16 มิถุนายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยๆในคอมพิวเตอร์ 电脑常用汉语单词คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

คำแปลภาษาไทย

电脑
Diàn nǎo

คอมพิวเตอร์
computer


笔记本电脑
Bǐ jì běn diàn nǎo

แล็ปท็อป หรือ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 
laptop computer / Notebook computer


台式机
Tái shì jī 


เดสก์ท็อป /  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
desktop

平板电脑
Píng bǎn diàn nǎo   


แท็บเล็ต
tablet

硬件
Yìng jiàn


ฮาร์ดแวร์
Hardware

软件
Ruǎn jiàn


ซอฟต์แวร์
Software

基本输入输出系统
Jī běn shū rù shū chū xì tǒngระบบหน่วยรับเข้า/ส่งออกพื้นฐาน หรือ ไบออส
BIOS (Basic-input Output system)


中央处理单元
Zhōng yāng chǔ lǐ dān yuán


ซีพียู
CPU (Center Processor Unit)

芯片
Xīn piàn


ชิป
Chip

光盘刻录机
Guāng pán kè lù jī


ซีดี-อาร์
CD-R


光盘驱动器(光驱)
Guāng pán qū dòng qì (guāng qū)


ซีดีรอม
CD-ROM

计算机语言
Jì suàn jī yǔ yán


ภาษาคอมพิวเตอร์ 
Computer language

数据
Shù jù  


ข้อมูล
Data

数据库
Shù jù kù   


ฐานข้อมูล
Data base

电子邮件
Diàn zǐ yóu jiàn


อีเมล์
Email

软盘
Ruǎn pán


แผ่นดิสก์แบบอ่อน /  ฟลอปปีดิสก์
 Floopy Disk


网关
Wǎng guān


เกตเวย์
Gateway

防火墙
Fáng huǒ qiáng


ไฟร์วอลล์
Firewall

集线器
Jí xiàn qì


ฮับ
HUB 

硬盘
Yìng pán


ฮาร์ดดิสก์
Hard Disk


超文本标识语言
Chāo wén běn biāo zhì yǔ yán 


ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ
HTML

键盘
Jiàn pán


แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด 
Keyboard

主板
Zhǔ bǎn

เมนบอร์ด
Mianboard


显示器
Xiǎn shì qì


จอภาพ
Monitor  

鼠标
Shǔ biāo


เมาส์
Mouse

调制解调器
Tiáo zhì jiě tiáo qì


โมเด็ม
Modem

在线
Zài xiàn


ออนไลน์
Online

操作系统
Cāo zuò xì tǒng


โอ เอส หรือ ระบบปฏิบัติการ
OS Operation System


程序
Chéng xù


โปรแกรม
Program

随机存储器(内存)
Suí jī cún chú qì (nèi cún)

แรม  (หน่วยความจำที่ใช้เป็นหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ )
 RAM (random access memory )


只读存储器
Zhǐ dú cún chú qì 


รอม(คือหน่วยความจำถาวร)
ROM (Read only memory)

重新启动
Chóng xīn qǐ dòng


รีสตาร์ท
restart

安装软件
Ān zhuāng ruǎn jiàn


ติดตั้งซอฟต์แวร์
Setup


设置
Shè zhì 


การตั้งค่า
Settings

快捷方式
Kuài jié fang shì


ชอร์ตคัต(ครื่องมือที่ช่วยในการเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่ต้องการได้ทันที
Short cut


卸载
Xiè zàiลบการติดตั้ง
uninstall

用户
Yòng hù


ผู้ใช้
User

更新
Gēng xīn

อัพเกรด
Update

病毒
Bìng dú

ไวรัส
Virus

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...