ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


งั้นคุณแบกฉัน 

Then you carry me.

那你背我。

Nà nǐ bèi wǒ.

 

ง้อกลับมาได้แล้วเหรอ 

Coaxed back?

哄回来了?

Hǒng huí lái le.

 

ดูพฤติกรรมของฉันเหรอ 

Depends on your performance.

还要看你表现。

Hái yào kàn nǐ biǎo xiàn.

 

บอกว่าสุดท้ายจะตัดสินใจยังไงก็ต้องดูพฤติกรรมของฉัน 

He said the final decision depends on my performance.

说最终怎么决定还得看我的表现。

Shuō zuì zhōng zěn me jué dìng hái děi kàn wǒ de biǎo xiàn.

 

และก็ถ้าเพราะการละเลยในหน้าที่ของคุณทำให้เขาประสบอุบัติเหตุอะไรขึ้นมา ผลที่ตามมาทุกอย่างคุณต้องรับผิดชอบด้วย

If any accident happens to him because of your negligence, you need to bear all the consequences caused.

还有如果因为你的失职,而导致他发生任何意外,所造成的的一切后果你需要一起来承担。

Hái yǒu rú guǒ yīn wèi nǐ de shī zhí, ér dǎo zhì tā fā shēng rèn hé yì wài, suǒ zào chéng de de yí qiè hòu guǒ nǐ xū yào yì qǐ lái chéng dān.

 

สกิลความรักของคุณเนี่ยในที่สุดก็มีความก้าวหน้าครั้งใหญ่สักทีนะ 

You love skills have finally made epic progress.

你的恋爱技能终于有了史诗级地进步。

Nǐ de liàn ài jì néng zhōng yú yǒu le shǐ shī jí de jìn bù.

 

แต่ท่าทีของเขายังคิดจะลาออกอยู่ 

But he still wants to quit.

不过他的态度还是想辞职。

Bú guò tā de tài dù hái shì xiǎng cí zhí.

 

ฉันเองก็กำลังพิจารณาโอกาสงานอย่างอื่น

I’m also considering other job opportunities.

我也在考虑其他的工作机会。

Wǒ yě zài kǎo lǜ qí tā de gōng zuò jī huì.

 

อีกอย่างฉันมีความตั้งใจใหม่แล้ว 

And I already have a new intention.

而且我已经有了新的意向了。

Ér qiě wǒ yǐ jīng yǒu le xīn de yì xiàng le.

 

จำเอาไว้ ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร ก็ต้องเชื่อฟังเข้าไว้

Remember, no matter what she says, you must obey absolutely.

记住,无论她说什么都要绝对服从。

Jì zhù, wú lùn tā shuō shén me dōu yào jué duì fú cóng.

 

ยังไงก็จำเอาไว้ผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องการแสดงว่าต้องการ บอกว่าไม่เป็นไรแสดงว่าเกิดเรื่องใหญ่ บอกว่ายังไงก็ได้ ไม่มีทางยังไงก็ได้แน่นอน 

All in all , remember. A woman who says no means yes. A woman said nothing is something big happened. Woman speak one way and think another.

总是记住,女人说不要就是要。说没事就是出大事。说随便,就绝对不能随便。

Zǒng shì jì zhù, nǚ rén shuō bú yào jiù shì yào. Shuō méi shì jiù shì chū dà shì. Shuō suí biàn, jiù jué duì bù néng suí biàn.

 

ลำบากแค่นี้เอง  

This is a small difficulty.

这点儿小困难。

Zhè diǎnr xiǎo kùn nán.


🍁🍁🍁🍁🍁
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节