บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2019

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน - ระหว่างทางกลับบ้าน

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  -  ระหว่างทางกลับบ้าน 我正在回家! Wǒ zhèngzài huí jiā ! ฉันกำลังจะกลับบ้าน 我正在路上! Wǒ zhèngzài lùshàng ! ฉันกำลังอยู่บนท้องถนน 高峰时期交通总是堵得厉害。 Gāo fēng shí q ī jiāo tōng zǒng shì dǔ dé lì hài. การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนมักจะติดเสมอ 现在是高峰时期,交通很拥挤。 Xiàn zài shì gāo fēng shí q ī , jiāo tōng hěn yǒngjǐ. ตอนนี้เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การจราจรก็จะหนาแน่นมาก 但是,现在是晚上下班高峰时间。 Dàn shì , xiàn zài shì wǎn shàng xià bān gāo fēng shí jiān. แต่ตอนนี้มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนในเวลากลางคืนนะ 我真的很讨厌遇上交通堵塞。 Wǒ zhēn de hěn tǎo yàn yù shàng jiāo tōng dǔ sè. ฉันเกลียดการจราจรที่ติดขัดจริงๆ 公共汽车非常拥挤。 Gōnggòng qìchē fēicháng yǒngjǐ. คนแน่นมากบนรถเมล์    真好 ! 我们可以上公共汽车。 Zhēn hǎo! Wǒmen kěyǐ shàng gōnggòng qìchē. ดีนะที่เราขึ้นรถเมล์กันได้   我需要去买一些东西。 Wǒ xū yào qù mǎi y ì xiē dōng xi. ฉันต้องการซื้อของบางอย่าง 我必须在下班回家路上买点东西。 Wǒ bì xū zài xià bān huí jiā lù shàng mǎi diǎn dōng x

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 11

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 包含  Bāo hán   แฝง ; ครอบคลุม ; แฝงไว้ด้วย 包涵  Bāo   hán   ขอให้ให้อภัยด้วย ; ขอจงให้อภัยให้ด้วย 宝库  Bǎo kù   คลังมหาสมบัติ 保温  Bǎo wēn   เก็บความร้อน ; รักษาอุณหภูมิ 巴利语  Bā lì yǔ   ภาษาบาลี 庇护   Bì hù    ปกป้อง ; คุ้มครอง 标价  Biāo jià ราคาที่ติดป้าย 播散  Bō sàn  กระจาย 参观  Cān guān   เข้าชม 称呼  Chēng hu   เรียก(ว่า) 城市  Chéng shì   เมือง ; นคร 虫  Chóng   แมลง ; ตัวหนอน 宠物  Chǒng wù  สัตว์เลี้ยง 出芽  Chū yá   ออกหน่อ ; แตกหน่อ 储藏  Chǔ cáng    เก็บ ; เก็บสะสม 聪慧   Cōng huì  เฉลียวฉลาด ; เฉียบแหลม ; สติปัญญาดี 大米  Dà mǐ   ข้าวสาร 淡话  Dàn huà  คำพูดที่ไม่สลักสำคัญ 淡事  Dàn shì  เรื่องที่ไม่มีความหมาย 淡季  Dàn jì    ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว Low season 稻    Dào  ต้นข้าว 地点  Dì diǎn   สถานที่ ; จุด 地区 Dì qū   เขต ; บริเวณ(ที่เป็นเขตกว้างๆ) 垫付  Diànfù   (เงิน)ที่สำรองจ่ายไปก่อน 垫脚石 Diànjiǎoshí   หินที่เหยียบขึ้นข้างบน อุปมาว่า บันไดหรือฐานที่จะก้าวไปสู่ความก้าวหน้า 动手  Dòng shǒu  ลงมือ ; ลงมือทำ 耳聪目明  Ěr cōng mù m