6 กันยายน 2561

ภาษีรอบตัวที่ควรรู้
คำศัพท์ภาษาไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

ภาษี
Tax

Shuì
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT (value-added tax)

增值税
Zēng zhí shuì
ภาษีการขาย
Sales Tax

销售税
Xiāo shòu shuì
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
With holding Tax

预扣税
Yù kòu shuì
ภาษีมรดก
 Death Tax 

遗产税
Yí chǎn shuì
ภาษีโรงเรือน
Building Taxes

房产税
Fáng chǎn shuì
ภาษีที่ดิน
Land Tax
地税   / 土地税
Dì shuì/ Tǔ dì shuì

ภาษีการบริโภค
Consumption Tax

消费税
Xiāo fèi shuì
ภาษีสรรพสามิต
Excise tax

货物税
Huò wù shuì
ภาษีศุลกากร
Custom duty Tax

关税
Guān shuì
ภาษีบำรุงท้องที่
Local maintenance Tax

地方税
 fāng shuì
ภาษีอากรแสตมป์
Stamp tax

印花税
Yìn huā shuì
ภาษีป้าย
Advertisement Tax

广告税
Guǎng gào shuì
ภาษีเงินได้
Income Tax

所得税
Suǒ shuì
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Personal income Tax

个人所得税
rén suǒ shuì
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corporate income Tax
企业所得税
Qǐ yè suǒ dé shuì

欢迎补充: ภาษีรอบตัวที่ควรรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...