอับอายจริง
How could you treat her so badly? Shame on you! 
你怎么能如此对待她?真可耻!
Nǐ zěnme néng rúcǐ duìdài tā? Zhēn kěchǐ!หน้าคุณแดงเลย
You’re blushing.
你脸红了。
Nǐ liǎnhóngle.


แต่ว่าทำไมคุณต้องหน้าแดงหละ
But why are you blushing? 
但你为什么脸红呢?
Dàn nǐ wèishéme liǎnhóng ne?อย่าล้อฉันสิ
Don’t tease me. / Don’t make fun of me.
别逗我。/不要取笑我。
Bié dòu wǒ. / Bùyào qǔxiào wǒ.
*
 Dòu 
 ล้อ ;หยอกล้อ; เย้าหยอก
*取笑
 Qǔxiào 
 ล้อเล่น; หยอกล้อ ;หัวเราะเยาะ


คุณตลกจริง
How funny you are! 
你真逗!
Nǐ zhēn dòu!เลิกไปล้อเสื้อผ้าเธอได้แล้ว
Do not make fun of her dress.
别取笑她的衣服了。
Bié qǔxiào tā de yīfule.

💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节