คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวีซ่าประเภทต่างๆ 签证

 签证

qiān zhèng 

วีซ่า

Visa免签

Miǎn qiān 

ได้รับการยกเว้นวีซ่า

Free visa落地签

Luò dì qiān 

วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

Visa on arrival短期学习签证

Duǎn qī xué xí qiān zhèng

วีซ่านักเรียนระยะสั้น

Short-term study for less than 180 days长期学习签证

Cháng qī xué xí qiān zhèng

วีซ่านักเรียนระยะยาว

Long-term study for over 180 days旅游签证

Lǚ yóu qiān zhèng 

วีซ่านักท่องเที่ยว

Tourist visa探亲签证

Tàn qīn qiān zhèng

วีซ่าติดตามครอบครัว

Visitor Visa, Family Visitor过境签证

Guò jìng qiān zhèng

วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร

Transit Visa官员签证

Guān yuán qiān zhèng

วีซ่าราชการ

Official visit非移民签证

Fēi yí mín qiān zhèng

วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Visa Non-B

Non-business visit工作签证

Gōng zuò qiān zhèng

วีซ่าทำงาน

Work Visa外交签证

Wài jiāo qiān zhèng

วีซ่าทูต

Diplomatic Visa礼遇签证

Lǐ yù qiān zhèng

วีซ่าอัธยาศัยไมตรี

Courtesy Visa养老签证

Yǎng lǎo qiān zhèng

วีซ่าเกษียณอายุ(วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว 1 ปี)

Non-limingrant Visa Long stay (Non-Visa O to A), Retirement Visa长期居留签证

Cháng qī liú qiān zhèng

วีซ่าผู้พำนักระยะยาว

Long-Term Resident Visa (LTR)  🍁🍁🍁🍁🍁🍁
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节