21 เมษายน 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

 保险

Bǎo xiǎn

ประกันภัย

Insurance原件

Yuán jiàn

ต้นฉบับ

Original存档

Cún dàng

เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์)

Place… on file委托

Wěi tuō

ฝากให้ทำแทน

Entrust委托人

Wěi tuō rén

ผู้มอบทรัพย์สิน ;ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ;ลูกค้า

Bailer, Client委托书

Wěi tuō shū

เอกสารมอบฉันทะ

Letter of Authorization全权代表

Quán quán dài biǎo

ผู้มีอำนาจเต็ม

Plenipotentiary棘手

shǒu

ที่ยุ่งยาก ; ยากที่จะแก้ไข

Difficult物资

สินค้าและวัตถุดิบ

Goods and materials复验

Fù yàn

การตรวจสอบอีกครั้ง

Re-inspect短重

Duǎn zhòng

น้ำหนัก(สินค้า)ขาดไป

Shortage in weight误差

chā

ข้อผิดพลาด

Error公认

Gōng rèn

เป็นที่ยอมรับโดยสาธารณชน; เป็นที่รู้จักของสาธารชน

Publicly recognized指标

Zhǐ biāo

โควตา; ดัชนี; เป้าหมาย

Quota检测

Jiǎn

การตรวจสอบ

Inspect措运

Cuò yùn

ส่งผิด

Wrong delivery以次充好

Yǐ cì chōng hǎo

ย้อมแมวขาย, นำของไม่ดี,ไม่ได้มาตรฐานมาสวมเป็นของดี,ได้มาตรฐาน

Bad for good核查

chá

การตรวจสอบ

Safe, reliable自然灾害

rán zāi hài

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Natural calamity意外事故

wài shì

อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

Accident💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...