2 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


บ้านของเขาก็อยู่แถวๆนี้เอง เดินไปไม่กี่นาทีก็ถึง His house lives nearby and can be reached in a few minutes.

他家就住在附近,几分钟就可以走到。

Tā jiā jiù zhù zài fù jìn, jǐ fēn zhōng jiù kě yǐ zǒu dào.

 

ฟังน้ำเสียงของเขาแล้วรู้สึกน่าสนใจมาก There was a note of amusement in his voice. 

听他的口气,是觉得很有意思。

Tīng tā de kǒu qì, shì jué de hěn yǒu yì si.

 

ฟังน้ำเสียงของเขาแล้ว เขาสนใจจริงๆ He sounded genuinely interested. 

听他的口气,他真的感兴趣。

Tīng tā de kǒu qì, tā zhēn de gǎn xìng qù.

 

ฟังน้ำเสียงเขาแล้ว รู้สึกว่าจะมีความลำบากใจต่อเรื่องนี้ Judging by the way he spoke, he seemed to be in an awkward situation. 

听他的口气,好像对这件事感到为难。

Tīng tā de kǒu qì, hǎo xiàng duì zhè jiàn shì gǎn dào wéi nán.

 

เขาพูดไม่ค่อยมาก แต่ทุกคำน่าฟังทั้งนั้น His words are few, but everything he says makes good sense. 

他话语不多,可是句句中听。

Tā huà yǔ bù duō, kě shì jù jù zhòng tīng.

 

งานทางด้านนี้ให้คุณรับผิดชอบไป You are responsible for this.

这边的事由你负责。

Zhè biān de shìyóu nǐ fùzé.

* 负责 Fù zé รับภาระหน้าที่ รับผิดชอบ

 

ควรจะเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลเด็กๆเหล่านี้ It is up to you to look after the children. 

应该由你负责照看这些孩子。

Yīng gāi yóu nǐ fù zé zhào kàn zhè xiē hái zi. 

 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะเป็นคนรับผิดชอบ As of today you are in charge.

从今天起,由你负责。

Cóng jīn tiān qǐ, yóu nǐ fù zé. 

 

คุณต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาทั้งหมด It is on your own head. 

一切后果由你负责。

Yí qiè hòu guǒ yóu nǐ fù zé. 

 

เขามีความรับผิดชอบต่องานมาก He is very responsible for his work.

他对工作很负责。

Tā duì gōng zuò hěn fù zé.

 

ฉันคิดไม่ออกว่าคุณทำเรื่องนี้ได้อย่างไร I can't think how you did it. 

我想不出你怎样做这件事来的。

Wǒ xiǎng bù chū nǐ zěn yàng zuò zhè jiàn shì lái de.

 


 🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...