31 สิงหาคม 2562

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ปาก ริมฝีปาก

รูปภาพจาก pixabay.com

嘴 Zuǐ ปาก  Mouth


口 Kǒu ปาก โดยทั่วไปจะเรียกว่า嘴 Zuǐ Mouth

嘴巴 Zuǐbā ปาก  Mouth


嘴唇 Zuǐchún ริมฝีปาก Lip


润唇膏 Rùn chúngāo ลิปบำรุงริมฝีปาก / ลิปบาล์ม Lip Balm


唇笔刷 Chún bǐ shuā พู่กันทาปาก   หรือ แปรงสำหรับทาปาก Lip Brush


唇线笔 Chún xiàn bǐ ดินสอเขียนขอบปาก หรือ ลิปไลเนอร์ Lip liner 


唇釉 Chún yòu ลิปกรอส Lip gloss


唇蜜 Chún mì ลิปกรอส Lip gloss


唇彩 Chúncǎi ลิปกรอส Lip gloss


唇膏 Chúngāo ลิปสติก Lipstick


口红 Kǒuhóng ลิปสติก lipstick


唇裂 Chúnliè ปากแหว่ง Cleft lip


兔唇 Tùchún ปากแหว่ง Cleft lip


唇吻 Chúnwěn จูบปาก Lip kiss


口腔 Kǒuqiāng  ช่องปาก Oral cavity


口角 Kǒujiǎo มุมปาก Corner of the mouth


口臭 Kǒuchòu  กลิ่นปาก ปากเหม็น ปากมีกลิ่น Bad breath


路口 Lùkǒu ปากทาง Intersection


巷口 Xiàng kǒu  ปากซอย  Lane


瓶口 Píng kǒu ปากขวด Top of a bottle


口福 Kǒufú ลาภปาก  The luck to eat sth. Delicious


口惠而实不至 Kǒuhuì ér shí bú zhì การช่วยเหลือที่เป็นแค่ลมปาก แต่ความจริงคือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างไร Make a promise and not keep it


口紧 Kǒu jǐn ปากหนัก  / ปิดปากเงียบ Closemouthed / Tight-lipped


口蜜腹剑 Kǒumìfùjiàn ปากหวานก้นเปรี้ยว / ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ A honey tongue, a heart of gall


口哨儿 Kǒushàor การผิวปาก Whistle


吹口哨儿 Chuī kǒushàor ผิวปาก Whistle
 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

4 สิงหาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่างๆ 泰国各时代主要佛陀造像


มาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธรูป佛陀造像 (Fótuó zàoxiàng) /佛像(Fóxiàng)ในศิลปะไทยในแต่ละยุคสมัยกันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com

ยุค; สมัย
时代
Shídài

พระพุทธรูป           
佛陀造像 / 佛像
Fótuó zàoxiàng / Fó xiàng


พระพุทธรูปสมัยทวารวดี
泰国托罗瓦底时代佛像
Tàiguó tuō luō wǎ dǐ shídài fóxiàng


พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย
泰国室利佛逝或三佛齐时代佛像
Tàiguó shì lì fó shì huò sān fú qí shídài fóxiàng


พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง
泰国吴通时代佛像
Tàiguó wú tōng shídài fóxiàngพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
泰国素可泰时代佛像
Tàiguó sù kě tài shídài fóxiàng


พระพุทธรูปสมัยล้านนาหรือสมัยเชียงแสน
泰国昌盛或兰纳时代佛像
Tàiguó chāngshèng huò lán nà shídài fóxiàng


พระพุทธรูปสมัยลพบุรี
泰国洛武里时代佛像
Tàiguó luò wǔ lǐ shídài fóxiàng


พระเกตุมาลา(พระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า) เป็นต่อมนูน          
佛光作圆状
Fóguāng zuò yuán zhuàng


พระรัศมีเป็นดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว
佛光似含苞莲花
Fóguāng shì hánbāo liánhuā


พระรัศมีเป็นเปลวไฟ            
佛光作火焰状
Fóguāng zuò huǒyàn zhuàng


ขมวดพระเกศา(ขมวดผม)เป็นก้นหอยขนาดใหญ่             
 螺状佛发大
Luó zhuàng fó fà dà        


ขมวดพระเกศา(ขมวดผม)เล็ก
螺状佛发小
Luó zhuàng fó fā xiǎo


ขมวดพระเกศา(ขมวดผม)จะมีลักษณะใหญ่
螺状佛发较大
Luó zhuàng fó fā jiào dà


มีไรพระศก(ไรผม)  (แนวที่ปรากฏอยู่ระหว่างพระนลาฏ(หน้าผาก)และขมวดพระเกศา)
额发间有一条表示细发的线状
É fà jiān yǒu yìtiáo biǎoshì xì fa de xiàn zhuàng


พระนาสิก(จมูก)แบน
佛鼻扁   
Fó bí biǎn


พระนาสิกโค้งงุ้ม
佛鼻弯
Fó bí wān


พระโอษฐ์(ปาก)หนาแบะ
佛唇厚
Fó chún hòu        


พระโอษฐ์ ( ริมฝีปาก)
佛口阔
Fó kǒu kuò


พระพักตร์(ใบหน้า) แบนกว้าง หรือเหลี่ยม
佛面方
Fó miàn fāng


พระพักตร์(ใบหน้า)กลม
佛面圆
Fó miàn yuán


พระพักตร์(ใบหน้า)รูปไข่ 
佛面作鹅蛋形
Fó miàn zuò é dàn xíng


พระโอษฐ์(ปาก)เล็ก
佛嘴小
Fó zuǐ xiǎo


พระโอษฐ์(ปาก)ยิ้ม
佛口微开
Fó kǒu wēi kāi


พระขนง(คิ้ว)ต่อกันเป็นรูปปีกกา         
佛眉弯似翅膀状
Fó méi wān shì chìbǎng zhuàng


พระขนง(คิ้ว)โก่ง
佛眉高
Fó méi gāo

พระขนง(คิ้ว)ตรง  
佛眉直
Fó méi zhí           


พระหนุ (คาง) เป็นร่อง
佛下巴似一个“结子”状
Fóxiàbā shì yígè “jiézi” zhuàng   


พระอุระ(อก)กลมใหญ่หน้าอกนูน
佛胸圆大
Fó xiōng yuán dà


เอวคอดเล็ก
佛腰细
Fó yāo xì


พระหัตถ์(มือ)เป็นแบบการนั่งทำสมาธิ
佛手示禅定式
Fóshǒu shì chándìng shì


ฝ่ามือรูปวงล้อธรรมจักร
手转法轮印
Shǒu zhuǎn fǎlún yìn


ปลายนิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอกันทั้ง 4 นิ้ว
四指齐平
Sì zhǐ qí píng


 พระวรกาย(ร่างกาย)ใหญ่
佛身壮硕
Fó shēn zhuàng shuò
   
            
พญานาคหรือมังกร มีพังพานและหัวของพญานาค 7 เศียรปรกอยู่ (แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้า)
七首神龙拥护
Qī shǒu shénlóng yǒnghù


พญานาค ขดตัวเป็นฐานตั้งพระพุทธรูป
龙身焰绕成佛座
Lóng shēn yàn rào chéng fó zuò


ประทับนั่งเหนือฐานที่เว้าเป็นร่อง
佛座中间部分大小
Fózuò zhōngjiān bùfèn dàxiǎo


ชายจีวรปลายมีแฉกเป็นเขี้ยวตะขาบ
袈裟前端似蜈蚣齿状
Jiāshā qiánduān shì wúgōng chǐ zhuàng


ชายจีวรยาวจรดพระนาภี(สะดือ)ส่วนปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ
袈裟长至佛脐,前端作蜈蚣齿状
Jiāshā cháng zhì fó qí, qiánduān zuò wúgōng chǐ zhuàng

พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย (เห็นฝ่าพระบาทเพียงด้านเดียว)
单盘式结跏趺座
Dān pán shì jié jiā fū zuò


นั่งขัดสมาธิ(การนั่งขัดสมาธิที่เห็นฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้าง)
双盘式结跏趺座
Shuāng pán shì jié jiā fū zuò


ฐานกลีบบัว(ฐานที่รององค์พระ)
莲花座
Liánhuā zuò

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่างๆ泰国各时代主要佛陀造像

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...