ประโยคภาษาจีนที่ได้ยินบ่อยๆ


ประโยคภาษาจีนที่ได้ยินบ่อยๆ


👇👇👇👇👇👇
เก็บเงินด้วยค่ะ
Check, please.
买单。
Mǎi dān.ฉันว่า เธอไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นหรอก
Come on, wipe that frown from your face.
我说,你就不要那么一副难过表情了。
Wǒ shuō, nǐ jiù bù yào nà me yī fù nán guò biǎo qíng le.อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะ
Don’t let me down.
别让我失望。
Bié ràng wǒ shī wàng.

*失望
Shī wàng
ผิดหวัง หมดหวังอย่าอวดดีว่าตัวฉลาดเลย
Don’t look wise.
不要自作聪明。
Bù yào zì zuò cōng míng.

*自作聪明
Zì zuò cōng míng
ถือดีว่าตนฉลาด อวดดีว่าคนฉลาดไม่ต้องเหน็บแนมฉันเลย
Don’t make jokes about me.
别挖苦我了。
Bié wā ku wǒ le.

*挖苦
Wā ku
เหน็บแนม ถากถาง เสียดสีอย่าทำงานเกินกำลังตัวเอง  (กัดอาหารชิ้นใหญ่กว่าที่จะสามารถเคี้ยวได้)
Don’t bite off more than you can chew.
贪多嚼不烂。
Tān duō jiáo bù làn.
ไม่ต้องทำกับฉันแบบขอไปที
Don’t blow me off.
不要敷衍我。
Bùyào fūyǎn wǒ.

*敷衍
fūyǎn
ขอไปที ขายผ้าเอาหน้ารอด เลอะเทอะ ทำลวกๆ ไม่จริงจัง


อย่ามาไร้เหตุผลนักเลย
Don’t be so unreasonable.
别这么不讲理。
Bié zhè me bù jiǎng lǐ.ครั้งหน้าก็อย่าปิดบังฉันเลย
Don’t keep me in the dark next time.
下次可不要瞒我了。
Xià cì kě bù yào mán wǒ le.

*
Mán
ปิดบัง อำพรางอย่าตัดสินคนที่ภายนอก(อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกของมัน)
Don’t judge a book by its cover.
判断事情不要只看表面。
Pàn duàn shì qíng bù yào zhǐ kàn biǎo miàn.

*判断
Pàn duàn
ชี้ขาด ตัดสิน

*表面
Biǎo miàn
โฉมภายนอก ส่วนภายนอก
ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้แล้ว
Don’t think about it anymore.
别再想这事了。
Bié zài xiǎng zhè shì le.อย่าโทษตัวเองเลย มันก็อย่างนี้แหละ(หลีกเลี่ยงไม่ได้)
Don’t blame yourself .It happens.
别责怪自己,那是难免的。
Bié zéguài zìjǐ, nà shì nánmiǎn de.

*责怪
Zéguài
ตำหนิ

*难免
Nán miǎn
หลีกเลี่ยงไม่ได้  หลีกเลี่ยงยาก เลี่ยงยากขอโทษนะคะ โปรดรอสักครู่
Excuse me, I’ll be right back.
对不起,请稍等片刻。
Duì bù qǐ, qǐng shāo děng piàn kè.ทานที่นี่หรือเอากลับบ้านคะ
For here or to go?
在这里用餐还是带走?
Zài zhè lǐ yòng cān hái shì dài zǒu?
อย่ามาจู้จี้
Get off my back.
少跟我罗嗦。
Shǎo gēn wǒ luō suo

*罗嗦
Luō suo
พูดร่ำไร พูดจู้จี้
เราต่างคนต่างจ่ายเป็นยังไง
How about making it a Dutch treat?
我们AA制怎么样?
Wǒ men AA zhì zěn me yàng?เขามีความสุขตลอดแหละ
He has been happy-go- lucky all his life.
他一直都快快乐乐的。
Tā yī zhí dōu kuài kuài lè lè de.จะให้ฉันชดใช้ให้คุณยังไง
How can I make it up to you?
我要怎么样才能补偿你?
Wǒ yào zěn me yàng cái néng bǔ cháng nǐ?

*补偿
Bǔ cháng
ชดเชย ชดใช้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มันก็เป็นอย่างนี้แหละ
Happens all the time.
常有的事。
Cháng yǒu de shì.การร้องเพลงของเธอกำลังจะฆ่าฉัน
Her singing is killing me.
她的歌声简直要我的命。
Tā de gē shēng jiǎn zhí yào wǒ de mìng.
ฉันจะลืมได้ยังไง
How could I forget?
我怎能忘记?
Wǒ zěn néng wàng jì?ฉันเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
How could this happen to me!
我怎么会遇到这种事。
Wǒ zěn me huì yù dào zhè zhǒng shì.ฉันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
I’m not that bad!
我没那么差吧!
Wǒ méi nà me chà ba?

*
Chà
แย่ ไม่ดี  เลว ไม่ได้มาตรฐานฉันแค่มาบอกลา
I just dropped in to say goodbye.
我只是来告别的。
Wǒ zhǐ shì lái gào bié de.

*告别
Gào bié
ขอลา อำลา(เพื่อเดินทางกลับ)
ฉันอิ่มแล้ว
I’ve already made a pig of myself.
我已经酒足饭饱了。
Wǒ yǐjīng jiǔ zú fàn bǎole.


ฉันคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉัน
I guess today is just not my day.
我想今天不是我的幸运日。
Wǒ xiǎng jīn tiān bù shì wǒ de xìng yùn rì.

*幸运日
Xìng yùn rì
วันที่ดวงดี วันโชคดีฉันยังไม่ทันได้คิดถึงเรื่องนี้เลย
I haven’t had time to think about it.
我还没来得及想这个问题呢。
Wǒ hái méi lái dé jí xiǎng zhè ge wèn tí ne.

*来得及
Lái dé jí
ยังทัน

*没来得及
Méi lái dé jí
ยังไม่ทันขอโทษด้วย ฉันพูดผิดไปแล้ว
I’m sorry. I spoke out of turn.
对不起,我说错话了。
Duì bù qǐ, wǒ shuō cuò huà le.ไม่ได้เจตนาจริงๆ
It was really quite intentional.
实在不是有意的。
Shí zài bù shì yǒu yì de.

*有意
Yǒu yì
ตั้งใจ มีความตั้งใจ เจตนา มีเจตนาฉันก็ผิดด้วยแหละ
I’m to blame too
我也有错。
Wǒ yě yǒu cuò.ฉันจะรักคุณตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
I will love you as long as I live.
我会爱你一辈子。
Wǒ huì ài nǐ yī bèi zi.ต้องขอโทษจริงๆ ที่ฉันพลาดนัดในคืนนั้น
I’m really sorry I missed our date the other night.
真对不起,我那天晚上失约了。
Zhēn duì bù qǐ, wǒ nà tiān wǎn shàng shī yuē le.


ฉันต้องแสดงความเคารพคุณเลย = ฉันต้องยกนิ้วให้คุณเลย
I must take my hat off to you.
我得向你致敬。
děi xiàng nǐ zhì jìng.

*致敬
Zhì jìng
แสดงความเคารพฉันต้องบอกว่านี่อร่อยจริงๆ
I must say it really tastes good.
我得说这真的很好吃。
Wǒ děi shuō zhè zhēn de hěn hào chī.ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะลองใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองเป็นครั้งแรก
It’s hard being on your own for the first time.
第一次尝试独立并不容易。
Dì yī cì cháng shì dú lì bìng bù róng yì.

*独立
Dú lì
ด้วยตัวของตัวเอง อิสรภาพฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
I can’t stand it any longer.
我再也忍受不了了。
Wǒ zài yě rěn shòu bù liǎo le.

*忍受
Rěn shòu
อดทนฉันชอบคุณในสิ่งที่คุณเคยเป็น
I like you the way you were.
我喜欢你以前的样子。
Wǒ xǐ huān nǐ yǐ qián de yàng zi.มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป
It wasn’t always like that.
并非总是这样的。
Bìng fēi zǒng shì zhè yàng de.

*并非=并不是
Bìng fēi =Bìng bù shì
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แค่อุปมาอุปมัยนะ
It’s a metaphor.
这只是个比喻。
Zhè zhǐ shì gè bǐ yù.

*比喻
Bǐ yù
อุปมา อุปมาอุปไมยฉันคิดว่าเขาเป็นคนดี
I thought he was a good guy.
我以为他是好人。
Wǒ yǐ wéi tā shì hǎo rén.ฉันแค่ต้องการได้สิ่งที่ฉันเสียไปกลับคืนมา
I just want things back
我只想要回失去的东西。
Wǒ zhǐ xiǎng yào huí shī qù de dōng xi.ฉันแค่รู้สึกว่างเปล่า
I just feel empty.
我只是感觉很空虚。
Wǒ zhǐ shì gǎn jué hěn kōng xū.

*空虚
Kōng xū
ว่างเปล่าฉันไม่อยากทำอะไรเลย
I don’t feel like doing anything.
我什么都不想干。
Wǒ shén me dōu bù xiǎng gàn.ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันตัดสินใจผิดพลาดไป
I’m beginning to think I made a wrong decision.
我开始觉得我做了错误的决定。
Wǒ kāi shǐ jué dé wǒ zuò le cuò wù de jué dìng.ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรพูดอย่างนั้น
I know I shouldn’t have said that.
我知道不应该那样说。
Wǒ zhī dào bù yìng gāi nà yàng shuō.ฉันเสียใจในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป
I regret what I have done.
我对所做的事很后悔。
Wǒ duì suǒ zuò de shì hěn hòu huǐ.ฉันเกลียดตัวเองจริงๆ
I could kick myself, really.
我真的恨死自己了。
Wǒ zhēn de hèn sǐ zì jǐ le.ฉันบอกคุณว่าตั้งนานแล้วว่าอย่าเชื่อเขาง่ายๆ
I’ve told you not to trust him so easily.
我早就告诉过你不要轻易相信他。
Wǒ zǎo jiù gào sù guò nǐ bù yào qīng yì xiāng xìn tā.ทุกอย่างล้วนเป็นความผิดของฉัน
It’s all my fault.
一切都是我的错。
Yī qiè dōu shì wǒ de cuò.ฉันไม่มีอารมณ์จริงๆ
I’m really not in the mood.
我真没有什么心情。
Wǒ zhēn méi yǒu shén me xīn qíng.ฉันอะไม่ได้ติดหนี้อะไรเธอเลยนะ
I owe you nothing.
我一毛钱都不欠你。
Wǒ yī máo qián dōu bù qiàn nǐ.ฉันกังวลว่าความพยายามของฉันจะไร้ประโยชน์
I’m afraid all my efforts were in vain.
我担心我的努力全白费了。
Wǒ dān xīn wǒ de nǔ lì quán bái fèi le.

*白费
Bái fèi
เสียงแรงเปล่าฉันไม่อยากฟัง
I don’t want to hear it.
我不想听。
Wǒ bù xiǎng tīng.ฉันรีบใช้
I need it badly.
我急着用。
Wǒ jí zhe yòng.คนที่แข่งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอด
It’s survival of the fittest.
适者生存。
Shì zhě shēng cún.ฉันคิดว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
I think I’d rather do something else.
我想还是做别的事好了
Wǒ xiǎng hái shì zuò bié de shì hǎo le.ฉันไม่อนุญาตให้พูดเพ้อเจ้อนะ
I don’t allow just paying lip service.
我不允许只说空话。
Wǒ bù yǔn xǔ zhǐ shuō kōng huà.

*空话

Kōng huà
คำพูดเพ้อเจ้ออย่าซีเรียสเลย
It’s nothing serious.
不要紧。
Bù yào jǐn.ฉันทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปหมด
I made a mess of things.
我把事情搞得一塌糊涂。
Wǒ bǎ shì qíng gǎo dé yī tā hú tú.

*一塌糊涂
Yī tā hú tú
เละหมด แย่มาก วุ่นว่ายอย่างยิ่งหากคุณไม่ฟังคำแนะนำของฉันคุณจะลำบากมากขึ้น
If you don’t take my advice, you could be in even more hot water.
如果不听我劝,你会更麻烦。
Rú guǒ bù tīng wǒ quàn, nǐ huì gèng má fan.เจ็บจัง
It really hurts.
 好痛呀。
Hǎo tòng ya.มันต้องใช้เวลานะ
It takes time.
那需要时间。
Nà xū yào shí jiān.ฉันโง่มาก
I’m all thumbs.
我笨死了。
Wǒ bèn sǐ le.ฉันอิ่มจนกินไม่ไหวแล้ว
I’m positively full.
我吃的太撑了。
Wǒ chī de tài chēng le.

*
Chēng
อิ่มจนกินไม่ไหว อิ่นจนแน่นออกมา อัดจนล้นออกมา ยัดจนล้นออกมา 


ตอนนี้ฉันกำลังทำงานสองที่และมันทำให้ฉันเหนื่อยมาก
I’m working two jobs right now. It’s killing me.
我现在做双份工作,把我累死了。
Wǒ xiànzài zuò shuāng fèn gōngzuò, bǎ wǒ lèi sǐle.วันนี้ฉันมีความสับสน
I’m not myself today.
我今天心神不宁。
Wǒ jīn tiān xīn shén bù níng.

*心神不宁
Xīn shén bù níng
จิตใจไม่สงบ จิตใจวุ่นวาย จิตใจสับสนฉันไม่ชอบทำเรื่องที่เกินความจำเป็น
I hate to beat a dead horse.
我不想多此一举。
Wǒ bù xiǎng duō cǐ yī jǔ.

*多此一举
Duō cǐ yī jǔ
ทำเรื่องที่เกินความจำเป็น
เห็นเขาร้องไห้ หัวใจฉันก็แตกสลาย
It breaks my heart to see him crying.
看到他哭,我心都碎了。
Kàn dào tā kū, wǒ xīn dōu suì le.


ฉันทำใจได้แล้ว ;ฉันกับคุณมันจบแล้ว
I’m over you.
我跟你之间完了。
Wǒ gēn nǐ zhī jiān wán le.ฉันจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้าย
I’m telling you for the last time.
我最后再告诉你一次。
Wǒ zuì hòu zài gào sù nǐ yī cì.ฉันเหนื่อยจริงๆ
I’m really dead.
我真要累死了。
Wǒ zhēn yào lèi sǐ le.💖💖💖💖💖
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节