คำศัพท์ภาษาจีน การเรียน การสอน

 


教材内容

Jiàocái nèiróng

เนื้อหาของหนังสือ学生用书

Xuéshēng yòngshū 

หนังสือเรียนสำหรับผู้เรียน教师用书

Jiàoshī yòngshū 

หนังสือสำหรับผู้สอน คู่มือครู课文

Kèwén 

บทเรียน抄课文

Chāo kèwén  

คัดลอกบทเรียน练习

Liànxí 

ฝึกหัด ฝึกฝน词汇

Cíhuì 

คำศัพท์生词

Shēngcí 

คำศัพท์ใหม่口头练习

Kǒutóu liànxí  

การฝึกพูด摘要写作

Zhāiyào xiězuò 

การเขียนใจความสำคัญ作文

Zuòwén 

เรียงความ แต่งเรื่อง书信练习

Shūxìn liànxí 

ฝึกเขียนบทความ关键句型和难点

Guānjiàn jù xíng hé nándiǎn 

โครงสร้างประโยคหลักและความยาก参见

Cānjiàn 

อ้างอิง课外作业

Kèwài zuòyè  

การบ้านนอกบทเรียน课外学习

Kèwài xuéxí 

การเรียนรู้นอกห้องเรียน课外活动

Kèwài huódòng 

กิจกรรมนอกห้องเรียน课堂用语

Kètáng yòngyǔ 

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน教学方法

Jiàoxué fāngfǎ 

วิธีการสอน听力理解

Tīnglì lǐjiě 

ความเข้าใจในการฟัง理解性问题

Lǐjiě xìng wèntí

คำถามเพื่อความเข้าใจในบทเรียน学生提问题

Xuéshēng tí wèntí 

ผู้เรียนถามคำถาม句型训练

Jù xíng xùnliàn 

การฝึกโครงสร้างประโยค复述故事

Fùshù gùshì 

การทวนเรื่องราว讨论题

Tǎolùn tí 

หัวข้อในการสนทนาพูดคุย(แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)回答问题

Huídá wèntí

การถามตอบ精读

Jīngdú 

การอ่านอย่างละเอียด大声朗读

Dàshēng lǎngdú

การอ่านออกเสียง听写

Tīngxiě  

การเขียนตามคำบอก多项选择题

Duō xiàng xuǎnzé tí  

การเลือกได้หลายคำตอบ语法结构

Yǔfǎ jiégòu

โครงสร้างทางไวยากรณ์讲课

Jiǎngkè

บรรยาย(การสอน)听课

Tīngkè  

ฟังการสอน ฟังการบรรยาย记笔记

Jì bǐjì 

จดโน้ต จดบันทึก


————————


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节