27 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน ปรึกษา
ประโยคภาษาจีน ปรึกษา

👇👇👇👇👇


ฉันมีเรื่องจะปรึกษาคุณ
There’s something I want to discuss with you.
我有事要跟你商量。
Wǒ yǒushì yào gēn nǐ shāngliang.ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณ
I have something to talk to you about.
我有些事想告诉你。/我要和你谈些事情。
Wǒ yǒuxiē shì xiǎng gàosù nǐ./Wǒ yào hé nǐ tán xiē shìqíng.


ฉันจะคุยเรื่องนี้กับคุณได้ไหม
Can I discuss this with you? 
我可以就此事和你商量一下吗?
Wǒ kěyǐ jiùcǐ shì hé nǐ shāngliang yīxià ma?ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือ
Let's get together and talk it over.
大家聚在一起商量商量。
Dàjiā jù zài yīqǐ shāngliang shāngliang.เรื่องนี้ฉันต้องปรึกษาหารือกับเขา
I'll discuss it with him.
这件事我要跟他商量一下。
Zhè jiàn shì wǒ yào gēn tā shāngliang yīxià.ฉันต้องการจะคุยกับคุณ
I need to talk to you.
我需要和你谈一谈。
Wǒ xūyào hé nǐ tán yī tán.
ฉันอยากฟังความเห็นของเธอ
I’d like to hear your opinion.
我想听听你的意见。
Wǒ xiǎng tīng tīng nǐ de yìjiàn.ฉันอยากรู้ว่าคุณคิดยังไง
I’d like to know what you think.
我想知道你是怎么想的。
Wǒ xiǎng zhīdào nǐ shì zěnme xiǎng de.ฉันอยากให้เธอบอกมาตรงๆเลย
I want your honest opinion.
我需要你真诚地提出意见。
Wǒ xūyào nǐ zhēnchéng de tíchū yìjiàn.เธอช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหม
Could you give me any advice?
你能给我一些建议吗?
Nǐ néng gěi wǒ yīxiē jiànyì ma?ฉันไม่รู้ว่าควรจะปรึกษาใครดี
I don’t know whom I should ask for advice.
我不知道该向谁请教。
Wǒ bù zhīdào gāi xiàng shéi qǐngjiào.

*请教
Qǐngjiào
ขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษาฉันขอปรึกษากับคุณเรื่องหนึ่ง
I want to ask you something.
我想请教你一件事。
Wǒ xiǎng qǐngjiào nǐ yī jiàn shì.


ฉันไม่มีใครให้คำปรึกษาเลยสักคน
I could advise with no one. 
我无人可商量。
Wǒ wú rén kě shāngliang.เธอน่าจะไปขอคำแนะนำจากผู้จัดการนะ
You’d better ask the manager for advice.
你最好向经理征求意见。
Nǐ zuì hǎo xiàng jīnglǐ zhēngqiú yìjiàn.เธอได้คุยกับพ่อแม่หรือยัง
Have you talked with your parents?
你和你父母谈过了吗?
Nǐ hé nǐ fùmǔ tánguòle ma?เธอเป็นคนเดียวที่ฉันปรึกษาได้
You’re the only person I can ask for advice.
你是我唯一能征求意见的人。
Nǐ shì wǒ wéiyī néng zhēngqiú yìjiàn de rén.ฉันไม่มีใครให้คำปรึกษา
I have nobody else to consult with.
我没有其他人可以商量了。
Wǒ méiyǒu qítā rén kěyǐ shāngliangle.มาคุยเรื่องนี้กันเถอะ
Let’s discuss the matter./ Let’s talk about the matter.
我们来讨论一下这件事吧。/我们谈谈这件事吧。
Wǒmen lái tǎolùn yīxià zhè jiàn shì ba. / Wǒmen tán tán zhè jiàn shì ba.ฉันดีใจนะที่เธอบอกฉัน
I’m glad you told me.
我很高兴你告诉了我。
Wǒ hěn gāoxìng nǐ gàosùle wǒ.ขอบคุณนะ ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยแล้ว
Thank you. I feel a little relieved.
谢谢你。我觉得有点松了一口气。
Xièxiè nǐ. Wǒ juédé yǒudiǎn sōngle yī kǒuqì.เธอปรึกษาฉันได้ทุกเมื่อเลย
You can come to talk to me at any time.
你可以随时来找我谈话。
Nǐ kěyǐ suíshí lái zhǎo wǒ tánhuà.ขอบคุณที่รับฟังฉันนะ
Thank you for listening to me.
谢谢你听我讲话。
Xièxiè nǐ tīng wǒ jiǎnghuà.💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ปรึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...