ประโยคภาษาจีน ถามให้แน่ใจ


ประโยคภาษาจีน 
ถามให้แน่ใจ
 ↼↼↲↲↳↳↽↽คุณเข้าใจใช่ไหม
Do you understand?
你明白吗?
Nǐ míngbái ma?


คุณเข้าใจฉันใช่ไหม
 Do you understand me? 
你了解我吗?
Nǐ liǎojiě wǒ ma?


ตอนนี้คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงแล้วใช่ไหม
Do you understand what I'm getting at? 
你现在明白我的意思了么?
Nǐ xiànzài míngbái wǒ de yìsile me?


คุณเข้าใจใช่ไหมว่าคุณสั่งให้ฉันทำอะไร
Do you understand what you made me do? 
你明白你让我做了什么吗?
Nǐ míngbái nǐ ràng wǒ zuòle shénme ma?


คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดกับคุณใช่ไหม
Do you understand what I've told you? 
你明白我和你说的吗?
Nǐ míngbái wǒ hé nǐ shuō de ma?


คุณเช้าใจทั้งหมดแล้วใช่ไหม
Do you understand all this? 
你明白这一切吗?
Nǐ míngbái zhè yīqiè ma?เข้าใจหรือเปล่า
Get my drift?
明白我的意思吗?
Míngbái wǒ de yìsi ma?เห็นไหม ฉันบอกคุณแล้ว
See? I told you.
看到没,我告诉过你的。
Kàn dào méi, wǒ gàosùguò nǐ de.


เห็นไหม ฉันบอกแล้วว่าไม่เป็นไร
See? I told you it'd be all right. 
看到了吗?我说过没事的。
Kàn dàole ma? Wǒ shuōguò méishì de.เห็นไหม ฉันบอกคุณไปตั้งนานแล้ว
See, I told you so. 
看,我早就这么说。
Kàn, wǒ zǎo jiù zhème shuō.


เข้าใจแจ่มแจ้งไหม
Is that clear?
清楚了没?
Qīngchule méi?พวกคุณเข้าใจแจ่มแจ้งใช่ไหม
Is that clear to everyone? 
你们都清楚吗?
Nǐmen dōu qīngchu ma?ฉันอยากให้คุณเข้าใจฉัน
I want you to know me.
我要你了解我。
Wǒ yào nǐ liǎojiě wǒ.ฉันอยากให้แน่ใจ
I want to make sure of that.
我想确认一下。
Wǒ xiǎng quèrèn yīxià.คุณเข้าใจไหมว่าฉันหมายความว่ายังไง  
Do you understand what I mean?
你明白我什么意思吗?
Nǐ míngbái wǒ shénme yìsi ma?คุณตามทันไหม
Are you following?
你有没有听清楚;你听懂了吗?
Nǐ yǒu méiyǒu tīng qīngchǔ; Nǐ tīng dǒngle ma?คุณฟังอยู่หรือเปล่า
Are you listening to me?
你有在听我说话吗?
Nǐ yǒu zài tīng wǒ shuōhuà ma?ได้ยินไหม
Can you hear me?
你能听见我说话吗?
Nǐ néng tīngjiàn wǒ shuōhuà ma?คุณแน่ใจเหรอ
Are you sure?
你确定吗?
Nǐ quèdìng ma?คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าคุณล็อคประตูหน้าแล้ว
Are you sure you locked the front door? 
你确定锁了前门吗?
Nǐ quèdìng suǒle qiánmén ma?


แน่นอนอยู่แล้ว  
That’s for sure.
那是肯定的。;肯定的。
Nà shì kěndìng de. Kěndìng de.เป็นอะไรไหม
Is that okay?
你没事吧?
Nǐ méishì ba?คุณโอเคใช่ไหม
Is that okay with you?
你可以吗?
Nǐ kěyǐ ma?คุณยอมรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ไหม
Can you accept the situation?
你能接受当前的情况吗?
Nǐ néng jiēshòu dāngqián de qíngkuàng ma?💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节