ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


结婚以后一直有人问我怎么找到了那么好的一位丈夫,我通常都是笑而不答。
Jiéhūn yǐhòu yīzhí yǒurén wèn wǒ zěnme zhǎodàole nàme hǎo de yī wèi zhàngfū, wǒ tōngcháng dōu shì xiào ér bù dá.
หลังจากแต่งงานแล้วก็มีคนถามฉันตลอดว่าฉันพบสามีที่ดีอย่างนี้ได้ยังไง ฉันเองก็มักจะยิ้มให้พวกเขาโดยไม่มีคำตอบใด ๆ

笑而不答ิ 
Xiào ér bù dá 
ยิ้มโดยไม่ตอบ

你的话深深打动了我。
Nǐ dehuà shēn shēn dǎdòngle wǒ.
คำพูดของคุณประทับใจฉันอย่างลึกซึ้ง大不了再从头开始。
Dàbùliǎo zài cóngtóu kāishǐ.
อย่างมากก็แค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

大不了
Dàbùliǎo 
อย่างมากก็แค่


他很大方不会计较这几个钱。
Tā hěn dàfāng bù kuàijì jiào zhè jǐ gè qián.
เขาเป็นคนใจกว้างมาก คงไม่คิดเล็กคิดน้อยในเรื่องเงินเพียงแค่นี้


为了答复这个问题,她坐在那里沉思了好久。
Wèile dáfù zhège wèntí, tā zuò zài nàlǐ chénsīle hǎojiǔ.
เพื่อที่จะตอบปัญหานี้ เธอได้นั่งครุ่นคิดอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน

沉思 
Chénsī 
ครุ่นคิด

他很容易冲动。
Tā hěn róngyì chōngdòng.
เขาหุนหันพลันแล่นได้ง่ายๆ我不像以前那么冲动了。
Wǒ bù xiàng yǐqián nàme chōngdòngle.
ฉันไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
我很后悔不该誓言冲撞她。
Wǒ hěn hòuhuǐ bù gāi shìyán chōngzhuàng tā.
ฉันรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ควรพลั้งปากไปล่วงเกินเธอ
冲撞 
Chōngzhuàng 
ล่วงเกิน本来我也想去,可是抽不出功夫来。
Běnlái wǒ yě xiǎng qù, kěshì chōu bù chū gōngfū lái.
เดิมทีฉันคิดว่าจะไป แต่ก็หาเวลาว่างไม่ได้เลย他说的和你说的有出入。
Tā shuō de hé nǐ shuō de yǒu chūrù.
คำพูดที่เขาพูดกับที่คุณพูดไม่ตรงกัน

出入
Chūrù  
(จำนวน ประโยค)ไม่ตรงกัน ;
คลาดเคลื่อน他们出色地完成了任务。
Tāmen chūsè dì wánchéngle rènwù.
พวกเขาทำงานได้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

出色
Chūsè
ยอดเยี่ยม ;
เยี่ยมมาก ;
ดีมาก ;
เด่นมาก这里就是出世的地方。
Zhèlǐ jiùshì chūshì de dìfāng.
ที่นี่เป็นที่เกิดของเขา
出世 
Chūshì 
เกิด(ซึ่งหมายถึงการถือกำเนิดของบุคคล)跑得喘不过气。
Pǎo de chuǎn bùguò qì.
วิ่งจนหายใจแทบไม่ทัน
喘气 
Chuǎnqì  
หายใจ ;
หายใจลึก不存任何顾虑。
Bù cún rènhé gùlǜ.
ไม่มีความเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้น他说这番话,不知道存什么心?
Tā shuō zhè fān huà, bù zhīdào cún shénme xīn?
เขาพูดคำพูดเช่นนี้ออกมา ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่
存心
Cúnxīn
มีเจตนาบางประการ你这不是存心叫我为难吗?
Nǐ zhè bùshì cúnxīn jiào wǒ wéinán ma?
คุณทำเช่นนี้ไม่ใช่จะมีเจตนากลั่นแกล้งฉันหรือ

存心
Cúnxīn 
มีความประสงค์; 
มีเจตนา ;
เจตนา这件事只好暂时存疑,留待将来解决。
Zhè jiàn shì zhǐhǎo zhànshí cúnyí, liúdài jiānglái jiějué.
เรื่องนี้เห็นจะต้องเก็บไว้ชั่วคราว แล้วเก็บไว้มาแก้ปัญหากันภายหลัง

存疑 
Cúnyí 
เก็บปัญหาที่แก้ไม่ตกไว้ชั่วคราว


他的话激起我的好奇心。
Tā dehuà jī qǐ wǒ de hàoqí xīn.
คำพูดของเขากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉัน


他的意见没有引起注意。
Tā de yìjiàn méiyǒu yǐnqǐ zhùyì.
ความคิดเห็นของเขาไม่กระตุ้นความสนใจ

引起注意兴趣
Yǐnqǐ zhùyì (xìngqù)
กระตุ้นความสนใจ他吓得大气也不敢出。
Tā xià dé dàqì yě bù gǎn chū.
เขากลัวจนไม่กล้าหายใจออกมา

大气 
Dàqì  
หายใจแรง如何搞定一个有大少爷脾气的男的?
Rúhé gǎodìng yīgè yǒu dà shàoyé píqì de nán de?
มีวิธีการจัดการกับผู้ชายที่มีนิสัยอาเสี่ยยังไง

大少爷 
Dà shàoyé  
เสี่ยใหญ่ 
อาเสี่ย

大少爷脾气 
Dà shàoyé píqì 
 นิสัยอาเสี่ย

大少爷做风 
Dà shàoyé zuò fēng 
ลีลาของเสี่ยใหญ่;
สไตล์ของเสี่ยใหญ่直到早上才发觉他不在了。
Zhídào zǎoshang cái fājué tā bùzàile.
จนกระทั้งถึงเช้านี้จึงรู้ว่าเขาไม่อยู่แล้ว


他太大意了,怎么连这样的错误都没检查出来?
Tā tài dàyìle, zěnme lián zhèyàng de cuòwù dōu méi jiǎnchá chūlái?
เขาชะล่าใจเกินไป ทำไมแม้แต่ความผิดพลาดเช่นนี้ก็ตรวจไม่พบ

大意 
Dàyi 
ชะล่าใจ 
ประมาทเลินเล่อ
สะเพร่า他一直工作到天完全暗下。
Tā yīzhí gōngzuò dào tiān wánquán ànxià.
เขาทำงานจนกระทั่งมืดค่ำ我没有工夫进城,这件事你代办吧。
Wǒ méiyǒu gōngfū jìn chéng, zhè jiàn shì nǐ dàibàn ba.
ฉันไม่มีเวลาเข้าเมือง เรื่องนี้ขอให้คุณช่วยจัดการแทนด้วย
代办 
Dàibàn 
จัดการแทน 
เป็นตัวแทน大概是前天吧,他到这里来了。
Dàgài shì qiántiān ba, tā dào zhèlǐ láile.
อาจจะเป็นวันก่อนมั้งที่เขาได้มาหาฉัน你仔细找一找,也学能找到。
Nǐ zǐxì zhǎo yī zhǎo, yě xué néng zhǎodào.
คุณลองหาดูให้ละเอียด อาจจะหาเจอก็ได้他不能去,你代替他去一趟吧!
Tā bùnéng qù, nǐ dàitì tā qù yī tàng ba!
เขาไม่สามารถไปได้ คุณไปแทนเขาก็แล้วกันนะ
代替 
Dàitì 
เข้าแทนที่ 
แทน他们磨磨蹭蹭,连我都替你们着急。
Tāmen mó mó cèng cèng, lián wǒ dū tì nǐmen zhāojí.
พวกเขาทำอะไรเอื่อยเฉี่อยเช่นนี้ แม้แต่ฉันก็ยังร้อนใจแทนพวกคุณเลย

磨磨蹭蹭 
Mó mó cèng cèng 
เดินไปช้าๆ อุปมาว่า ทำงานเชื่องช้า快到目的地了,大家走得更带劲了。
Kuài dào mù dì dì le, dàjiā zǒu dé gèng dàijìnle.
ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว พวกเราก็ยิ่งเดินก็ยิ่งคึกคัก

带劲 
Dàijìn 
มีพลัง 
มีกำลัง 
คึกคัก 
มีกำลังใจ你去吧,你的事我带手儿就做了。
Nǐ qù ba, nǐ de shì wǒ dài shǒur jiù zuòle.
คุณไปเถอะ งานของคุณฉันจะทำให้เอง

带手儿 
Dài shǒur 
เลย 
ถือโอกาส带手儿告诉他一声,不用忙着回来了。
Dài shǒur gàosù tā yīshēng, bùyòng mángzhe huíláile.
ถือโอกาสบอกเขาสักคำว่าไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้他有些生气,担当着大家的面前不好发作。
Tā yǒuxiē shēngqì, dāndāngzhe dàjiā de miànqián bù hǎo fāzuò.
เขารู้สึกโกรธอยู่บ้าง แต่ไม่กล้าโวยวายต่อหน้าทุกคน我去求他帮忙,他却待理不理。
Wǒ qù qiú tā bāngmáng, tā què dài lǐ bù lǐ.
ฉันไปหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เขาปฏิบัติกับฉันอย่างเย็นชา

待理不理 
Dài lǐ bù lǐ  
ปฏิบัติต่อด้วยท่าทีที่เฉยเมย 
หมางเมิน 
จะจัดการก็ไม่จัดการ你跟他说话,他总是待理不理的。
Nǐ gēn tā shuōhuà, tā zǒng shì dài lǐ bù lǐ de.
เมื่อคุณพูดคุยกับเขา มักจะมักทำเป็นหมางเมิน

 💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节