บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ชื่อเรียกส่วนต่างๆของต้นไม้

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกส่วนต่างๆของต้นไม้ 树木各个部位的名称

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย 树木 Shù mù ต้นไม้ 树叶 Shù yè ใบไม้ 叶脉 Yè mài เส้นใบของใบไม้ 花 Huā ดอก 花蕾 Huā lěi ดอกตูม 果子 Guǒ zi ผล 刺 Cì หนาม 树皮 Shù pí เปลือกไม้ 树枝 Shù zhī กิ่งไม้ 幼枝 / 小枝 Yòu zhī / Xiǎo zhī กิ่งอ่อน 粗枝 / 大枝 Cū zhī / Dà zhī กิ่งไม้ใหญ่ 茎 Jīng ก้าน 树干 Shù gàn ลำต้น 根 Gēn ราก 芽 / 苗 Yá / Miáo หน่ออ่อน 种子 Zhǒng zǐ เมล็ด / เมล็ดพันธุ์ 胶汁 Jiāo zhī ยางไม้ 年轮 Nián lún วงปี(ต้นไม้)