16 มกราคม 2561

ของใช้สำนักงาน 办公用品办公用品    Bàn gōng yòng pǐn     
                         ของใช้สำนักงาน
                         
电脑           
Diàn nǎo                      
คอมพิวเตอร์

笔记本        
Bǐ jì běn                       
คอมพิวเตอร์ ;โน้ตบุ๊ค


               
Bǐ                                 
ปากกา

圆珠笔        
Yuán zhū bǐ                 
ปากกาลูกลื่น

水笔           
Shuǐ bǐ                         
ปากกาหมึกซึม

白板笔        
Bái bǎn bǐ                   
ปากกาไวท์บอร์ด

铅笔            
Qiān bǐ                       
ดินสอ

自动铅笔   
Zì dòng qiān bǐ            
ดินสอกด

荧光笔      
Yíng guāng bǐ               
ปากกาเน้นข้อความ

白板          
Bái bǎn                         
กระดานไวท์บอร์ด

复印机      
yìn                         
เครื่องถ่ายเอกสาร

打印机      
Dǎ yìn jī                        
เครื่องปริ้น

电话机     
Diàn huà jī                     
เครื่องโทรศัพท์

传真机     
Chuán zhēn jī                 
เครื่องแฟกซ์

计算器     
Jì suàn qì                      
เครื่องคิดเลข

订书机     
Dìng shū jī                    
เครื่องเย็บกระดาษ

订书针     
Dìng shū zhēn              
ลวดเย็บกระดาษ

文件栏     
Wén jiàn lán                  
กล่องเอกสาร

文件盘     
Wén jiàn pán                 
ถาดเอกสาร

文件柜     
Wén jiàn guì                   
ตู้เอกสาร

打孔机     
Dǎ kǒng jī                      
เครื่องเจาะกระดาษ

液体胶     
tǐ jiāo                        
กาวน้ำ

固体胶     
tǐ jiāo                         
กาวแท่ง

长尾夹     
Cháng wěi jiā                 
คลิปหนีบกระดาษ

回形针    
Huí xíng zhēn                 
ลวดเสียบกระดาษ

削笔器    
Xiāo bǐ qì                         
เครื่องเหลาดินสอ

卷笔刀   
Juǎn bǐ dāo                       
กบเหลาดินสอ

塑料文件袋   
liào wén jiàn dài    
แฟ้มซองพลาสติก

文件袋           
Wén jiàn dài              
ซองใส่เอกสาร

信封                
Xìn fēng                   
ซองจดหมาย

剪刀                
Jiǎn dāo                   
กรรไกร

美刀工            
Měi dāo gōng           
มีดคัตเตอร์

尺子                
Chǐ zi                        
ไม้บรรทัด

文件夹            
Wén jiàn jiā               
แฟ้มเอกสาร

档案夹           
Dǎng àn jiā               
แฟ้มห่วง

日历               
Rì lì                          
ปฏิทิน

涂改液           
Tú gǎi yè                 
น้ำยาลบคำผิด

装订机           
Zhuāng dìng jī         
เครื่องเข้าเล่มสันห่วง

塑封机          
Sù fēng jī                  
เครื่องเคลือบ

装订夹         
Zhuāng dìng jiā          
ลิ้นแฟ้ม

切割垫        
 Qiē gē diàn                 
แผ่นรองตัดกระดาษ

证件卡        
Zhèng jiàn kǎ              
บัตรพนักงาน

双面胶       
Shuāng miàn jiāo        
เทปกาวสองหน้า

透明胶带  
Tòu míng jiāo dài          
เทปใส

便利贴       
Biàn lì tiē                     
กระดาษโน้ต


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาจีน เห็ด蘑菇

เห็ดต่างๆในภาษาจีน เรียกว่าอย่างไรกันบ้าง   เราไปดูกันเลยค่ะ 蘑菇   Mó gū เห็ด 👇👇 茶树菇   Chá shù gū  เห็ดโคนญี่ปุ่น หรือ เห็ดยานางิ 👇...