Chinese Vocabulary

 独自的  

dúzì de 

alone终于

zhōngyú 

at last艺术

yìshù

art鉴赏

jiànshǎng 

appreciate古代的,古老的

gǔdài de, gǔlǎo de 

ancient物品,东西

wùpǐn, dōngxī 

article逮捕

dàibǔ 

arrest尽可能……  

jìn kěnéng…… 

as….as possible在前面

zài qiánmiàn 

ahead行动

xíngdòng 

act以后

yǐhòu 

afterwards焦急的

jiāojí de 

anxiously请求,索要

qǐngqiú, suǒyào 

ask for自行车

zìxíngchē 

bicycle撞坏的

zhuàng huài de 

battered刺骨地

cìgǔ de 

bitterly评论家

pínglùn jiā 

critic幕布,窗帘

mùbù, chuānglián 

curtain萤火,篝火

yíng huǒ, gōuhuǒ 

campfire爬行

páxíng

creep, crept, crept舒适的,安逸的

shūshì de, ānyì de 

comfortable汽车停车场

qìchē tíngchē chǎng 

car park公司

gōngsī 

company海岸

hǎi àn 

coast峭壁

qiàobì 

cliff拜访  

bàifǎng 

call at, call on首都

shǒudū 

capital抱怨

bàoyuàn 

complain不断地

bùduàn de 

continually某个

mǒu gè  

certain废弃

fèiqì 

desert设计

shèjì 

design黑暗

hēi àn 

darkness梦想,幻想,向往

mèngxiǎng, huànxiǎng, xiàngwǎng 

dreamed of结果,效果

jiéguǒ, xiàoguǒ 

effect雇佣

gùyōng 

employ解释,叙述

jiěshì, xùshù 

explain除了

chúle 

except外国人

wàiguó rén 

foreigner田地,田野

tiándì, tiányě 

field害怕

hàipà 

fright下一个

xià yīgè 

following孙子

Sūnzi

grandson政府

zhèngfǔ 

government大量地

dà liáng de 

heavily帮手,助手

bāngshǒu, zhùshǒu 

helper医院

yīyuàn 

hospital可以看到

kěyǐ kàn dào 

in sight打算

dǎsuàn 

intend巨大的

jùdà de 

immense询问,打听

xúnwèn, dǎtīng 

inquiretī 

kick快到傍晚的时候

kuài dào bàngwǎn de shíhòu 

late in the afternoon灯光

dēngguāng 

light盼望,期待….. 

pànwàng, dài….. 

look forward to……材料

cáiliào 

material相当,非常

xiāngdāng, fēicháng 

most注意到

zhùyì dào 

notice几乎

jīhū 

nearly还有一次

hái yǒu yīcì 

on another occasion天气晴朗的下午

tiānqì qínglǎng de xiàwǔ 

on fine afternoon曾经,以前 

céngjīng, yǐqián 

once手术

shǒushù 

operation搬运工

bānyùn gōng 

porterhuà 

paint假装

jiǎzhuāng 

pretend图案

tú àn 

pattern病人  

bìngrén 

patient铁路

tiělù 

railway罕见的

hǎnjiàn de 

rare楼顶

lóu dǐng 

roof退休

tuìxiū 

retire后悔

hòuhuǐ 

regretchōng 

rush记录

jìlù 

record亲戚

qīnqi  

relative几个

jǐ gè

several闻起来

wén qǐlái 

smell, smelled ,smelt睡袋

shuìdài 

sleeping bag香甜地

xiāngtián de 

soundly小溪

xiǎo xī 

stream积累

jīlěi 

save仅仅

jǐnjǐn 

simply暴风雨

bàofēngyǔ 

storm海岸

hǎi àn 

shore挣扎

zhēngzhá 

struggle出发,动身

chūfā, dòngshēn 

set out创立,建立

chuànglì, jiànlì 

set up很快,不久

hěn kuài, bùjiǔ 

shortly强壮的

qiángzhuàng de 

strong标准

biāozhǔn 

standard游泳运动员

yóuyǒng yùndòngyuán 

swimmer成功

chénggōng 

succeed成功的

chénggōng de 

successful固体的,硬的

gùtǐ de, yìng de 

solid阳光

yángguāng 

sunshine在乡下定居

zài xiāngxià dìngjū 

settle down in the country训练

xùnliàn 

train帐篷

zhàngpéng 

tent麻烦

máfan 

trouble出租汽车

chūzū qìchē 

taxi朝,向 ,接近

cháo, xiàng, jiējìn 

towards诱惑

yòuhuò 

temptation比平常

bǐ píngcháng 

than usual当地警察局

dāngdì jǐngchá jú

the local police上下颠倒地

shàngxià diāndǎo de 

upside down感到奇怪

gǎndào qíguài 

wonder极好的

jí hǎo de 

wonderful是否

shìfǒu 

whether醒来

xǐng lái 

wake up车间

chējiān 

workshop包裹

bāoguǒ 

wrap包起来

bāo qǐlái 

wrap up没有付款

méiyǒu fùkuǎn 

without paying一段时间

yīduàn shíjiān 

while

 

_________

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节