ประโยคภาษาจีน นัดเวลาประโยคภาษาจีน 
นัดเวลา

👇👇👇👇👇


เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดี
When shall we meet?
我们什么时候见面?
Wǒmen shénme shíhòu jiànmiàn?เราจะพบกันตอนไหนดี วันนี้ตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้เย็น
When shall we meet, this evening or tomorrow evening? 
我们什么时间碰碰面,今晚还是明天晚上?
Wǒmen shénme shíjiān pèng pèngmiàn, jīn wǎn háishì míngtiān wǎnshàng?เราจะเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่ดี
When shall we meet next? 
下一次我们什么时候见面?
Xià yīcì wǒmen shénme shíhòu jiànmiàn?คุณว่างเมื่อไหร่
When are you available?
你什么时候有空?
Nǐ shénme shíhòu yǒu kòng?สัปดาห์หน้าคุณยุ่งไหม
Are you busy next week?
下周你忙吗?
Xià zhōu nǐ máng ma?คุณสะดวกเมื่อไหร่
When is it convenient for you?/When is good for you?
你什么时候方便?
Nǐ shénme shíhòu fāngbiàn?บ่ายนี้ดีไหม
How about this afternoon?
下午如何?/今天下午怎么样?
Xiàwǔ rúhé?/Jīntiān xiàwǔ zěnme yàng?เราเจอกันวันศุกร์ได้ไหม
Can we meet on Friday?
我们星期五能见面吗?
Wǒmen xīngqīwǔ néng jiànmiàn ma?ฉันพอมีเวลาว่างอยู่บ้าง
 I have some free time.
我有一些空闲时间。
Wǒ yǒu yīxiē kòngxián shíjiān.แล้วแต่คุณก็แล้วกัน
It’s up to you.
由你决定。
Yóu nǐ juédìng.ตอนไหนก็ได้
Anytime is fine.
任何时间都可以。
Rènhé shíjiān dōu kěyǐ.เมื่อไหร่ที่คุณมีเวลา
When you have time. /Whenever you are free.
当你有时间。/只要你有空。
Dāng nǐ yǒu shíjiān./  Zhǐyào nǐ yǒu kòng.วันไหนก็ได้ยกเว้นวันอังคาร  
Any day except Tuesday.
除了星期二,我哪天都行。
Chúle xīngqī èr, wǒ nǎ tiān dū xíng.สัปดาห์หน้าฉันไม่ว่าง
 I’ll be busy next week.
下周我会很忙的。
Xià zhōu wǒ huì hěn máng de.อาทิตย์หน้าฉันคิวเต็มแล้ว
I’m booked up next week.
我下周的行程都已经排满了。
Wǒ xià zhōu de xíngchéng dōu yǐjīng pái mǎnle.วันนั้นฉันไม่สะดวก
That’s a bad day for me.
那天对我来说不方便。
Nàtiān duì wǒ lái shuō bù fāngbiàn.ฉันอยากพบคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
I’d like to see you as soon as possible.
我想尽快见到你。
Wǒ xiǎng jǐnkuài jiàn dào nǐ.ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากพบคุณสัปดาห์หน้า
I’d like to see you this week if possible.
如果可能的话,我这周想见你。
Rúguǒ kěnéng dehuà, wǒ zhè zhōu xiǎngjiàn nǐ.คุณช่วยหาเวลาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Could you manage to make time for me?
能为我腾出一些时间吗?
Néng wéi wǒ téng chū yīxiē shíjiān ma?ฉันขอดูตารางก่อน
I’ll check my schedule. /Let me check my schedule.
我查一下我的日程安排。
Wǒ chá yīxià wǒ de rìchéng ānpái.ฉันจะโทรหาคุณเมื่อรู้ตารางของตัวเอง
I’ll call you when I know my schedule.
当我知道自己的日程安排之后,我后会打电话给你的。
Dāng wǒ zhīdào zìjǐ de rìchéng ānpái zhīhòu, wǒ hòu huì dǎ diànhuà gěi nǐ de.💕💕💕


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节