ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


不大爱说话。
Bù dà ài shuōhuà.
ไม่ค่อยชอบพูด


不大出门。
Bù dà chūmén.
ไม่ค่อยจะออกนอกบ้าน


他大半不来了。
Tā dàbàn bù láile.
เขาอาจจะไม่มาแล้วหละ

大半
Dàbàn 
ใช้เป็นศัพท์วิเศษณ์ มีความหมายว่ามีทางเป็นไปได้ อาจจะ任务还没有完成,心里老是沉甸甸。
Rènwù hái méiyǒu wánchéng, xīnlǐ lǎo shì chéndiàndiàn.
ภารกิจยังไม่บรรลุผลสำเร็จ รู้สึกหนักใจมาก

沉甸甸 
Chén diàn diàn 
หนัก; 
หนักหน่วง


他沉浸在往事的回忆中。
Tā chénjìn zài wǎngshì de huíyì zhōng.
เขาจมอยู่ในความทรงจำในอดีต


沉迷在幻想里。
Chénmí zài huànxiǎng lǐ.
ติดอยู่กับจินตนาการ เคลิบเคลิ้มอยู่ในความเพ้อฝัน

沉迷 
Chénmí 
หมกมุ่น ;
หลงใหล ;
เคลิบเคลิ้ม他沉默了一会儿又继续说下去。
Tā chénmòle yīhuǐ'er yòu jìxù shuō xiàqù.
เขาเงียบไปสักพักแล้วก็พูดต่อไป

沉默 
Chénmò 
เงียบ ;
ไม่ค่อยพูด


千万要沉住气。
Qiān wàn yào chénzhùqì.
ต้องข่มอารมณ์ไว้ให้ได้

沉住气 
Chénzhùqì 
ระงับอารมณ์ ;
สงบจิตสงบใจ; 
สงบอารมณ์ ;
ข่มอารมณ์ไว้

沉得住气
Chén dé zhù qì 
ข่มอารมณ์ไว้ได้


说得他自己也撑不住,笑了。
Shuō dé tā zìjǐ yě chēng bù zhù, xiàole.
พูดจนเขาเองก็กลั้นไว้ไม่อยู่ ดังนั้นก็เลยหัวเราะ

撑 
Chēng 
กลั้นเอาไว้


几个姐姐都出嫁了,哥哥也成了家。
Jǐ gè jiějiě dōu chūjiàle, gēgē yě chéngle jiā.
พี่สาวทั้งหลายก็แต่งงานออกไปแล้ว พี่ชายก็มีเหย้ามีเรือนแล้ว

成家
Chéngjiā
(ชาย)แต่งงาน; 
เป็นฝั่งเป็นฝา; 
มีเหย้ามีเรือน她两眼充满了泪水。
Tā liǎng yǎn chōngmǎnle lèishuǐ.
ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตา

充满 
Chōngmǎn 
กระจายไปทั่ว ;
อัดเต็มไปด้วย


他的病前几天刚好了点儿,现在又重落了。
Tā de bìng qián jǐ tiān gānghǎole diǎn er, xiànzài yòu chóng luo le.
อาการไข้ของเขาเพิ่งจะดีขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ ตอนนี้ก็กลับทรุดฮวบลงใหม่

重落
Chóng luo 
ทรุดฮวบลงใหม่就冲着这几句话,我也不能不答应。
Jiù chòngzhe zhè jǐ jù huà, wǒ yě bùnéng bù dāyìng.
อาศัยเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำนี้ ฉันก็ไม่มีทางที่จะไม่รับปาก

Chòng 
อาศัย(เพียงแค่ );
ตาม


他脸上绽放出灿烂的笑容。
Tā liǎn shàng zhàn fàng chū càn làn de xiào róng.
มีรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเขา

*灿烂 
Càn làn
เจิดจ้า ;
สว่างไสว; 
เปล่งแสงแวววาว; 
รุ่งโรจน์

*绽放 
Zhàn fàng 
แตกออก ;
ปริออก笑容变得更加灿烂。
Xiào róng biàn dé gèng jiā càn làn.
รอยยิ้มที่สดใสขึ้น我认为,这件事非常重要,不能仓促作决定。
Wǒ rèn wéi, zhè jiàn shì fēi cháng zhòng yào, bù néng cāng cù zuò jué dìng.
ฉันคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากและเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจแบบรีบร้อน

*仓促 
Cāng cù 
ฉุกระหุก ;
รีบร้อน


这太仓促了。
Zhè tài cāng cù le.
มันค่อนข้างจะรีบร้อนเกินไป好像出了什么事,他神色仓皇地跑了出来。
Hǎo xiàng chū le shén me shì, tā shén sè cāng huáng de pǎo le chū lái.
ราวกับว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาก็วิ่งออกไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียด คล้ายๆกับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น เขาวิ่งหน้าตื่นออกมา

*神色 
Shén sè
สีหน้า; 
ลักษณะท่าทาง

*仓皇 
Cāng huáng  
ผลุนผลัน ;
ลุกลี้ลุกลน; 
รีบร้อนกระวีกระวาด这个人直爽,肚子里藏不住话。
Zhè ge rén zhí shuǎng, dù zi lǐ cáng bù zhù huà.
คนคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมา มีอะไรอยู่ในใจก็พูด
ออกมาหมด


*直爽 
Zhí shuǎng 
ตรงไปตรงมา
💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节