ประโยคภาษาจีน ตั้งใจฟังและตอบรับ


ประโยคภาษาจีน 
ตั้งใจฟังและตอบรับ

↤↤↕↕↕↦↦ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วว่าคุณหมายถึงอะไร
I think I see what you mean. 
我想我懂你的意思了。
Wǒ xiǎng wǒ dǒng nǐ de yìsile.ฉันเข้าใจแล้วว่าคุณหมายถึงอะไร
I see what you mean.
我明白你的意思。
Wǒ míngbái nǐ de yìsi.ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึงนะ  แต่คุณไม่รู้ความจริงที่แท้จริง
I see what you mean, but you don't know the truth. 
我明白你的意思,但是你不了解真相。
Wǒ míngbái nǐ de yìsi, dànshì nǐ bù liǎojiě zhēnxiàng.ใช่ ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณหมายถึงอะไร
Yes, I see perfectly what you mean! 
是,我完全明白您的意思。
Shì, wǒ wánquán míngbái nín de yìsi.ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร โปรดบอกฉันอีกครั้งสิ
I don't see what you mean. Please tell me again. 
我不明白你的意思请你再跟我说一遍。
Wǒ bù míngbái nǐ de yìsi qǐng nǐ zài gēn wǒ shuō yībiàn.
อย่างนี้นี่เอง ; ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
 I see.
 原来如此。
Wǒ dǒngle.ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง มันเกี่ยวกับเงินใช่ไหม
Oh, yeah, it's all about the money, huh?
原来如此,这都是因为钱,是吧?
Yuánlái rúcǐ, zhè dōu shì yīnwèi qián, shì ba?ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
Now I see that I was wrong. 
现在我知道我错了。
Xiànzài wǒ zhīdào wǒ cuòle.ฉันรู้แล้วว่าฉันเคยเข้าใจคุณผิด
I see I was mistaken about you 
我明白我以前错怪你了。
wǒ míngbái wǒ yǐqián cuòguài nǐle.ฉันเข้าใจ
 I understand.;I get it.
我懂了; 我明白了。
Wǒ dǒngle. ; Wǒ míngbáile.ฉันเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด
I understand what he said. 
他的话我听懂了。
Tā dehuà wǒ tīng dǒngle.ฉันเข้าใจประเด็นนี้
I understand this point. 
我明白这一点。
Wǒ míngbái zhè yīdiǎn.ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณคิด
I understand your inward thoughts. 
我了解你内心的想法。
Wǒ liǎojiě nǐ nèixīn de xiǎngfǎ.ฉันคิดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณ
I think I understand how you feel. 
我想我能理解你的感受。
Wǒ xiǎng wǒ néng lǐjiě nǐ de gǎnshòu.ไม่ใช่ความผิดของคุณ ไม่ต้องกังวลฉันเข้าใจ
It's not your fault. Don't worry. I understand. 
这不是你的错。别担心,我理解。
Zhè bùshì nǐ de cuò. Bié dānxīn, wǒ lǐjiě.ฉันไม่เข้าใจ
I don’t understand.;I Don’t get it.
我不明白。;我不懂。
Wǒ bù míngbái. ; Wǒ bù dǒng.ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด บอกฉันสิว่าคุณหมายถึงอะไร
I'm not with you. Tell me what you mean.
我不明白你说的话,告诉我你是什么意思。
Wǒ bù míngbái nǐ shuō dehuà, gàosù wǒ nǐ shì shénme yìsi.ขอโทษนะ ฉันดูเหมือนจะไม่เข้าใจ
Excuse me I seem to be a little bit lost.
对不起,我好像有点听不明白了。
Duìbùqǐ, wǒ hǎoxiàng yǒudiǎn tīng bù míngbáile.ฉันเริ่มจะเข้าใจแล้ว
You're beginning to get the idea.
你开始明白了。
Nǐ kāishǐ míngbáile.ใช่แล้ว
That’s true.
没错。;那是真的。
Méi cuò. ;Nà shì zhēn de.เล่าต่อสิ
Go on. / And?
继续吧。;然后呢?
Jìxù ba.;Ránhòu ne?


ฉันฟังอยู่
I’m listening.
我在听。
Wǒ zài tīng.


ฉันตั้งใจฟังอยู่เนี่ย
I'm listening carefully.
我在仔细听嘛。
Wǒ zài zǐxì tīng ma.แล้วยังไงต่อ
Then what happened?
然后发生了什么事?
Ránhòu fāshēngle shénme shì?ฉันนึกภาพออกแล้ว
I can imagine.
我能想象出来。; 我可以想象得到。
Wǒ néng xiǎngxiàng chūlái.;Wǒ kěyǐ xiǎngxiàng dédào.น่าสนใจนะ
That’s interesting.
真有趣。
Zhēn yǒuqù.มันตลกดีนะ ฉันก็คิดเหมือนกับที่คุณคิด
Funny, I was going to say the same thing about you.
真有趣,我和你想的一样。
Zhēn yǒuqù, wǒ hé nǐ xiǎng de yīyàng.แย่จังเลย
That’s terrible. ; That’s awful.
 真糟糕。;这太糟糕了。
Zhēn zāogāo.;Zhè tài zāogāole.
น่าแปลกใจจัง
That’s surprising. ; That’s amazing.
真令人惊讶。;太让人吃惊了!
Zhēn lìng rén jīngyà. ; Tài ràng rén chījīngle!มันก็ไม่น่าแปลกใจ; ไม่แปลกใจเลย
That’s not surprising.
 这并不奇怪。
Zhè bìng bù qíguài.แล้วไง
So what? ; What about it?
那又怎样?;那又怎么样呢。
Nà yòu zěnyàng?; Nà yòu zěnme yàng ne.อย่างเช่นอะไร
Like what?
举个例子吧。;比如说。
Jǔ gè lìzi ba.; Bǐrú shuō.ดีใจด้วยนะ
Glad to hear that. ; That’s good.
很高兴听你这样说。; 那很好啊!
Hěn gāoxìng tīng nǐ zhèyàng shuō. / Nà hěn hǎo a!เสียใจด้วยนะ
Sorry to hear that.
我很抱歉听到这个消息。;听到这件事我很难过。
Wǒ hěn bàoqiàn tīng dào zhège xiāoxī. ; Tīng dào zhè jiàn shì wǒ hěn nánguò.มันแย่มากเลยนะ
That’s too bad.
那太糟糕了 ; 这太糟糕了 ; 太糟糕了 ; 这实在太糟糕。
Nà tài zāogāole; Zhè tài zāogāole; Tài zāogāole; Zhè shízài tài zāogāo.น่าเสียดายจัง
That’s a shame. ; What a shame! ;It’s a pity!
真可惜。; 多可惜
Zhēn kěxī. ;Duō kěxīว่าแล้วเชียว
That’s figures
我就说嘛。
Wǒ jiù shuō ma!


มีอะไรอยู่ในใจก็พูดออกมา
If you have something in mind, you can say it.
心理有话你就说出来。
Xīnlǐ yǒu huà nǐ jiù shuō chūlái.

💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节