2 กุมภาพันธ์ 2561

ศัพท์จีนที่เกี่ยวข้องกับฟัน 和牙齿有关的汉语词汇

คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่าน(พินอิน)
คำแปลภาษาไทย
 齿                         
Yá chǐ           
ฟัน
上牙                         
Shàng yá       
ฟันบน 
下牙                         
Xià yá           
ฟันล่าง   

乳牙                         
Rǔ yá             
ฟันน้ำนม 

          
恒牙                   
Héng yá        
 ฟันแท้


假牙                        
Jiă yá 
ฟันปลอม

中切牙                
Zhōng qiè yá
ฟันหน้า


侧切牙                
Cè qiè yá        
ฟันด้านข้าง


尖牙
虎牙
犬齿                                
Jiān yá  / 
 Hǔ yá / 
Quǎn chǐ       

 ฟันเขี้ยว
槽牙  /                    磨牙  /                   
臼齿                       
Cáo yá/
Mó yá/
Jiù chǐ        

ฟันกราม
牙龈                       
Yá yín               
เหงือก

牙缝                       
Yá fèng             
ซอกฟัน

白牙                       
Bái yá               
ฟันขาว

牙质                       
Yá zhí               
เนื้อฟัน  
   
根管                     
Gēn guǎn           
รากฟัน


 蛀牙                     
Zhù yá                 
ฟันผุ

阻生牙              
Zŭ shēng yá         
ฟันคุด


牙痛                     
Yá tòng                 
ปวดฟัน


牙齿碎裂             
Yá chǐ suì liè       
ฟันแตกหัก


牙齿歪斜             
Yá chǐ wāi xié       
ฟันเอียง


牙周病 
Yá zhōu bìng       
โรคเหงือก


 缺牙
Quē yá                 
ฟันหลอ


牙医                 
Yá yī                   
ทันตแพทย์/หมอฟัน


削牙      
Xuē yá             
กรอฟัน


牙冠    /   
牙套                  
Yá guàn    /         
Yá tào                 
ครอบฟัน牙神经                 
Yá shén jīng         
เส้นประสาทฟัน


牙垢                     
Yá gòu                 
หินปูน


除牙垢                 
Chú yá gòu         
ขูดหินปูน牙齿矫正               
Yá chǐ jiǎo zhèng
จัดฟัน


补牙                     
Bǔ yá                   
อุดฟัน


镶牙                     
Xiāng yá               
เลี่ยมฟัน


 拔牙                     
Bá yá                   
ถอนฟัน

牙膏                     
Yá gāo                   
ยาสีฟัน


牙刷                  
Yá shuā               
แปรงสีฟัน


刷牙                   
Shuā yá                 
การแปรงฟัน 


牙签                     
Yá qiān                 
ไม้จิ้มฟัน 

                                 

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...