ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง แสดงความยินดี และ แสดงความเสียใจ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง แสดงความยินดี และ แสดงความเสียใจ


👇👇👇👇👇 

ยินดีด้วยนะ
Congratulations!
祝贺!= 恭喜!
Zhùhè! = Gōngxǐ!


ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน
Congratulations and thanks for sharing! 
祝贺和感谢分享!
Zhùhè hé gǎnxiè fēnxiǎng!

*分享
Fēnxiǎng
แชร์เรื่องดีๆ ;
แบ่งปันความสุข


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ คุณได้คลอดลูกชายที่สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ
Congratulations, you have a healthy baby boy.
恭喜,你生了个健康的男孩。
Gōngxǐ, nǐ shēngle gè jiànkāng de nánhái.ขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้ลูกสาวค่ะ
Congratulations! You have a daughter. 
祝贺你生了一个女儿。
Zhùhè nǐ shēngle yīgè nǚ ér.ยินดีกับความสำเร็จด้วยนะ
Congratulations on your success! 
祝贺你获得了成功!
Zhùhè nǐ huòdéle chénggōng!


ยินดีกับการเลื่อนขั้นนะคะ
Congratulations on your promotion! 
恭喜你高升了!
Gōngxǐ nǐ gāoshēngle!

*高升
Gāoshēng
(ตำแหน่งหน้าที่การงาน)เลื่อนขั้นคุณสอบผ่านแล้ว ยินดีด้วยนะ
You passed the test. Congratulations! 
恭喜你通过了考试!
Gōngxǐ nǐ tōngguòle kǎoshì!ยินดีกับงานแต่งงานด้วยนะ ฉันรอที่จะพูดประโยคนี้มานานหลายปีแล้ว
Congratulations on your marriage. I have waited for years to say this sentence.
恭喜你们结婚了。我等着说这句话已经有好多年了。
Gōngxǐ nǐmen jiéhūnle. Wǒ děngzhe shuō zhè jù huà yǐjīng yǒu hǎoduō niánle.ฉันได้ยินมาว่าคุณแต่งงานแล้ว ยินดีด้วยนะ
I heard you tied the knot! Congratulations! 
我听说你结婚了!恭喜恭喜!
Wǒ tīng shuō nǐ jiéhūnle! Gōngxǐ gōngxǐ!ฉันได้ยินมาว่าคุณชนะการแข่งขัน ยินดีด้วยนะ
I heard that you won the game. Congratulations! 
听说你赢了比赛,恭喜恭喜!
Tīng shuō nǐ yíngle bǐsài, gōngxǐ gōngxǐ!ยินดีด้วยนะ ในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จ
Congratulations, you did it.
恭喜,你终于做完了。
Gōngxǐ, nǐ zhōngyú zuò wánliǎo.ยินดีด้วยกับการหมั้นของคุณนะ
Congratulations on your engagement!
恭喜你订婚了!
Gōngxǐ nǐ dìnghūnle!ยินดีด้วยนะ คุณได้เป็นพ่อคนแล้ว
Congratulations on becoming a father!
恭喜你当爸爸了!
Gōngxǐ nǐ dāng bàbale!มาฉลองกันเถอะ
Let's celebrate!
我们好好庆祝一下吧!
Wǒmen hǎohǎo qìngzhù yīxià ba!


มาดื่มฉลองกันเถอะ
Let’s make a toast!
 我们干杯吧!
Wǒmen gānbēi ba!ฉันดีใจกับเธอมากเลย
I’m very happy for you.
我为你感到高兴。
Wǒ wèi nǐ gǎndào gāoxìng.มาดื่มฉลองให้กับดีแลนกับคริสหน่อย
Let me propose a toast to Dylan and Chris.
我提议让我们为DylanChris干杯。
Wǒ tíyì ràng wǒmen wèi Dylan hé Chris gānbēi.ดื่ม
Cheers!
干杯!
Gānbēi!
ฉันเห็นใจเธอนะ
I sympathize with you.
我同情你。
Wǒ tóngqíng nǐ.ฉันเห็นใจเธอจริงๆนะ
I really sympathize with you. 
我真是为你感到难过。
Wǒ zhēnshi wèi nǐ gǎndào nánguò.การเสียชีวิตของเขาเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของทุกคน
His death is a great loss to everybody.
他的死对每个人来说都是一个巨大的损失。
Tā de sǐ duì měi gèrén lái shuō dōu shì yīgè jùdà de sǔnshī.
ปล่อยวางหน่อย ฉันเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ของคุณจริงๆ
Take it easy, then. I really sympathize with you. 
放轻松些。我对你的情况非常同情。
Fàng qīngsōng xiē. Wǒ duì nǐ de qíngkuàng fēicháng tóngqíng.โปรดยอมรับความเสียใจอย่างจริงใจจากฉันด้วย
Please accept my sincere condolences.
请接受我真诚的哀悼。
Qǐng jiēshòu wǒ zhēnchéng de āidào.

*真诚
Zhēnchéng
น้ำใสใจจริง; เป็นสัตย์จริง

*哀悼
Āidào
ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า

💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节