23 มิถุนายน 2561

ศัพท์จีน วันละ20คำ EP 2


คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
การแปลภาษาไทย
Jìng
1.เคารพ ;นอบน้อม尊敬
ต.ย.敬重
     Jìng zhòng
     เคารพนับถือ
2. ยื่น (อาหารหรือสิ่งของ)ให้ด้วยมรรยาทที่ดีงาม
  有礼貌地送上(饮食或物品)
ต.ย.敬你一杯酒
     Jìng nǐ yì bēi jiǔ
    ขอเชิญดื่มเหล้าสักแก้ว
精致
Jīng zhì
งดงามและละเอียดอ่อน精巧细致
ต.ย. 精致的花纹
      Jīngzhì de huāwén
      ลายที่งดงามและละเอียดอ่อน
家教
Jiā jiào
การสั่งสอนอบรมทางบ้าน
家长对子弟进行的关于道德、礼节的教育

抉择
Jué zé
(ภาษาหนังสือ) คัด คัดเลือก挑选;เลือก选择
ต.ย. 从速作出抉择
  Cóngsù zuòchū juézé
  คัดเลือกโดยเร็วที่สุด
决策
Jué cè
วางแผนและกำหนดวิธีการ
决定战略或策略

Jiāo
1.ส่ง; มอบ; ส่งมอบ ชำระ
把事物转移给有关方面; 
ต.ย.交税
     Jiāo shuì
     ชำระภาษี
2.คบค้าสมาคม คบเพื่อน คบหา结交;交往
ต.ย. 交朋友
        Jiāo péngyǒu
        คบเพื่อน

困扰
Kùn rǎo
ทำให้ยุ่งเหยิง ;ทำให้พบกับความยุ่งเหยิงและยากที่จะหลุดพ้น围困并搅扰;使处于困境而难以摆脱
ต.ย.这几天被一种莫名的烦乱所困扰
Zhè jǐ tiān bèi yìzhǒng mòmíng de fánluàn suǒ kùnrǎo
หลายวันมานี้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงอันมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้
连续
Lián xù
ต่อเนื่อง一个接一个
ต.ย. 连续开了四天会
       Liánxù kāile sì tiān huì
       ประชุมสี่วันติดต่อกัน
猛进
Měng jìn
ไม่กลัวความยากลำบาก มีความกล้าหาญที่จะไปต่อ ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
不怕困难,勇敢前进;很快地前进
ต.ย.突飞猛进
Tūfēi měngjìn
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

1.ร่าง 起草;
2.ออกแบบ 设计;
3.เลียนแบบ 模仿;
ต.ย. 模拟
      Mónǐ
       เลียนแบบ ลอกแบบ
确认
Què rèn
ยอมรับแน่ชัดต่อข้อเท็จจริง
明确承认;确定认可(事实、原则等)

企图
Qĭ
มุ่งหมาย ;คิดจะ(ใช้ในความหมายที่ไม่ดี)
图谋;打算(多含贬义)
ต.ย.  敌军企图逃跑,没能得逞
       Dí jūn qìtú táopǎo, méi néng déchěng
      ทหารข้าศึกคิดที่จะหลบหนีแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
圣经
Shèng jīng
พระคัมภีร์ไบเบิล基督教的经典
Shǒu
อันดับแรก
第一;最高

ตัวเขียนใหญ่ของ
数目的大写四

体现
Tǐ xiàn
หมายถึงสิ่งที่แสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์เฉพาะ,ลักษณะหรือจิตวิญญาณบางอย่าง
指某一事物具体地表现出某种现象、某种性质或精神
ต.ย.他的这种做法,体现了现代人的精神
Tā de zhè zhǒng zuòfǎ, tǐxiànle xiàndài rén de jīngshén
การปฏิบัติของเขา สะท้อนให้คนถึงจิตวิญญานของคนสมัยใหม่
违反
Wéi fǎn
ฝ่าฝืน ขัดต่อ不遵守ไม่สอดคล้อง不符合(法规、规程、规律等)

详细
Xiáng xì
ละเอียด ;ละเอียดรอบคอบ周密完备
 ต.ย.道理讲得很详细
        Dàolǐ jiǎng dé hěn xiángxì
         เหตุผลพูดได้อย่างละเอียดมาก
信心
Xìn xīn
ความมั่นใจ
相信自己的愿望或预料一定能够实现的心理
.
Yóu
คล้อยตาม เชื่อฟัง顺随,听从
ต.ย.事不由已
     Shì bù yóujǐ
      เรื่องราวมิได้เป็นไปตามเจตจำนงของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ