บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ตัวหนังสือจีน

เส้นขีดต่างๆของตัวหนังสือจีน汉字笔画

รูปภาพ
เส้นขีดต่างๆของตัวหนังสือจีน 汉字笔画名称表 笔画  Bǐhu à เส้นขีด 名称  Míngchēng ชื่อ 列子  Lièzǐ ตัวอย่าง ㇐ 横 Héng เส้นขวาง 一、 二 、丁 ㇑ 竖 Shù เส้นตั้ง 十 、正、 上 ㇓ 撇 Pi ě เส้นลากซ้าย 凡 、用 、齐 ㇔ 点 Diǎn จุด 主 、火、 刃 ㇕ 横折 Héng zhé เส้นขวางหักลง 口 、品、 田 ㇏ 捺 Nà เส้นลากขวา 人 、爻、 木 ㇀ 提 Tí เส้นตวัดจากซ้ายขึ้นขวา 地 、冰 、 𡤼 ㇆ 横折钩 Héng zhé gōu เส้นขวางหักลงงอซ้าย 月、 用 、匀 ㇚ 竖钩 Shù gōu เส้นตั้งงอซ้าย 小、 水、 事 ㇇ 横撇 Héng piě เส้นขวางลากซ้าย 水、 又、 互 ㇖ 横钩 Héng gōu เส้นขวางงอลง 你、 了、 冗 ㇟ 竖弯钩 Shù wān gōu เส้นตั้งหักขวางอขึ้น 孔、 乱 、已 ㇜ 撇折 Piě zhé เส้นลากซ้ายหักขวาขึ้น 去、 公、 玄 ㇙ 竖提 Shù tí เส้นตั้