ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจับผิดคนแล้ว 

You’ve got the wrong person.

你揪错人了。

Nǐ jiū cuò rén le.

 

คุณนี่วางอำนาจบาตรใหญ่เกินไปแล้ว

You are too overbearing, aren’t you?

你也太横行霸道了吧。

Nǐ yě tài héng xíng bà dào le ba.

 

ใครใช้ให้คุณพูดเหรอ 

There is no you talk of.

这里有你说话的份吗?

Zhè lǐ yǒu nǐ shuō huà de fèn ma?

 

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน 

It has nothing to do with me.

这跟我没有关系。

Zhè gēn wǒ méi yǒu guān xi.

 

ฉันจะปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ 

I can’t let him stay here.

我不能让他在此逗留。

Wǒ bù néng ràng tā zài cǐ dòu liú.

 

ถ้าคุณฝืนจะให้เขาอยู่ที่นี่ฉันสามารถฟ้องคุณได้

If you have to let him stay here by force, I can sue you.

如果你非要让他强行留在这,我可以起诉你。

Rú guǒ nǐ fēi yào ràng tā qiáng xíng liú zài zhè, wǒ kě yǐ qǐ sù nǐ.

 

เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง 

It’s already happened. No matter what the result is.

事情已经发生了,无论结果怎么样。

Shì qíng yǐ jīng fā shēng le, wú lùn jié guǒ zěn me yàng.

 

สองวันนี้ฉันโชคร้ายพอแล้ว ออกไปให้ฉันอยู่เงียบๆ 

I’ve been miserable enough these day. Go out and let me have a rest.

我这两天已经够惨的了。出去,让我清静会。

Wǒ zhè liǎng tiān yǐ jīng gòu cǎn de le. Chū qù, ràng wǒ qīng jìng huì.

 

ที่นี่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง 

This place is a serious safety hazard.

这个地方有严重的安全隐患。

Zhè ge dì fāng yǒu yán zhòng de ān quán yǐn huàn.

 

คุณขู่ฉันเหรอ 

You threaten me?

你威胁我?

Nǐ wēi xié wǒ?

 

ฉันแค่ไม่อยากให้คุณเพิ่มภาระหนี้สินให้ตัวเองเป็นสองเท่า

I just don’t want you to double your debt.

我只是不想让你身上的负债翻倍。

Wǒ zhǐ shì bù xiǎng ràng nǐ shēn shàng de fù zhài fān bèi.

 

คุณเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่เหรอ

Don’t you love to reason?

你不是爱讲道理吗?

Nǐ bú shì ài jiǎng dào lǐ ma?

 

คุณก็ต้องกลับไปกับฉันเหมือนกัน 

You also want to go back with me.

你也要跟我一起回去。

Nǐ yě yào gēn wǒ yì qǐ huí qù.
🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节