ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!
ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง 
การให้กำลังใจ


↲↲↲↳↳↳


ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป 
(ประโยคนี้เอาไว้สำหรับให้กำลังใจ ปลอบใจ เพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้น ร่าเริงขึ้น ทำตัวให้สดชื่นขึ้น )

Cheer up!
振作起来!
Zhèn zuò qǐ lái!

*振作
Zhèn zuò
เร้าใจ;
ปลุกใจให้ฮึกเหิมร่าเริงหน่อยสิ เธอทำได้แน่
Cheer up! You can do it! 
振作起来!你一定可以成功!
Zhèn zuò qǐ lái! Nǐ yī dìng kě yǐ chéng gōng!ร่าเริงหน่อย มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะ
Cheer up! It’s not that bad.=
Come on, it isn’t that bad.
振作起来!不会那么糟的。
Zhèn zuò qǐ lái! Bù huì nà me zāo de.ร่าเริงหน่อย คุณทำได้ดีแน่ในครั้งต่อไป
Cheer up! You can do better next time. 
振作起来,下次你会做得更好。
Zhèn zuò qǐ lái, xià cì nǐ huì zuò de gèng hǎo.


ร่าเริงหน่อย คุณยังมีโอกาสนะ
Cheer up! You have another chance. 
振作起来!你还有一次机会。
Zhèn zuò qǐ lái! Nǐ hái yǒu yī cì jī huì.ฉันไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อปลอบคุณดี แต่คุณต้องลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไปนะ
I don't know what to say to comfort you, but cheer up! 
我不知道说什么安慰你,但是你要振作起来!
Wǒ bù zhī dào shuō shén me ān wèi nǐ, dàn shì nǐ yào zhèn zuò qǐ lái!หากคุณไม่ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป ก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณนะ
If you can't cheer up, it'll tell on your health. 
如果你不振作起来,会影响健康的。
Rú guǒ nǐ bù zhèn zuò qǐ lái, huì yǐng xiǎng jiàn kāng de.ทำต่อไปนะ ฉันจะสนับสนุนคุณ
Keep going, I’ll support you.
继续下去,我会支持你的。
Jì xù xià qù, wǒ huì zhī chí nǐ de.โปรดลืมเรื่องนี้ซะ แล้วลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป
Please forget it, cheer up! 
请忘掉这件事,振作起来。
Qǐng wàng diào zhè jiàn shì, zhèn zuò qǐ lái.ยืนหยัดสู้ต่อไป พวกเราทุกคนต่างก็สนับสนุนคุณเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
Try to cheer up. We all support you the same. 
振作起来!我们大家都支持你,丝毫没变。
Zhèn zuò qǐ lái! Wǒ men dà jiā dōu zhī chí nǐ, sī háo méi biàn.

 *丝毫
 Sī háo
น้อยมาก; 
น้อยเหลือเกิน; 
นิดเดียว ;
น้อยนิด

  
อย่าร้องเลย ร่าเริงหน่อยสิ
Don’t cry. Cheer up!
不要哭。振作起来!
Bù yào kū. Zhèn zuò qǐ lái!โชคดีนะ
Good luck!
祝你好运!
Zhù nǐ hǎo yùn!ขอให้โชคดีและเราจะสนับสนุนคุณ
Good luck, we'll be rooting for you 
祝你好运,我们会支持你的。
Zhù nǐ hǎo yùn, wǒ men huì zhī chí nǐ de.ฉันเชื่อในตัวคุณ สนับสนุนคุณ สู้ๆนะ
I believe you and support you, Keep fighting! 
我相信你,支持你,加油!
Wǒ xiāng xìn nǐ, zhī chí nǐ, jiā yóu!


สู้เค้า  สู้ๆนะ
Keep fighting
加油!
Jiā yóu!สู้ต่อไป
Keep on fighting 
继续加油!
Jì xù jiā yóu!ก้าวต่อไป
Keep going
继续下去!
Jì xù xià qù!


สู้ๆอย่าหยุด
Hang in there
坚持下去!
Jiān chí xià qù!คุณก็รู้ว่าฉันเป็นกำลังใจให้คุณตลอด
You know I've been pulling for you. 
你知道我一直在为你加油。
Nǐ zhī dào wǒ yī zhí zài wèi nǐ jiā yóu.อย่ากังวลเลย ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องไม่เป็นไร
Don’t worry, I’m sure you’ll do fine.
别担心,我相信你会没事的。
Bié dān xīn, wǒ xiāng xìn nǐ huì méi shì de.เอาเลย
Go for it! =
Go ahead!
干吧!
Gàn ba!เอาเลย ไม่มีอะไรให้ต้องกลัว
Go ahead! There's nothing to be afraid of. 
干吧!没有什么可怕的。
Gàn ba! Méi yǒu shén me kě pà de.ลองดูสิ 
Give it a try.
试试吧。
Shì shi ba.


เชิดหน้าสู้เข้าไว้
Keep your chin up.=
Chin up!
坚强振作 (把下巴抬起来)
Jiān qiáng zhèn zuò (Bǎ xià bā tái qǐ lái) .


อย่ายอมแพ้
Don’t give up.
不要放弃。
Bù yào fàng qì.เมื่อคุณเริ่มต้นแล้ว ก็อย่ายอมแพ้
Once you start, you will never give up.
一旦你开始了,就不要放弃。
Yī dàn nǐ kāi shǐ le, jiù bù yào fàng qì.พยายามต่อไป
Keep on trying.
继续努力。
Jì xù nǔ lì.อย่ายอมแพ้ พยายามต่อไป
Don’t give up. Keep on trying.
不要放弃。继续努力。
Bù yào fàng qì. Jì xù nǔ lì.เธอทำได้แน่
You can do it!
你能做到的!
Nǐ néng zuò dào de!จงมั่นใจในตัวเอง
Be confident in yourself.
对自己要有信心。
Duì zì jǐ yào yǒu xìn xīn.ต้องอย่างนี้สิ
Way to go!
干得好!
Gàn dé hǎo!


เธอไม่มีทางเลือกแล้ว
You have no other option.=
You have no choice.
你没有其他选择。
Nǐ méi yǒu qí tā xuǎn zé.เธอน่าจะลองดูนะ
You should take a chance.
你应该试试看。
Nǐ yīng gāi shì shi kàn.ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ
I’m on your side.
我会在你身边 
Wǒ huì zài nǐ shēn biān.อย่ายอมแพ้สิ เธอเกือบทำสำเร็จแล้วนะ
Hang in there! You’re almost there.
坚持下去,你快做到了。
Jiān chí xià qù, nǐ kuài zuò dào le.อย่าเพิ่งยอมแพ้สิ ยังมีโอกาสอยู่นะ
Don’t give up. There’s still a chance.
不要放弃。还有机会。
Bù yào fàng qì. Hái yǒu jī huì.เข้มแข็งไว้นะ
Be strong!
坚强点!
Jiān qiáng diǎn!


ใจเย็นๆนะ
Chill out!
冷静点!
Lěng jìng diǎn!อย่าเพิ่งท้อแท้ไปเลย
Don’t discourage.
不要气馁。
Bù yào qì něi.

*气馁
Qì něi
ท้อแท้ ;
หมดกำลังใจอย่ารู้สึกแย่ไปเลย
Don’t feel so bad.
别这么难过。
Bié zhè me nán guò.


อย่าคิดมากเลยน่า
Don’t think too much.
不要想太多。
Bù yào xiǎng tài duō.อย่ากังวลใจไปเลย
Don’t worry about it.
别担心。
Bié dān xīn.ฉันเห็นใจเธอนะ
I feel for you.
我同情你。
Wǒ tóng qíng nǐ.มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้ง  
It can’t be that bad.
不会那么糟的。
Bù huì nà me zāo de.มองโลกในแง่ดีบ้างเถอะ
Look on the bright side.
往好的方面看。
Wǎng hǎo de fāng miàn kàn. =  
看到好的一面。
Kàn dào hǎo de yī miàn.เรื่องแบบนี้อาจเกิดกับใครก็ได้
It’s could happen to anyone.
谁都会碰到这种事。
Shéi dōu huì pèng dào zhè zhǒng shì.อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ
Don’t get discouraged
别灰心。
Bié huī xīn.เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
It’s gonna be ok
会没事的。
Huì méi shì de.เดี๋ยวเธอก็ผ่านมันไปได้นะ
You’ll get through this
你能挺过去的。
Nǐ néng tǐng guò qù de.ขอให้พลังจงสถิตอยู่กับคุณ
May the force be with you
愿力量与你同在。
Yuàn lì liàng yǔ nǐ tóng zài.อย่ากังวลไปเลย จงมีความสุขซะนะ
Don’t worry, be happy!
别担心,开心点!
Bié dān xīn, kāi xīn diǎn!ยังมีแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอ (ความหวังไม่เคยหมดไปหรอกนะ)
There’s a light at the end of the tunnel.
隧道的尽头,总有一盏灯亮着。
Suì dào de jìn tóu, zǒng yǒu yī zhǎn dēng liàng zhe.มันไม่ใช่จุบจบของโลกหรอกนะ 
(อย่าคิดมากไปเลย)
It’s not the end of the world.
 这不是世界末日。
Zhè bù shì shì jiè mò rì.ฉันจะอยู่ข้างหลังคุณตลอดทั้งเส้นทาง จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณ
You have my full support./ you have me backing.
我全力支持你。
Wǒ quán lì zhī chí nǐ.💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节