27 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน ความสนใจ ความชอบ งานอดิเรก 爱好、业余爱好


 ประโยคภาษาจีน ความสนใจ ความชอบ งานอดิเรก

👇👇👇👇👇


คุณชอบงานอดิเรกอะไร
What’s your favorite pastime? /What are your hobbies?
你喜欢的爱好是什么?/ 你喜欢的业余爱好是什么?
Nǐ xǐhuān de àihào shì shénme? / Nǐ xǐhuān de yèyú àihào shì shénme?คุณมีงานอดิเรกที่สนใจเป็นพิเศษไหม
Do you have any particular hobbies?
你有什么特别的爱好吗?
Nǐ yǒu shén me tèbié de àihào ma?


งานอดิเรกส่วนตัวของคุณคืออะไร
What are your personal interests? 
你的个人爱好是什么?
Nǐ de gèrén àihào shì shénme?


ฉันชอบเล่นกีตาร์และวาดรูป
Her hobbies were playing the guitar and sketching. 
她爱好弹吉他和画素描。
Tā àihào dàn jítā hé huà sùmiáo.


งานอดิเรกของฉันคือเล่นฟุตบอล ฟังเพลง ถ่ายรูปเล่น และเล่นเทนนิส
My hobbies are playing football, music, photography, and tennis. 
我的业余爱好是踢足球、听音乐、玩摄影和打网球。
Wǒ de yèyú àihào shì tī zúqiú, tīng yīnyuè, wán shèyǐng hé dǎ wǎngqiú.


ฉันมีงานอดิเรกมากมาย อย่างเช่น เล่นกีฬา ร้องเพลง เล่นไวโอลิน และเก็บบันทึกไดอารี่
I have many hobbies, such as sports, singing, playing the violin and keeping a diary. 
我有许多爱好,比如体育,唱歌,弹小提琴和保留日志。
Wǒ yǒu xǔduō àihào, bǐrú tǐyù, chànggē, dàn xiǎotíqín hé bǎoliú rìzhì.


การถ่ายภาพเป็นหนึ่งในงานอดิเรกของฉัน
Photography is one of my hobbies.
摄影是她的爱好之一。
Shèyǐng shì wǒ de àihào zhī yī.


ทั้งเปียโนและไวโอลินเป็นงานอดิเรกของฉัน
Both piano and violin are my hobbies. 
钢琴和小提琴都是我的爱好。
Gāngqín hé xiǎotíqín dōu shì wǒ de àihào.


งานอดิเรกของฉันคือเล่นหมากรุกจีนและหมากล้อม
My hobbies are playing chinese chess and go. 
我的爱好是下象棋和围棋。
Wǒ de àihào shì xià xiàngqí hé wéiqí.


งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพและคอมพิวเตอร์
My hobbies are drawing and computer. 
我的爱好是绘画和电脑。
Wǒ de àihào shì huìhuà hé diànnǎo.


ฉันมีงานอดิเรกมากมาย เช่นการอ่าน การเต้นรำและการร้องเพลง
I have many hobbies such as reading, dancing and singing. 
我有很多爱好,如读书,跳舞和唱歌。
Wǒ yǒu hěnduō àihào, rú dúshū, tiàowǔ hé chànggē.


งานอดิเรกของฉันกำลังท่องเที่ยวและปีนเขา
My hobbies are traveling and hiking. 
我的爱好是旅游和徒步旅行。
Wǒ de àihào shì lǚyóu hé túbù lǚxíng.


พวกเรามีงานอดิเรกที่เหมือนกันมากมายเช่นการอ่าน การว่ายน้ำและการถ่ายภาพ
We have a lot of same hobbies, for example reading, swimming andphotography. 
我们有许多相同的爱好,比如阅读、游泳和摄影。
Wǒmen yǒu xǔduō xiāngtóng de àihào, bǐrú yuèdú, yóuyǒng hé shèyǐng.


ฉันชอบตกปลา
I like fishing.
 我喜欢钓鱼。
Wǒ xǐhuān diàoyú.


ฉันก็เคยมีงานอดิเรกแบบนี้มาก่อน
I used to have hobbies. 
我过去也有过这爱好。
Wǒ guòqù yěyǒuguò zhè àihào.


งานอดิเรกที่ฉันชอบคือดูรายการกีฬาทางทีวี
My favorite pastime is watching sports on TV. 
我最喜欢的消遣方式是看电视上的体育节目。
Wǒ zuì xǐhuān de xiāoqiǎn fāngshì shì kàn diànshì shàng de tǐyù jiémù.

*消遣
 Xiāoqiǎn
งานอดิเรก ผ่อนคลายอารมณ์(ด้วยการใช้เวลาหาความสำราญ) ฆ่าเวลาโดยการผ่อนคลายอารมณ์


การฟังเพลงเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานสำหรับหลาย ๆ คนทั่วโลก
Listening to music is the favorite pastime of many people all over the world.
听音乐是全世界许多人最喜爱的消遣。
Tīng yīnyuè shì quán shìjiè xǔduō rén zuì xǐ ài de xiāoqiǎn.


คุณทำอะไรเมื่อมีเวลาว่าง
What do you do in your free time?
在空余的时间你做了什么呢?
Zài kòngyú de shíjiān nǐ zuòle shénme ne?


คุณต้องการทำอะไรบ้างในเวลาว่าง
What else do you wanna do in your free time? 
空余时间你都干点什么呢?
Kòngyú shíjiān nǐ dōu gàn diǎn shénme ne?


คุณวางแผนจะทำอะไรกับเวลาว่างแบบนี้
What are you planning to do with all this free time? 
有了这空闲时间你打算做什么?
Yǒule zhè kòngxián shíjiān nǐ dǎsuàn zuò shénme?


ทุกคนต่างต้องการเวลาว่างสำหรับพักผ่อนและผ่อนคลาย
Everyone needs some free time for rest and relaxation. 
每个人都需要一些休息和放松的自由时间。
Měi gèrén dōu xūyào yīxiē xiūxi hé fàngsōng de zìyóu shíjiān.


เธอใช้เวลาว่างไปกับการซื้อของ
She spent her free time shopping 
她空闲的时候就去购物。
Tā kòngxián de shíhòu jiù qù gòuwù.


เมื่อใดก็ตามที่ฉันมีเวลาว่างฉันไปที่โรงยิม
Whenever I have free time, I go to the gym. 
当我有时间的时候,我就去体育馆。
Dāng wǒ yǒu shíjiān de shíhòu, wǒ jiù qù tǐyùguǎn.


ในเวลาว่างของฉัน ฉันมักจะไปโรงยิม
In my free time, I often go to the gym. 
在我的空闲时间。我经常去健身房。
Zài wǒ de kòngxián shíjiān. Wǒ jīngcháng qù jiànshēnfáng.


เมื่อเราว่างเราก็จะออกไปวิ่ง
We go out running when we have free time. 
当我们有空时,我们出去跑步。
Dāng wǒmen yǒu kòng shí, wǒmen chūqù pǎobù.


ฉันมักไปร้องคาราโอเกะ
I often go to karaoke.
我经常去卡拉OK
Wǒ jīngcháng qù kǎlā OK.


ฉันหวังว่าในที่สุดฉันก็สามารถหาเวลาว่างได้เช่นกัน
I hope that I can finally find some free time too. 
我希望我也能最终找到空闲时间。
Wǒ xīwàng wǒ yě néng zuìzhōng zhǎodào kòngxián shíjiān.


คุณสนใจเรื่องอะไรบ้าง
What are your interests?
你的兴趣是什么?
Nǐ de xìngqù shì shénme?


ฉันสนใจคอมพิวเตอร์
I’m interested in computers.
我对电脑感兴趣。
Wǒ duì diànnǎo gǎn xìngqù.


ฉันชอบท่องเที่ยวและไปยังสถานที่ใหม่ๆเพื่อเที่ยวชม
I like to travel and see new places. 
我喜欢旅游和到新的地方去观光。
Wǒ xǐhuān lǚyóu hé dào xīn dì dìfāng qù guānguāng.


ฉันชอบท่องเที่ยวและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ
I like to travel and learn more about other cultures. 
我喜欢旅行和学习更多其它的文化。
Wǒ xǐhuān lǚxíng hé xuéxí gèng duō qítā de wénhuà.


ฉันชอบเดินทางไปยังเมืองและประเทศต่างๆ
I like to travel to different cities and countries. 
我喜欢去不同的城市和国家旅行。
Wǒ xǐhuān qù bùtóng de chéngshì hé guójiā lǚxíng.


ฉันชอบท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
I like to travel on holiday. 
我喜欢在假期去旅行。
Wǒ xǐhuān zài jiàqī qù lǚxíng.


ฉันชอบการเดินทางรอบโลกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ
I like to travel the world to experience a new feel in life. 
我喜欢世界旅行去体验新的人生感受。
Wǒ xǐhuān shìjiè lǚxíng qù tǐyàn xīn de rénshēng gǎnshòu.


ฉันชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ห่างไกล
I like to travel to a far place. 
我喜欢到远处去旅行。
Wǒ xǐhuān dào yuǎn chù qù lǚxíng.


ฉันชอบท่องเที่ยวและฉันชอบไปเที่ยวสถานที่ที่มีภูเขาและน้ำ
I like to travel, like to have mountain water areas. 
我喜欢旅游,喜欢去有山有水的地方。
Wǒ xǐhuān lǚyóu, xǐhuān qù yǒu shān yǒu shuǐ dì dìfāng.


ฉันไปวัดบ่อยๆ
I often go to temples.
我经常去寺庙。
Wǒ jīngcháng qù sìmiào.


การนั่งสมาธิช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงๆ
Meditation does help to relax.
打坐确实有助于放松。
Dǎzuò quèshí yǒu zhù yú fàngsōng.


*打坐 / 盘坐 / 静坐
Dǎzuò/Pán zuò/Jìngzuò
การนั่งสมาธิหมู่นี้ฉันสนใจเรื่องทำสวนอย่างจริงจัง
Recently, I’m really into gardening.
最近,我真的很喜欢园艺。
Zuìjìn, wǒ zhēn de hěn xǐhuān yuányì.


ฉันไม่มีงานอดิเรกที่ชอบเป็นพิเศษ
I have no particular hobbies.
我没有什么特别的爱好。
Wǒ méiyǒu shén me tèbié de àihào.


ฉันไม่มีงานอดิเรกที่ชอบเป็นพิเศษ ฉันชอบอยู่บ้าน
I don't have any special hobbies, I like to stay at home
我没有什么特别的爱好,我喜欢呆在家里。
Wǒ méiyǒu shén me tèbié de àihào, wǒ xǐhuān dāi zài jiālǐ.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕

欢迎补充: ประโยคภาษาจีน ความสนใจ ความชอบ งานอดิเรก 爱好 业余爱好

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...