คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 11


รูปภาพจาก pixabay.com


包含 
Bāo hán 
แฝง ;ครอบคลุม ;แฝงไว้ด้วย

包涵 
Bāo  hán 
ขอให้ให้อภัยด้วย ;ขอจงให้อภัยให้ด้วย

宝库 
Bǎo kù 
คลังมหาสมบัติ

保温 
Bǎo wēn 
เก็บความร้อน ;รักษาอุณหภูมิ

巴利语 
Bā lì yǔ 
ภาษาบาลี

庇护
 Bì hù  
ปกป้อง; คุ้มครอง

标价 
Biāo jià
ราคาที่ติดป้าย

播散 
Bō sàn 
กระจาย

参观 
Cān guān 
เข้าชม

称呼 
Chēng hu 
เรียก(ว่า)

城市 
Chéng shì 
เมือง ;นคร

虫 
Chóng 
แมลง; ตัวหนอน

宠物 
Chǒng wù 
สัตว์เลี้ยง

出芽 
Chū yá 
ออกหน่อ; แตกหน่อ

储藏 
Chǔ cáng  
เก็บ ;เก็บสะสม

聪慧
 Cōng huì 
เฉลียวฉลาด ;เฉียบแหลม ;สติปัญญาดี

大米 
Dà mǐ 
ข้าวสาร

淡话 
Dàn huà 
คำพูดที่ไม่สลักสำคัญ

淡事 
Dàn shì 
เรื่องที่ไม่มีความหมาย

淡季 
Dàn jì  
ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว Low season

  
Dào 
ต้นข้าว

地点 
Dì diǎn 
สถานที่ ;จุด

地区
Dì qū 
เขต; บริเวณ(ที่เป็นเขตกว้างๆ)

垫付 
Diànfù 
(เงิน)ที่สำรองจ่ายไปก่อน

垫脚石
Diànjiǎoshí 
หินที่เหยียบขึ้นข้างบน อุปมาว่า บันไดหรือฐานที่จะก้าวไปสู่ความก้าวหน้า

动手 
Dòng shǒu 
ลงมือ; ลงมือทำ

耳聪目明 
Ěr cōng mù míng 
หูตาไว

繁忙 
Fán máng 
(งาน)ยุ่ง ;รัดตัว

梵语 
Fàn yǔ 
ภาษาสันสกฤต

泛舟 
Fàn zhōu  
นั่งเรือเที่ยว ;ล่องเรือเที่ยว

防 
Fáng  
ป้องกัน กัน

防毒面具 
Fáng dú miàn jù  
หน้ากากป้องกันพิษ ;หน้ากากกันพิษ

防腐剂 
Fángfǔ jì  
ยากันบูด ;สารกันบูด

佛寺 
Fó sì  
วัด

佛教 
Fó jiào 
ศาสนาพุทธ

佛教之国 
Fó jiào zhī guó 
ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ

佛经 
Fó jīng  
พระไตรปิฎก

佛爷
Fó ye 
พระพุทธเจ้า

服务 
Fú wù 
บริการ

负责 
Fù zé 
ความรับผิดชอบ

富有灵性 
Fù yǒu líng xìng 
เต็มไปด้วยจิตวิญญาณ

橄榄树 
Gǎn lǎn shù 
ต้นมะกอก

各位 
Gè wèi 
ทุกๆท่าน

沟通 
Gōu tōng 
ติดต่อสื่อสาร ;เชื่อมสัมพันธ์

国际航班 
Guó jì háng bān 
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

古老 
Gǔ lǎo 
เก่าแก่มีประวัติยาวนาน

乖巧 
Guāi qiǎo  
น่ารัก; น่าเอ็นดู

海岸 
Hǎi àn 
ฝั่งทะเล

海拔 
Hǎibá 
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

宏大 
Hóng dà 
(เสียง) ดัง ;กึกก้อง

洪水 
Hóng shuǐ 
น้ำท่วม ;น้ำบ่า

合适 
Hé shì 
เหมาะ; เหมาะสม; เหมาะเจาะ

集合 
Jí hé 
รวมตัว ;ทำให้รวมตัวกัน

集中 
Jí zhōng 
รวมศูนย์

讲解 
Jiǎng jiě
อธิบาย

简称 
Jiǎn chēng 
ชื่อย่อ

尽兴 
Jìn xìng 
อย่างเต็มที่ ;อย่างถึงอกถึงใจ

接下来 
Jiē xià lái  
ถัดไป ;ต่อไป

街道 
Jiē dào  
ถนน(ที่ค่อนข้างกว้างและสองฟากฝั่งมีตึกรามบ้านช่อง)

经常 
Jīng cháng 
เสมอ ;เป็นอาจิณ ;ประจำ

精美 
Jīng měi 
ประณีตและงดงาม

居民 
Jū mín 
ประชาชนที่อยู่อาศัย(ในท้องที่หนึ่งๆ)

经济 
Jīng jì 
เศรษฐกิจ

交通 
Jiāo tōng 
การจราจร; การคมนาคม

桔杆 
Jú gān 
ฟางข้าว

困 
Kùn 
ง่วง  

旅途 
Lǚ tú 
ในระหว่างเดินทาง; ในระหว่างทัศนาจร

了如指掌 
Liǎo rú zhǐ zhǎng 
รู้เหมือนหลับตาเห็น;  รู้อย่างแจ่มแจ้ง; รู้อย่างทะลุปรุโปร่ง

领队 
Lǐng duì  
หัวหน้าทัวร์

力量 
Lì liàng  
กำลัง ;พลัง

廉价
 Lián jià  
ราคาถูก

劳动力 
Láo dòng lì 
กำลังแรงงาน

美称 
Měi chēng 
ชื่ออันไพเราะ; ชื่ออันงดงาม

苗床 
Miáo chuáng  
แปลงเพาะเนื้ออ่อน

派 
Pài  
ส่งให้ไป จัดให้ไป แต่งตั้งให้ไป

配合 
Pèi hé    
ร่วมมือ; ประสานงานกัน

全国 
Quán guó 
ทั้งประเทศ

勤劳能干 
Qín láo néng gàn 
มุมานะบากบั่นและมีความสามารถ

人工插秧 
Rén gōng chā yāng 
ดำนา

荣誉 
Róng yù 
เกียรติยศและชื่อเสียง

施肥 
Shī féi 
ใส่ปุ๋ย


食用 
Shí yòng
รับประทานได้; รับประทานเป็น
อาหารได้; ใช้ทำเป็นอาหาร ;ใช้รับประทาน

适当 
Shì dàng 
เหมาะสม; เหมาะเจาะ

世界
Shì jiè 
โลก

疏忽 
Shū hū  
สะเพร่า; เลินเล่อ ;ประมาทเลินเล่อ

熟悉 
Shú xī 
รู้ดี; รู้จักกันดี

熟习 
Shúxí 
ชำนาญหรือรอบรู้

时间 
Shí jiān 
เวลา

顺序 
Shùn xù  
ตามลำดับ

顺眼 
Shùnyǎn  
ไม่ขัดหูขัดตา

不顺眼 
Bú shùnyǎn 
ขัดหูขัดตา

首都 
Shǒu dū 
เมืองหลวง

水稻 
Shuǐ dào 
ข้าวนาน้ำ

首先 
Shǒu xiān 
ก่อน; เป็นอันดับแรก

收割 
Shōu gē 
เก็บเกี่ยว

晒干 
Shài gān 
(ตากแดด)แห้ง

饲养 
Sì yǎng 
เลี้ยง(สัตว์)

森林 
Sēn lín 
ป่า

随身 
Suí shēn 
แบบพกพา

调整 
Tiáo zhěng 
ปรับ(เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือข้อเรียกร้อง เพื่อให้เกิดบทบาทที่มากขึ้น)

天使 
Tiān shǐ 
ฑูตสวรรค์

土地 
Tǔ dì 
ที่นา ;ดินแดน; อาณาจักร

通常 
Tōng cháng 
ตามปกติ; ตามธรรมดา

脱壳 
Tuō ké 
ปลอกเปลือก

田 
Tián 
ที่นา

旺季 
Wàngjì 
ฤดูที่คึกคัก; ช่วงเวลาที่คึกคัก ; ฤดูที่เฟื่อง; ฤดูกาลที่กิจการรุ่งเรืองดี

无法 
Wú fǎ 
ไม่สามารถ

需要 
Xū yào 
ต้องการ

行程 
Xíng chéng 
ระยะทางการเดินทาง

相仿 
Xiāng fǎng 
พอๆกัน; คล้ายๆกัน

消失 
Xiāo shī 
(สรรพสิ่ง)ค่อยๆหายไป; ค่อยๆสลายไป ;ค่อยๆสูญสิ้นไป

象征 
Xiàng zhēng 
สัญลักษณ์

驯化 
Xùn huà  
ฝึก(สัตว์เลี้ยง)ให้เชื่อง

核心元素 
Hé xīn yuán sù 
องค์ประกอบหลัก

携带 
Xié dài  
พกพา

要求 
Yāo qiú  
ความต้องการ ข้อเรียกร้อง

原因 
Yuán yīn 
สาเหตุ

由来 
Yóu lái  
มีมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน

渔村 
Yú cūn 
หมู่บ้านชาวประมง

优雅 
Yōu yǎ 
สง่า

尊称 
Zūn chēng 
เรียกอย่างยกย่อง ;คำที่เรียกยกย่องคนอื่น

尊敬 
Zūn jìng 
เคารพ ;นับถือ

尊重
 Zūn zhòng 
เคารพ; ให้ความสำคัญ(ต่อบุคคล)

遵守 
Zūn shǒu 
ปฏิบัติตามข้อกำหนด; ไม่ฝ่าฝืน

征服 
Zhēng fú  
ปราบปรามราบคาบ; พิชิตราบคาบ

中心 
Zhōng xīn 
ศูนย์กลาง

周边
Zhōu biān 
(บริเวณ)รอบๆ

种植 
Zhòng zhí  
เพาะปลูก

种痘 
Zhòngdòu 
ปลูกฝี

战争 
Zhàn zhēng 
สงคราม

逐步 
Zhú bù 
ตามลำดับ; ทีละขั้น

💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节