ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันทำเป็นไม่เห็นเขาแล้วกัน 

I’ll pretend I didn’t see him.

我就当作没看见他。

Wǒ jiù dāng zuò méi kàn jiàn tā.

 

ลบภาพโป๊ออกแล้ว 

My sexy pictures have been deleted.

艳照已经删除。

Yàn zhào yǐ jīng shān chú.

 

อย่าให้เธอเดินไปทั่ว 

Don’t let her get away.

别让她到处乱跑。

Bié ràng tā dào chù luàn pǎo.

 

คุณรู้ไหมว่าตัวเองหนักแค่ไหน คุณควรลดน้ำหนักได้แล้ว 

Do you know how heavy you are? You have to lose weight.

你知道你有多沉吗?你该减肥了。

Nǐ zhī dào nǐ yǒu duō chén ma? Nǐ gāi jiǎn féi le.

 

ฉันก็แค่มาทำเรื่องดีๆช่วยให้ความฝันของสาวๆเป็นจริง 

I’m here to do good today to help the girls realize their dreams.

我今天就来做好事帮妹妹们圆梦的。

Wǒ jīn tiān jiù lái zuò hǎo shì bāng mèi mei men yuán mèng de.

 

ทำเรื่องที่มันมีประโยชน์หน่อย 

Please do more meaningful things.

多做点有意义的事情。

Duō zuò diǎn yǒu yì yì de shì qíng.

 

คุณจะนอนอยู่ตรงนี้จนฟ้ามืดเลยใช่ไหม 

You are going to lie here till dark, aren’t you ?

你是准备一直躺倒天黑,是吧?

Nǐ shì zhǔn bèi yì zhí tǎng dǎo tiān hēi, shì ba?

 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเถอะ 

Please set an example to your child.

给孩子做一个榜样吧。

Gěi hái zi zuò yí gè bang yàng ba.

 

ฉันจะบอกคุณให้นะ ถ้าคุณแตะต้องตัวฉันฉันจะตะโกนว่าคุณลวนลามฉัน 

I tell you if you touch me again, I’ll yell.

我告诉你你再碰我,我就喊非礼了。

Wǒ gào sù nǐ nǐ zài pèng wǒ, wǒ jiù hǎn fēi lǐ le.

 

ฉันจะขวางเขาไม่อยู่แล้ว 

I can hardly stop her.

我快拦不住了。

Wǒ kuài lán bú zhù le.

 

ฉันคิดว่าในใจคุณน่าจะรู้ดีกว่าใคร 

I think you know better than anyone else.

我想你的心里应该比谁都清楚。

Wǒ xiǎng nǐ de xīn lǐ yīng gāi bǐ shéi dōu qīng chǔ.

 

รู้ไหมว่าทำไมจนถึงตอนนี้ ฉันถึงยังไม่ฟ้องร้องคุณ 

Do you know why I haven’t sued you yet?

知道为什么我到现在还没有起诉你吗?

Zhī dào wèi shén me wǒ dào xiàn zài hái méi yǒu qǐ sù nǐ ma?

 

ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความผิดของตัวเองด้วย 

At the same time , admit your mistakes.

同时,承认自己的错误。

Tóng shí, chéng rèn zì jǐ de cuò wù.🍒🍒🍒🍒
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节