เรียนศัพท์ภาษาจีนจากข่าว สมรสเท่าเทียม

 下议院

xià yìyuàn

สภาผู้แทนราษฎร国会

Guóhuì

รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร上议院

shàng yìyuàn

วุฒิสภา上议员

shàng yìyuán

วุฒิสมาชิก สมาชิกวุฒิสภา国会仪长

guóhuì yí zhǎng

ประธานรัฐสภา通过

tōngguò

ผ่าน婚姻平权法;婚姻权利平等

hūnyīn píngquán fǎ; hūnyīn quánlì píngděng

การสมรสเท่าเทียม 同性婚姻法案

tóngxìng hūnyīn fǎ àn

ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม同性结婚

tóngxìng jiéhūn

แต่งงานกับเพศเดียวกัน标志

biāozhì

เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า推动社会平等

tuīdòng shèhuì píngděng

ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม民商法典

mín shāng fǎ diǎn

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์国会上议院审议

guóhuì shàng yìyuàn shěnyì

การพิจารณาของวุฒิสภา刊宪; 成文刊发

kān xiàn; chéngwén kān fā

ราชกิจจานุเบกษา刊载

kānzǎi

ตีพิมพ์政府

zhèngfǔ

รัฐบาล正式生效

zhèngshì shēngxiào

มีผลอย่างเป็นทางการ三读投票通过

sān dú tóupiào tōngguò  

ผ่านโหวตวาระสาม议员

Yìyuán

สมาชิกรัฐสภา国会议员

guóhuì yìyuán

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร赞成

zànchéng

เห็นด้วย反对票

fǎnduì piào

ไม่เห็นด้วย放权

fàngquán

งดออกเสียง未投票

wèi tóupiào  

ไม่ลงคะแนน据公布

jù gōngbù

ตามการประกาศ法定结婚年龄

fǎdìng jiéhūn niánlíng

อายุในเกณฑ์ที่สมรสได้ตามกฎหมาย配偶

pèi ǒu

คู่สมรส ;คู่สามีภรรยา避免提到性别

bìmiǎn tí dào xìngbié

หลีกเลี่ยงการเอ่ยถึงเรื่องเพศ领养孩

lǐngyǎng háizi

การรับบุตรบุญธรรม民调;民意调查

mín diào; mínyì diàochá

โพลล์สำรวจความเห็นประชาชน民众

mínzhòng

มวลประชาชน มวลชน性少数者

xìng shǎoshù zhě

คนกลุ่มน้อยทางเพศ (Sexual Minorities) หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะอัตลักษณ์หรือวิถีทางเพศของตน 草案

cǎo àn

ต้นร่าง(ของพระราชกฤฎีกา ข้อบังคับฯลฯ ที่ยังไม่ได้ผ่านมติ หรือยังไม่ได้ประกาศใช้); เอกสารฉบับร่าง台湾

táiwān  

ไต้หวัน尼泊尔

níbó ěr

เนปาล


_______

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节