ประโยคภาษาจีน นิสัยดี นิสัยไม่ดี

รูปภาพจาก pixabay.com

👇👇👇

คำถาม :
เขาเป็นคนยังไง  
What is he like?/ What sort of person is he?

            他是什么样的人?
            Tā shì shén me yàng de rén?คำตอบ

นิสัยดี
เขานิสัยดี 
He’s nice.  / He’s a nice person.

他是个好人。
Tā shì gè hǎo rén.


เป็นคนใจดี 
He is a kind person.

他是一个善良的人。
Tā shì yí gè shàn liáng de rén.


เขามีบุคลิกดี 
He has a good personality.

他有良好的个性。
Tā yǒu liáng hǎo de gè xìng.


เขาใจดีกับทุกคน 
He’s kind to everybody./He’s nice to everyone.

他对每个人都很好。
Tā duì měi gè rén dōu hěn hǎo.เขาเป็นมิตรกับทุกคนมาก 
He is friendly to everyone.

他对每个人都很友善。
Tā duì měi gè rén dōu hěn yǒu shàn.


เขาดูดีและมีบุคลิกที่ดี He has a nice appearance and a good personality.
 
他有好看的容貌和良好的个性。
Tā yǒu hǎo kàn de róng mào hé liáng hǎo de gè xìng.


เขาเป็นคนจริงใจ 
He’s an honest person./ He’s a sincere person.

他是个诚实的人。
Tā shì gè chéng shí de rén.เขาเป็นคนพึ่งพาได้ 
He’s reliable./ He’s dependable.

他很可靠 /他是可靠的。
Tā hěn kě kào./Tā shì kě kào de.


เขาเป็นมิตรมาก 
He’s very friendly.

他很友好。
Tā hěn yǒu hǎo.เขาเป็นสุภาพบุรุษ 
He’s a gentleman.

他是一个绅士。
Tā shì yí gè shēn shì.


เขาเป็นคนสุภาพ 
He’s polite.

他很有礼貌。
Tā hěn yǒu lǐ mào.เขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
He’s thoughtful. / He’s considerate.

 他很体贴。/ 他体贴周到。
Tā hěn tǐ tiē./ Tā tǐ tiē zhōu dào.เขาเป็นคนของประชาชน 
He’s a popular guy.

他是很受欢迎的。
Tā shì hěn shòu huān yíng de.


เขาเป็นคนน่านับถือ 
He’s respectable./ He’s respected by everybody.

他受到大家的尊敬。
Tā shòu dào dà jiā de zūn jìng.


เขาเป็นคนขยันทำงาน 
He’s a hard worker.

他是一个勤奋的工人。
Tā shì yí gè qín fèn de gōng rén.


เขาเป็นพ่อที่ดี 
He is a good father

他是个好父亲。
Tā shì gè hǎo fù qīn.


เขาเป็นคนที่เด็ดขาดมาก 
He is a very decisive person. 

他是一个很有决断力的人。
Tā shì yī gè hěn yǒu jué duàn lì de rén.


เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญ 
He is a man of courage.

他是个有胆量的人。/他很有勇气。
Tā shì gè yǒu dǎn liàng de rén. /Tā hěn yǒu yǒng qì. 👌👌👌👌

คำถาม : 
เขาเป็นคนยังไง  
What is he like?/ What sort of person is he?
他是什么样的人?
Tā shì shén me yàng de rén?


👇👇👇👇

คำตอบ
นิสัยไม่ดี

เขาเป็นคนใจร้าย 
He’s mean./ He’s nasty.

他很讨厌。
Tā hěn tǎo yàn.


เขาเป็นคนที่ไม่มีมโนสำนึก 
He is a man of no conscience.

 他是一个没良心的人
Tā shì yí gè méi liáng xīn de rén


เขาเป็นคนน่าเบื่อ  
He’s boring.

他很无聊。
Tā hěn wú liáo.


เขาเป็นคนประหลาด 
He’s weird.

他是一个很奇怪的人。
Tā shì yí gè hěn qí guài de rén.


เขาดื้อด้านมาก 
He’s so stubborn.

他太固执了。
Tā tài gù zhi le.


เขาอารมณ์ไม่มั่นคง 
He was emotionally unstable.

他情绪不稳定。
Tā qíng xù bù wěn dìng


เขาเป็นคนใจร้อน 
He’s short-tempered.

他脾气暴躁。
Tā pí qì bào zào.


เขาเป็นคนไม่เด็ดขาดเลย 
He’s so indecisive.

他没决断力。
Tā méi jué duàn lì.


เขาเป็นคนหยาบคาย 
He’s a rough person.

他是个粗野的人。
Tā shì gè cū yě de rén.


เขาหยาบคาย 
He’s rude./ He’s impolite

他粗鲁无礼。
Tā cū lǔ wú lǐ.


เขาไม่มีสามัญสำนึก 
He lacks common sense.

他缺乏常识。
Tā quē fá cháng shì.


เขามันจอมป่วนชัดๆ 
He’s a headache.

 他是一个令人头痛的人。
Tā shì yí gè lìng rén tóu tòng de rén.


เขาเป็นคนขี้เหนียว 
He’s cheap.

他是一个非常小气的人。
Tā shì yí gè fēi cháng xiǎo qì de rén.


เขาเป็นคนขี้เหนียวมาก 
He is a very stingy person.

他是一个特别抠的人。
Tā shì yí gè tè bié kōu de rén.


เขามีนิสัยโผผาง 
He is a straightforward man.

他是一个直性子。
Tā shì yí gè zhí xìng zi.


🙅🙅🙅🙅🙅คำถาม :
คุณคิดว่าเธอเป็นยังไงบ้าง 
What do you think of her?
她是什么样的人?
Tā shì shén me yàng de rén?คำตอบ
นิสัยดี
เธอเป็นคนมีเสน่ห์ 
She’s attractive./ She’s charming.

她很迷人。
Tā hěn mí rén.


เธอเซ็กซี่มาก 
She's sexy.

她很性感。
Tā hěn xìng gǎn.


เธอดูเท่ 
She looks cool.

她看起来很酷
Tā kàn qǐ lái hěn kù.


เธอเป็นคนน่าคบ 
She’s amiable.

亲切友好的。
Tā qīn qiè yǒu hǎo de.


เธอเป็นคนใส่ใจคนอื่น 
She’s a caring person.

她是个体贴的人。
Tā shì gè tǐ tiē de rén.


เธอเป็นคนเข้ากับคนอื่นง่าย 
She’s easy to get along with.

她很容易相处。
Tā hěn róng yì xiāng chǔ.


เธอเป็นคนมีอารมณ์ขัน 
She has a good sense of humor.

她很有幽默感。
Tā hěn yǒu yōu mò gǎn.


เธอเป็นคนหลักแหลม 
She’s very sharp./ She’s witty.

 她很敏锐。
Tā hěn mǐn ruì.

เธอเป็นคนฉลาดมาก 
She’s very smart. / She’s very clever.

她很聪明。
Tā hěn cōng míng.


เธอเป็นคนปรับตัวได้ง่าย 
She’s flexible.

她是一个很容易适应环境的人。
Tā shì yí gè hěn róng yì shì yìng huán jìng de rén.


เธอรู้จักคนเยอะ 
She has a large circle of acquaintances.

她认识很多人。
Tā rèn shì hěn duō rén.


เธอเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง 
She has a strong sense of responsibility.

她有强烈的责任感。
Tā yǒu qiáng liè de zé rèn gǎn.


เธอเป็นคนใจกว้าง(ใจสปอร์ต) ต่อเพื่อนของเธอ 
She is very generous to her friends.

她对朋友很慷慨。
Tā duì péng yǒu hěn kāng kǎi


เธอสนุกกับชีวิตมาก 
She enjoys her life very much.

她非常享受她的生活。
Tā fēi cháng xiǎng shòu tā de shēng huó.

🙆🙆🙆🙆🙆คำถาม : 
คุณคิดว่าเธอเป็นยังไงบ้าง 
What do you think of her?
她是什么样的人?
Tā shì shén me yàng de rén?
 😈😈😈

คำตอบ
นิสัยที่ไม่ดี
เธอเป็นคนเห็นแก่ตัว 
She’s selfish. / She only thinks about herself.

她很自私。/ 她只考虑自己。
Tā hěn zì sī./ / Tā zhǐ kǎo lǜ zì jǐ.


เธอเป็นคนเอาตัวเองเป็นใหญ่ 
She’s self-centered.

她以自我为中心。
Tā yǐ zì wǒ wéi zhōng xīn.


เธอเป็นคนพูดมาก(คุยเก่ง)  
She’s too talkative.

她是个很健谈的人。
Tā shì gè hěn jiàn tán de rén.


เธอเป็นคนจู้จี้ร่ำไร 
She is very wordy.

她很啰嗦。
Tā hěn luō suo.


เธอเป็นคนขี้สงสัย 
She is a curious person.

她是一个好奇的人。
Tā shì yī gè hào qí de rén


เธอเป็นคนสอดรู้สอดเห็น 
She’s nosy. / She’s snoopy.

她爱管闲事。
Tā ài guǎn xián shì.


เธอเป็นคนช่างนินทา 
She’s gossipy.

她是个八卦。
Tā shì gè bā guà.


เธอเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
She has a sharp tongue but a tender heart. 

她这个人是刀子嘴,豆腐心。
Tā zhè ge rén shì dāo zi zuǐ, dòu fu xīn.


เธอเป็นคนโผงผาง(พูดตรงไปตรงมา)  
She shows her feelings easily.

她很直言。
Tā hěn zhí yán.


เธอทำตัวเหมือนเด็กๆ 
She’s childish.

 她很幼稚。
Tā hěn yòu zhì.


เธอไร้เดียงสาเกินไป 
She's so naive.

她实在太幼稚了。
Tā shí zài tài yòu zhì le.


เธอเป็นคนหยิ่งยโส 
She’s conceited.

她很自负。
Tā hěn zì fù.


เธอใจแคบมาก 
She’s so narrow-minded.

她是一个心胸狭窄的人。
Tā shì yí ge xīn xiōng xiá zhǎi de rén.


เธอเป็นคนหยิ่งและถือดี 
She is a proud and arrogant person.

她是一个骄傲自大。
Tā shì yí gè jiāo ào zì dà.💦💦💦💦💦💦💦💦欢迎补充:ประโยคภาษาจีน นิสัยดี นิสัยไม่ดี

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节