คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

    มาต่อกันที่ part 6 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ


当地时间

Dāng dì shí jiān

เวลาท้องถิ่น 

Local time终点站

Zhōng diǎn zhàn

สถานีปลายทาง

Terminal station中转

Zhōng zhuǎn

เปลี่ยนเครื่อง

Transfer中转旅客

Zhōng zhuǎn lǚ kè

ผู้โดยสารผ่าน/ ผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

Transit Passenger转机国内航班

Zhuǎn jī guó nèi háng bān

การเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ

Domestic transfers转乘国际航班

Zhuǎn chéng guó jì háng bān

การเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างประเทศ

International transfers入境检查

Rù jìng jiǎn chá

ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ขาเข้า)

Immigration海关

Hǎi guān

ศุลกากร

Customs海关检查

Hǎi guān jiǎn chá

การตรวจสอบทางศุลกากร

Customs inspection违禁品

Wéi jìn pǐn

สินค้าผิดกฎหมาย

Contraband关税

Guān shuì

ภาษีศุลกากร

Customs duty免税

Miǎn shuì

ปลอดภาษี

Tax-free, Duty-free机场税

Jī chǎng shuì

ค่าภาษีสนามบิน 

Airport tax放行

Fàng xíng

(ศุลกากร) ปล่อยให้ผ่าน

Let sb. Pass绿色通道 (没有需要申报物品的旅客使用)

Lǜ sè tōng dào (méi yǒu xū yào shēn bào wù pǐn de lǚ kè shǐ yòng)

ช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง

Green Channel红色通道 (有申报物品的旅客使用)

Hóng sè tōng dào (yǒu shēn bào wù pǐn de lǚ kè shǐ yòng)

ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง

Red Channel取行李

Qǔ xíng lǐ

รับกระเป๋าเดินทาง

Luggage pick up行李传送带 

Xíng lǐ chuán song dài

สายพานรับกระเป๋า

Conveyer belt, the belt行李提取处

Xíng lǐ tí qǔ chù

จุดรับกระเป๋าเดินทาง

Baggage claim area卫生检疫

Wèi shēng jiǎn yì

การกักกันคนที่มีเชื้อโรคไม่ให้แพร่เข้ามาในเมือง

Quarantine机场巴士

Jī chǎng bā shì

รถบัสสนามบิน

Airport bus

 


💗💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节