ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถ้าฉันไม่ได้รั้งคุณไว้

If I didn’t stop you.

如果我要不拦着你。

guǒ wǒ yào bù lán zhe nǐ.

 

ฉันเองก็รู้สึกผิด 

I feel guilty.

我也很愧疚。

Wǒ yě hěn kuì jiù.

 

พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเราแบกรับความกดดันไว้มากแค่ไหน

They have no idea how much pressure we need to bear.

他们根本就不知道我们背后承受多大的压力。

men gēn běn jiù bù zhī dào wǒ men bèi hòu chéng shòu duō dà de yā lì.

 

ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคนแปลกหน้า 

I have nothing to say to a stranger.

我跟陌生人没什么好说的。

Wǒ gēn mò shēng rén méi shén me hǎo shuō de.

 

ไหนๆแล้วฉันขอเตือนคุณเอาไว้หน่อยนะ 

 By the way, let me remind you.

我顺便提醒你一句。

Wǒ shùn biàn tí xǐng nǐ yí jù.

 

แอบบอกข่าวดีกับคุณเรื่องหนึ่ง

Give you some good news quietly.

悄悄告诉你一个好消息。

Qiāo qiāo gào sù nǐ yí gè hǎo xiāo xī.

 

คิดไปคิดมาไม่คุ้มเอาซะเลย 

It's not worth thinking about it.

想想也太不划算了。

Xiǎng xiǎng yě tài bù huá suàn le.

 

เสียเงินไปเปล่าๆเลยมั้งเนี่ย 

It’s a waste of money.

这钱花得太冤枉了吧。

Zhè qián huā de tài yuān wǎng le ba.

 

ก็แค่ทำให้เขารู้ว่าตัวเองตาบอด ทำให้เขาเห็นว่า คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

Just to let him know he’s blind. Let him know you are doing well.

 就是让他知道自己眼瞎。让他看到你过得很好的。

Jiù shì ràng tā zhī dào zì jǐ yǎn xiā. Ràng tā kàn dào nǐ guò de hěn hǎo de.

 

วันที่เดินออกมาจากเขา คือวันที่รอดพ้นเคราะห์กรรม 

After leaving him you are a survivor of a disaster.

离开他的日子,那都是 劫后余生。

Lí kāi tā de rì zi, nà dōu shì què hòu yú shēng.

劫后余生

 Jié hòu yú shēng 

ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ; 

รอดพ้นเคราะห์กรรม

 

ถ้าทีแรกไม่ใช่ว่าเพราะเธอรักหัวปักหัวปำ

If you had not been in love and gave.

你当初要不是恋爱脑上头。

Nǐ dāng chū yào bú shì liàn ài nǎo shàng tóu.

 

ตอนนั้นนึกกล้าอะไรขึ้นมา 

Why did you pretend to be strong?

你当初逞什么强?

Nǐ dāng chū chěng shén me qiáng?

*逞强

 Chěng qiáng

กล้าหาญ ;

อวดดี


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节