ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง ความลับ เก็บความลับ อย่าให้ใครรู้
ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง 
ความลับ เก็บความลับ อย่าให้ใครรู้

👇👇👇👇👇👇👇


รู้กันแค่เธอกับฉันนะ
This is just between you and me.
这件事只有你和我知道。=这话可别外传。
Zhè jiàn shì zhǐyǒu nǐ hé wǒ zhīdào.= Zhè huà kě bié wàizhuàn.ฉันคิดว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับคุณเท่านั้น
I figured this is private business, just between you and me. 
我觉得这是个私事,是你和我之间的事。
Wǒ juédé zhè shìgè sīshì, shì nǐ hé wǒ zhī jiān de shì.เป็นความลับนะ
It’s a secret.
这是个秘密。
Zhè shìgè mìmì.


ฉันต้องการจะเปิดเผยความลับเล็กๆให้กับคุณ
我要向你透露一个小秘密。
I'm going to let you in on a little secret. 
Wǒ yào xiàng nǐ tòu lòu yīgè xiǎo mìmì.


เธอเก็บไว้เป็นความลับได้ไหม
Can you keep a secret?
你能保守秘密吗?
Nǐ néng bǎoshǒu mìmì ma?


คุณสัญญาได้ไหมว่าจะเก็บเป็นความลับ
Can you promise to keep a secret? 
你能答应保密吗?
Nǐ néng dāyìng bǎomì ma?


ฉันสามารถเชื่อว่าคุณจะเก็บความลับได้ใช่ไหม
Can I rely on you to keep a secret? 
我可以相信你会保守秘密吗?
Wǒ kěyǐ xiāngxìn nǐ huì bǎoshǒu mìmì ma?คุณเก็บความลับได้ไหม งั้นฉันจะบอกคุณ
Can you keep a secret? All right, I'll tell you. 
你能保守秘密吗?那我就告诉你。
Nǐ néng bǎoshǒu mìmì ma? Nà wǒ jiù gàosù nǐ.ฉันจะบอกเรื่องนี้กับคุณ แต่คุณต้องเก็บเป็นความลับ
I can tell you about it, but you have to keep a secret. 
我可以告诉你这件事,但你必须保密。
Wǒ kěyǐ gàosù nǐ zhè jiàn shì, dàn nǐ bìxū bǎomì.หรือว่าคุณเก็บความลับไม่เป็นเหรอ  ไม่ใช่เรื่องอะไรก็พูดไปทั่ว
Can't you keep a secret? Don't put everything on the street. 
难道你不能够保守秘密吗?不要啥事都到处说。
Nándào nǐ bù nénggòu bǎoshǒu mìmì ma? Bùyào shà shì dōu dàochù shuō.เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคนนะ
Let’s keep this a secret between us.
这是我们之间的秘密。
Zhè shì wǒmen zhī jiān de mìmì.


นี่เป็นความลับสุดยอดนะ
This is strictly confidential.
这事绝对保密。
Zhè shì juéduì bǎomì.หล่อนเก็บความลับไม่เป็นหรอก
She can’t keep a secret.
她不能保守秘密。
Tā bùnéng bǎoshǒu mìmì.


อย่าบอกใครละ
Don’t tell anybody.
不要告诉任何人。
Bùyào gàosù rènhé rén.ฉันไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลย
I haven’t told this to anybody.
我没有告诉任何人。
Wǒ méiyǒu gàosù rènhé rén.


ฉันไม่เคยบอกใครเลย
I've never told anyone.
我从没告诉过任何人。
Wǒ cóng méi gàosùguò rènhé rén.เธอสัญญาได้ไหมว่าจะไม่บอกใคร
Can you promise that you won’t tell anybody?
你能保证不告诉别人吗?
Nǐ néng bǎozhèng bù gàosù biérén ma?


ถ้าฉันบอกอะไรคุณไป คุณสัญญาได้ไหมว่าจะไม่บอกใคร
If I tell you something, Can you promise that you won’t tell anybody?
如果我告诉你一件事你能保证不告诉别人吗?
Rúguǒ wǒ gàosù nǐ yī jiàn shì nǐ néng bǎozhèng bù gàosù biérén ma?อย่าให้เขารู้เรื่องนี้
Let’s not tell him about this.
不要让他知道这件事。
Bùyào ràng tā zhīdào zhè jiàn shì.ฉันไม่ต้องการให้คนรู้
I don’t want everyone to know.
我不想人人都知道。
Wǒ bùxiǎng rén rén dōu zhīdào.ห้ามแพร่งพรายให้ใครรู้
Keep that to yourself.
保守秘密。
Bǎoshǒu mìmì.นี่เป็นข้อมูลจากวงใน
This is insider information.
这是内幕消息。
Zhè shì nèimù xiāoxī.มีคนปล่อยความลับรั่วไหล
Someone leaked the secret.
有人已经泄露了秘密。
Yǒurén yǐjīng xièlòule mìmì.มีคนเอาข่าวมาบอก เขาว่ากันว่า(ข่าวลือที่มีที่มาไม่แน่ชัด)
A little bird told me.
有人告诉我。
Yǒurén gàosù wǒ.เรื่องนั้นใครๆก็รู้กันทั่ว
That’s an open secret.
这是公开的秘密。
Zhè shì gōngkāi de mìmì.ฉันมีเรื่องจะสารภาพ
I have a confession.
我有件事要坦白。
Wǒ yǒu jiàn shì yào tǎnbái.


ขอโทษนะที่ฉันไม่ได้บอกเธอเลย
Sorry that I haven’t told you.
对不起,我没告诉你。
Duìbùqǐ, wǒ méi gàosù nǐ.ขอโทษที ฉันพลั้งปากไปหน่อย
I’m sorry. It was a slip of the tongue.
对不起,这是口误。
Duìbùqǐ, zhè shì kǒuwù.

*口误
Kǒuwù
พลั้งปาก หลุดปากพูดออกไปโดยไม่ตั้งใจ


ถ้าฉันพูดอย่างนั้นออกมาจริง ๆ นั่นก็คือฉันพลั้งปากไปหน่อย
If I did say that, it was just a slip of the tongue. 
如果我真的说了那话,那完全是口误。
Rúguǒ wǒ zhēn de shuōle nà huà, nà wánquán shì kǒuwù. 💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节