ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การตอบอย่างคลุมเครือ

รูปภาพจาก pixabay.comบางที /อาจจะ maybe /
perhaps/probably
可能  /  也许   大概
Kěnéng / Yěxǔ / Dàgài


อาจจะไม่  
maybe not.
也许不是
Yěxǔ búshì


ฉันคิดว่าอย่างนั้น/ ฉันก็คิดอย่างนั้นเช่นกัน  
I guess so/ I suppose so  
我也是这样认为 /  我也这么认为/我想是的
Wǒ yěshì zhèyàng  rènwéi/ Wǒ yě zhème rènwéi / Wǒ xiǎng shì de


อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ /นั่นอาจจะเป็นจริงก็ได้ 
That may be true.
这可能是事实 也许是这么回事
Zhè kěnéng shì shìshí / Yěxǔ shì zhème huí shì


คุณอาจพูดถูกก็ได้  บางทีคุณอาจพูดถูกก็ได้  
You may be right.
你可能是对的 或许你是对的
Nǐ kěnéng shì duì de Huòxǔ nǐ shì duì de


ฉันไม่แน่ใจ 
I’m not sure
我不确定 我不敢肯定 我不清楚
Wǒ bú quèdìng/ Wǒ bù gǎn kěndìng/ Wǒ bù qīngchǔประมาณนั้น /ก็พอไหว 
sort of/kind of
有那么点儿
Yǒu nàme diǎnr


ไม่มากก็น้อย/ เกือบ 
More or less
或多或少 /  多多少少 / 差不多
Huò duō huò shǎo/ Duō duō shǎo shǎo / Chàbùduō


ต้องดูก่อน 
it depends
看情况  那得看情况  这得看情况
Kàn qíngkuàng / Nà děi kàn qíngkuàng / Zhè děi kàn qíngkuàng


ฉันก็หวังว่าอย่างนั้น /ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น 
I hope so
希望如此  
Xīwàng rúcǐ


ยังบอกไม่ได้ 
It’s hard to say.
很难说
Hěn nánshuō


ตามใจคุณเลย ยังไงก็ได้ 
Whatever you like
都行 /  随意
Dōu xíng  Suíyì


ก็ได้ ถ้าคุณว่าอย่างนั้น 
Okay, if you say so
好吧,如果你这么说的话
Hǎo ba, rúguǒ nǐ zhème shuō dehuà


ฉันไม่สนหรอก/ ไม่สำคัญหรอก 
I don’t care/it doesn’t matter to me
我不在乎 对我来说没关系
Wǒ búzàihū / Duì wǒ lái shuō méiguānxi 


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节