ประโยคภาษาจีน ความปรารถนา


ประโยคภาษาจีน 
ความปรารถนา

👇👇👇👇👇

ฉันอยากทำอย่างนั้น
I’d like to do that.
我想那样做。
Wǒ xiǎng nàyàng zuò.ตอนนี้ดูเหมือนจะถึงเวลาที่จะทำอย่างนั้นแล้วหละ
Now seems to be the time to do that. 
现在,看起来是时候这么做了。
Xiànzài, kàn qǐlái shì shíhòu zhème zuòle.ฉันยินดีที่ได้ทำอย่างนั้น
I’d be happy to do that./ I’d be glad to do that.
我很乐意那样做。
Wǒ hěn lèyì nàyàng zuò.ฉันอยากให้คุณมากับฉัน
I want you to come with me.
我要你和我一起去。
Wǒ yào nǐ hé wǒ yīqǐ qù.


ฉันอยากให้คุณมากับฉันจริงๆ
I really want you to come with me. 
我真的很想你跟我一块去。
Wǒ zhēn de hěn xiǎng nǐ gēn wǒ yīkuài qù.ฉันต้องการให้คุณมากับฉันและพบกับใครบางคน
I want you to come with me and meet somebody. 
你希望你跟我来见个人。
Nǐ xīwàng nǐ gēn wǒ lái jiàn gèrén.ฉันอยากให้คุณเข้าใจสภาพของฉัน
I want you to understand my position.
我要你理解我的立场。
Wǒ yào nǐ lǐjiě wǒ de lìchǎng.หากคุณลองมายืนอยู่ในจุดเดียวกันกับฉัน บางทีคุณอาจจะเข้าใจฉันบ้าง
If you stand in my position, maybe you will understand me.
如果你站在我的立场想想或许你会理解我。
Rúguǒ nǐ zhàn zài wǒ de lìchǎng xiǎng xiǎng huòxǔ nǐ huì lǐjiě wǒ.ฉันอยากให้คุณกล่าวอะไรสักหน่อย
I’d like you to make a speech.
我想让你演讲一下。
Wǒ xiǎng ràng nǐ yǎnjiǎng yīxià.ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก
I hope to see you again.
我希望我能再见到你。
Wǒ xīwàng wǒ néng zàijiàn dào nǐ.ฉันก็หวังอย่างนั้น
I hope so.
希望如此。
Xīwàng rúcǐ.ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้นะ
I hope you’ll be better soon.
我希望你很快就会好起来。
Wǒ xīwàng nǐ hěn kuài jiù huì hǎo qǐlái.ฉันจะลองอีกครั้งให้ได้
I’m eager to try again.
我渴望再试一次。
Wǒ kěwàng zài shì yīcì.ฉันอยากฟังความคิดเห็นของเขาเหลือเกิน
I’m eager to hear his opinion.
我很想听听他的意见。
Wǒ hěn xiǎng tīng tīng tā de yìjiàn.ฉันอยากไปหาอะไรดื่มจัง
I feel like going for a drink.
我想去喝一杯。
Wǒ xiǎng qù hè yībēi.


💔💔💔💔โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节