ประโยคภาษาจีน เจอและพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกประโยคภาษาจีน 
เจอและพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก


↧↧↧↧↧↧↧↧↧


คุณมาจากประเทศไหน
Which country are you from? /
 Where are you from?
你来自哪个国家?/
Nǐ láizì nǎge guójiā?/

是哪国人?
 Nǐ shì nǎ guórén?ฉันมาจากประเทศจีน ฉันเป็นคนจีน
I'm from china. I'm Chinese. 
我来自中国。我是中国人。
Wǒ láizì zhōngguó. Wǒ shì zhōngguó rén.ฉันเป็นคนอิตาลี
I am Italian.
我是意大利人。
Wǒ shì yìdàlì rén.ฉันมาจากสเปนค่ะ
I’m from Spain.
我来自西班牙。
Wǒ láizì xībānyá.ฉันมาจากฝรั่งเศสค่ะ
I’m from France.
我来自法国。
Wǒ láizì fàguó.คุณเพิ่งพูดว่าคุณมาจากไหนนะ
But the way you talk, where are you from? 
你刚才说你是哪里人来着?
Nǐ gāngcái shuō nǐ shì nǎlǐ rén láizhe?คุณมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกหรือเปล่า
Is this your first visit in Thailand?/
Is this your first time to come to Thailand?
这是你第一次来泰国吗?
Zhè shì nǐ dì yī cì lái tàiguó ma?
คุณมาประเทศจีนเป็นครั้งแรกหรือเปล่า
Is this your first time to come to China?
这是你第一次来中国吗?
Zhè shì nǐ dì yī cì lái zhōngguó ma?ยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพ คุณมาที่เมืองนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่า
Welcome to Bangkok! Is this your first trip to the city?
欢迎到曼谷来!这是你第一次来这座城市吗?
Huānyíng dào màngǔ lái! Zhè shì nǐ dì yī cì lái zhè zuò chéngshì ma?ไม่ใช่ค่ะ ฉันเคยมาหลายครั้งแล้ว
No, I’ve been here a several times before.
不是,我以前来过这里好几次了。
Bùshì, wǒ yǐqián láiguò zhèlǐ hǎojǐ cìle.ประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
How do you like Thailand?/
What do you think of Thailand?
你觉得泰国怎么样?
Nǐ juédé tàiguó zěnme yàng?คุณประทับใจอะไรในประเทศไทย
What’s your impression of Thailand?
你对泰国的印象如何?
Nǐ duì tàiguó de yìnxiàng rúhé?ฉันชอบวัฒนธรรมที่นี่และผู้คนที่ฉันพบก็เป็นมิตรมาก
I loved the culture and all the friendly people I met. 
我喜欢这里的文化,碰到的人也很友善。
Wǒ xǐhuān zhèlǐ de wénhuà, pèng dào de rén yě hěn yǒushàn.ประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นมิตร
Thailand is full of friendly people. 
泰国到处都是友善的人。
Tàiguó dàochù dōu shì yǒushàn de rén.คุณมาทำธุระเรื่องงานที่นี่เหรอ
Are you here on business?
你是来出差的吗?
Nǐ shì lái chūchāi de ma?คุณมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่เหรอ
Are you here on vacation?
你是来度假吗?
Nǐ shì lái dùjià ma?คุณมาทำธุระเรื่องงานหรือว่ามาเที่ยวพักผ่อน
Are you here on business or on vacation? 
你是来出差的,还是来度假的?
Nǐ shì lái chūchāi de, háishì lái dùjià de?คุณพักที่ไหน
Where are you staying?
你住在哪里?
Nǐ zhù zài nǎlǐ?แล้วคุณพักที่โรงแรมไหน
So what hotel are you staying at? 
那你住在哪个酒店?
Nà nǐ zhù zài nǎge jiǔdiàn?คุณจะอยู่ประเทศไทยนานแค่ไหน
How long will you be in Thailand?
你要在泰国呆多久?
Nǐ yào zài tàiguó dāi duōjiǔ?ฉันเพิ่งไปจีนมาเมื่อปีที่แล้ว
I went to China last year.
我去年去了中国。
Wǒ qùnián qùle zhōngguó.ฉันไปเที่ยวจีนปีที่แล้ว
I went on a holiday to China last year. 
去年我到中国去度假。
Qùnián wǒ dào zhōngguó qù dùjià.ฉันอยากไปที่นั่นอีกครั้งจริงๆ
I really want to visit there again.
我真的很想再去那里看看。
Wǒ zhēn de hěn xiǎng zài qù nàlǐ kàn kàn.ฉันมีเพื่อนอยู่ที่จีน
I have a friend in China.
我在中国有一个朋友。
Wǒ zài zhōngguó yǒu yīgè péngyǒu.คุณคุ้นเคยกับชีวิตในประเทศไทยหรือยัง
Are you used to living in Thailand?
你习惯住在泰国吗?
Nǐ xíguàn zhù zài tàiguó ma?อาหารไทยอร่อยไหม
Is Thai food delicious?
泰国的美食好吃吗?
Tàiguó de měishí hào chī ma?คุณมีแผนจะทำอะไรในประเทศไทย
What are your plans in Thailand?
你在泰国有什么计划?
Nǐ zài tàiguó yǒu shén me jìhuà?ฉันว่าจะไปเที่ยวอยุธยากับกาญจนบุรี
I’ll visit Ayutthaya and Kanchanaburi.
我想去大城府和北碧府。
Wǒ xiǎng qù dà chéngfǔ hé běi bì fǔ.ขอให้เที่ยวที่นี่ให้สนุกนะ
Enjoy your stay here.
祝你在这里过得愉快。
Zhù nǐ zài zhèlǐguò dé yúkuài.ฉันหวังว่าคุณจะเที่ยวให้สนุกนะ
I hope you’ll enjoy your stay here.
我希望你在这里玩的开心。
Wǒ xīwàng nǐ zài zhèlǐ wán de kāixīn.


💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节