ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณเข้าใจหรือเปล่า 

Do you understand?

你明白吗?/ 你懂吗?

Nǐ míng bái ma?/ Nǐ dǒng ma?

 

เหตุผลที่แท้จริงที่คุณเลือกฉัน 

Your  real reason for choosing me.

你选择我的真正理由。

Nǐ xuǎn zé wǒ de zhēn zhèng lǐ yóu.

 

คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอ

You are not confident about yourself?

你对你自己就那么没有自信吗?

Nǐ duì nǐ zì jǐ jiù nà me méi yǒu zì xìn ma?

 

เป็นเพราะฉันทนเห็นหน้าคนกลุ่มนั้นไม่ได้ 

I don’t like those people.

是我自己看不惯那帮人。

Shì wǒ zì jǐ kàn bú guàn nà bāng rén.

 

เธอรู้นี่ว่าฉันอยากเปลี่ยนงานตั้งนานแล้ว 

You know that I want to change my job for a long time.

你知道的我早就想换工作了。

Nǐ zhī dào de wǒ zǎo jiù xiǎng huàn gōng zuò le.

 

ฉลองให้กับเสรีภาพของฉัน 

To celebrate for my freedom.

庆祝我的自由身。

Qìng zhù wǒ de zì yóu shēn.

 

ไม่เมาไม่กลับ 

We will not return home before getting drunk.

不醉不归。

Bú zuì bù guī.

 

นี่เธอโกงเหรอ 

You’re cheating.

我耍赖哦。

Wǒ shuǎ lài ò.

 

คุณรู้จักเขาไหม 

Do you know him?

你认识他吗?

Nǐ rèn shi tā ma?

 

เธอดื่มมากไปแล้ว เบาลงหน่อย ไม่งั้นพรุ่งนี้จะปวดหัวเอานะ 

You’re drinking too fast. You’ll have a headache tomorrow.

你喝得太猛了,缓一下,不然明天头疼了。

Nǐ hē de tài měng le ,huǎn yí xià, bù rán míng tiān tóu téng le.

 

เธอนี่รอบคอบจริงๆ 

You are considerate.

还是你想得周到。

Hái shì nǐ xiǎng de zhōu dào.

 

ถ้าฉันเหมือนคุณก็ดีสิ ก็จะได้ไม่ทำให้ชีวิตตัวเองยุ่งเหยิงขนาดนี้

If I could be like you’ll not make my life a mess.

我要是能像你一样就好了。就不会把自己的生活搞得一团糟了。

Wǒ yào shì néng xiàng nǐ yí yàng jiù hǎo le. Jiù bú huì bǎ zì jǐ de shēng huó gǎo de  yì tuán zāo le.

 

เธอก็ไม่ต้องโทษตัวเองเกินไปหรอก 

You don’t have to blame yourself.

你也不用太自责了。

Nǐ yě bú yòng tài zì zé le.🌳🌳🌳🌳🌳
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节