ประโยคภาษาจีน เริ่มพูดคุย เปิดบทสนทนา


ประโยคภาษาจีน 
เริ่มพูดคุย เปิดบทสนทนา

↲↲↲↳↳↳

ขอโทษที
Excuse me.
对不起。/ 打扰一下。/ 打扰了
Duìbùqǐ. /Dǎrǎo yīxià./ Dǎrǎoleขอโทษนะ คุณทำของหล่น
Excuse me, you dropped something.
对不起,你东西掉了。
Duìbùqǐ, nǐ dōngxī diàole.คุณมีเวลาสักครู่ไหม
Do you have a minute? / Could I talk to you for a second?
你有空吗?/我能和你谈谈吗?
Nǐ yǒu kòng ma? /Wǒ néng hé nǐ tán tán ma?ขอโทษที่รบกวน
Sorry to bother you.
很抱歉打扰你了。
Hěn bàoqiàn dǎrǎo nǐle.


ขอโทษที่ขัดจังหวะ
Sorry to interrupt.
不好意思打断你一下。
Bù hǎoyìsi dǎ duàn nǐ yīxià.ขอโทษนะคะ คุณกำลังนั่งตรงที่นั่งของฉัน
Excuse me. You're sitting in my seat. 
对不起,你坐了我的座位。
Duìbùqǐ, nǐ zuòle wǒ de zuòwèi.ขอโทษนะคะ คุณจะว่าอะไรไหมถ้าจะขอเปลี่ยนที่นั่งกับคุณ
Excuse me, would you mind trading seats with me? 
对不起,你介意和我换位子吗?
Duìbùqǐ, nǐ jièyì hé wǒ huàn wèi zi ma?ขอโทษนะคะ ฉันมาที่นี่ครั้งแรกและฉันหลงทางค่ะ
Excuse me. I'm a stranger here and I've lost my way. 
对不起,我是初次到这儿,我迷路了。
Duìbùqǐ, wǒ shì chūcì dào zhèr, wǒ mílùle.ขอโทษที บริเวณนี้เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่
Excuse me, this is a non-smoking area.
对不起,这里是无烟区。
Duìbùqǐ, zhèlǐ shì wú yān qū.


ฉันขอคุยกับคุณได้ไหม
Can I talk to you?
我能和你谈谈吗?
Wǒ néng hé nǐ tán tán ma?ฉันขอคุยกับคุณหน่อย
 I’d like to speak with you.
我想和你谈谈。
Wǒ xiǎng hé nǐ tán tán.ฉันมีเรื่องจะบอกคุณ
 I have something to tell you.
我有些事要告诉你。
Wǒ yǒuxiē shì yào gàosù nǐ.นี่ คุณได้ข่าวหรือยัง
Hey, have you heard?
嘿, 你听过了吗?
Hēi, nǐ tīngguò le ma?นี่ คุณอยากรู้อะไรไหม
Hey, want to know something?
嘿,想知道点什么吗?
Hēi, xiǎng zhīdào diǎn shénme ma?คุณอยากฟังไหม
Do you want to hear?
你想听吗?
Nǐ xiǎng tīng ma?ฉันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย คุณต้องการฟังอันไหนก่อน
I have good news and bad news, which do you want to hear first? 
我有好消息和坏消息,你想先听哪个?
Wǒ yǒu hǎo xiāoxī hé huài xiāoxī, nǐ xiǎng xiān tīng nǎge?คุณจะต้องแปลกใจถ้าได้ยินเรื่องนี้
You’ll be surprised to hear this.
我的消息会让你感到十分惊讶的。
Wǒ de xiāoxī huì ràng nǐ gǎndào shífēn jīngyà de.มีเรื่องอะไรเหรอ
What’s going on?
怎么了?
Zěnmele?คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร
What are you talking about?
你在说什么?
Nǐ zài shuō shénme?มีเรื่องที่ฉันอยากจะรู้สักอย่างสองอย่างนะ
There is one or two things I'd like to know about.
有一两件事我很想知道。
Yǒuyī liǎng jiàn shì wǒ hěn xiǎng zhīdào.คุณรู้อะไรไหม
You know what?
你知道吗?
Nǐ zhīdào ma?ฟังนะ
Listen!
听我说! / 听着!
Tīng wǒ shuō! /Tīngzhe!ฟังฉันนะทุกคน เราจำเป็นต้องพูดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพวกคุณ
Listen up, guys. We've got to talk a little about how you look. 
听我说,各位。我们需要谈谈大家的形象问题。
Tīng wǒ shuō, gèwèi. Wǒmen xūyào tán tán dàjiā de xíngxiàng wèntí.ทุกท่านโปรดตั้งใจฟังทางนี้หน่อย
Everybody, may I have your attention, please?
各位,请注意听一下,好吗?
Gèwèi, qǐng zhùyì tīng yīxià, hǎo ma?สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย โปรดตั้งใจฟัง ฉันมีเรื่องที่จะประกาศ
Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? I have an announcement to make. 
先生们,女士们,请注意,我有一件事情要宣布。
Xiānshēngmen, nǚshìmen, qǐng zhùyì, wǒ yǒuyī jiàn shìqíng yào xuānbù.คุณต้องการฟังไหม
You want to listen or don't you? 
你到底想不想听啊。
Nǐ dàodǐ xiǎng bùxiǎng tīng a.💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节