30 มกราคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณยังไม่รู้เรื่องดี ก็อย่าเพิ่งไปปากบอนหละ You don't know the facts, so keep your mouth shut! 

你不了解情况,别多嘴!

Nǐ bù liǎo jiě qíng kuàng, bié duō zuǐ!

*多嘴 Duō zuǐ ปากบอน; ปากเสีย; ปากมาก; ปากอยู่ไม่สุขชอบนินทาคนอื่น

 

ฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปากเสียไปนะI hope I haven't spoken out of turn. 

希望我没有多嘴。

wàng wǒ méi yǒu duō zuǐ.

 

ฉันไม่บอกความลับกับคุณหรอก เพราะว่าคุณนั้นปากบอนI'm not gonna tell you the secret as you have a big mouth.

我不会把秘密告诉你,因为你太多嘴了。

Wǒ bú huì bǎ mì mì gào sù nǐ, yīn wèi nǐ tài duō zuǐ le.

 

เขาคนนี้ควบคุมไม่ค่อยอยู่ There's no holding him. 

他这个人是约束不住的。

Tā zhè gè rén shì yuē shù bú zhù de.

*约束 Yuē shù บังคับ ;ควบคุม ;จำกัด(ให้อยู่ในขอบเขต)

 

ฉันไม่เคยปิดบังความจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะกับคุณ I never hid the truth, least of all from you. 

我从不隐瞒事实,尤其是对你。

Wǒ cóng bù yǐn mán shì shí, yóu qí shì duì nǐ.

 

ฉันรู้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่ I knew he was hiding something.

我就知道他在隐瞒着什么。

Wǒ jiù zhī dào tā zài yǐn mán zhe shén me.

 

ดูเหมือนคุณจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ You seem to be hiding something.

你好像隐瞒了点什么。

Nǐ hǎo xiàng yǐn mán le diǎn shén me. 

 

คุณกล้าทำเรื่องอย่างนี้เชียวหรือ How dare you do such a thing?

你胆敢做这样的事?

Nǐ dǎn gǎn zuò zhè yàng de shì?

*胆敢 Dǎn gǎn กล้าที่จะ (เชียวหรือ)

 

ถ้าคุณกล้าทำแบบนั้น ฉันก็จะไล่คุณออก I'll fire you if you dare to do so. 

你胆敢这么做,我就开除你。

Nǐ dǎn gǎn zhè me zuò, wǒ jiù kāi chú nǐ.

 

ดูซิว่าคุณจะกล้าแตะต้องฉันไหม Don't you dare touch me!

看你胆敢碰我一下!

Kàn nǐ dǎn gǎn pèng wǒ yí xià!

 

คุณกล้าบอกเขาเหรอว่าฉันพูดอะไร Don't you dare tell him what I said! 

你胆敢告诉他我说的话!

Nǐ dǎn gǎn gào sù tā wǒ shuō de huà! 

 

ฉันบังเอิญพบเขากลางทาง I met him on the way.

我恰在半路遇见了他。

Wǒ qià zài bàn lù yù jiàn le tā.


💝💝💝💝💝💝💝💝💝


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...