1 มิถุนายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 10

รูปภาพจาก pixabay.com

按照 Àn zhào  ตาม; อิง

把   นำ ;เอา

搬 Bān  ย้าย; เคลื่อนย้าย; ยก

办 Bàn  ทำ

博物馆 Bó wù guǎn  พิพิธภัณฑ์

白天 Bái tiān  กลางวัน

保证 Bǎo zhèng  รับประกัน

补  ติว(หนังสือ)

不但而且…. Bù dàn… ér qiě….   ไม่เพียงแต่เท่านั้น

包裹 Bāo guǒ  พัสดุ

城市 Chéng shì  เมือง

窗口 Chuāng kǒu  ช่องหน้าต่าง; ช่องขายตั๋ว

出院 Chū yuàn  ออกจากโรงพยาบาล

趁 Chèn ถือโอกาส……ทำอะไร

大厅 Dà tīng  ห้องโถงใหญ่

当天 Dāng tiān   ณ วันนั้น

到处 Dào chù  ทั่วทุกหนแห่ง ; ทั่วทุกหัวระแหง

灯 Dēng  ไฟ

锻炼 Duàn liàn  ออกกำลังกาย

戴 Dài  สวม;  ใส่

倒 Dào  ล้ม

地址 Dì zhǐ  ที่อยู่

大使馆 Dà shǐ guǎn  สถานทูต

饿 È  หิว

风景 Fēng jǐng  ทิวทัศน์

非常 Fēi cháng  มาก ;มากๆ

丰硕 Fēng shuò  ผลไม้ลูกดกและใหญ่

发烧  shāo  มีไข้ ;เป็นไข้

方便面 Fāng biàn miàn  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

夫妻 Fū qī  สามีภรรยา; คู่ผัวตัวเมีย

夫人 Fū rén  คุณนาย; คุณผู้หญิง; มาดาม

赶紧 Gǎn jǐn รีบ

广告 Guǎng gào   โฆษณา

 Guà  แขวน

过意不去 Guò yì bú เกรงใจ;  รู้สึกไม่สบายใจ

够 Gòu  พอ

够了 Gòu le  พอแล้ว

该 Gāi  ควร ;ควรจะ

顾客 Gù kè  ลูกค้า

国际 Guó jì  นานาชาติ

护照 Hù zhào  หนังสือเดินทาง

恢复 Huī fù คืน ;ฟื้นคืน ;ฟื้น

欢送会 Huān sòng huì  งานเลี้ยงส่ง

欢送 Huān sòng ส่ง

计划 Jì huà  วางแผน ;โครงการ

继续 Jì xù  ต่อเนื่อง

机会 Jī huì  โอกาส

节目 Jié mù  รายการ

精彩J īng cǎi  ยอดเยี่ยม

价目表 Jià mù biǎo  ตารางราคา

交流 Jiāo liú  แลกเปลี่ยน

开发 Kāi fā  บุกเบิก(ทางธุรกิจ)

渴   กระหายน้ำ

客人 Kè rén  แขก

空调 Kōng tiáo  เครื่องปรับอากาศ

看样子 Kàn yàng zi  ดูแล้ว ; ดูเหมือนว่า

来得及 Lái de jí  ทัน

来不及 Lái bù ไม่ทัน

累死了!Lèi sǐ le!  เหนื่อยมากๆเลย; เหนื่อยจะตาย

了不起 Liǎo bù qǐ  มหัศจรรย์

聊天 Liáo tiān  พูดคุย

留 Liú  อยู่ ;ไม่จากไป

买 Mǎi  ซื้อ

买票 Mǎi piào  ซื้อตั๋ว

卖 Mài  ขาย

满 Mǎn  เต็ม; ครบ

名胜古迹 Míng shèng gǔ jì  โบราณสถานที่มีชื่อเสียง

年纪 Nián jì  อายุ

区   เขต

去年 Qù nián ปีที่แล้ว

取得 Qǔ dé  ได้รับ

钱包 Qián bāo  กระเป๋าสตางค์

签证  Qiān zhèng  วีซ่า

墙 Qiáng  กำแพง

然后 Rán hòu  หลังจากนั้น; แล้วจะ …..

热闹 Rè nào  คึกคัก ; มีชีวิตชีวา

热情 Rè qíng  กระตือรือร้น; มีน้ำใจ

上保险 Shàng bǎo xiǎn  การประกัน ;ซื้อประกัน

手续 Shǒu xù  ขั้นตอน;  ระเบียบการ

顺便 Shùn biàn  ถือโอกาส(ทำ) แวะ

嗓子 Sǎng zi  คอ ;ลำคอ

伤 Shāng  บาดเจ็บ

受伤 Shòu shāng  ได้รับบาดเจ็บ

锁 Suǒ  กุญแจ; ล็อค

手术 Shǒu shù  ผ่าตัด

什么的 Shén me de  อะไรทำนองนี้; อื่นๆ; เป็นต้น

树 Shù  ต้นไม้

虽然但是Suī rán… dàn shì…    ถึงแม้ว่า แต่

深 Shēn  ลึกซึ้ง ;ลึก

实习 Shí xí  ฝึกงาน

舍不得 Shě bùไม่อยากจะ ; ไม่ยอมที่จะ…. (เพราะรัก ชอบ หรือหวงแหน)

水平 Shuǐ píng ระดับ

算 Suàn  คิด

停 Tíng  หยุด

退 Tuì  คืน

讨论 Tǎo lùn  อภิปราย; ถกปัญหา

通讯 Tōng xùn  ติดต่อ

贴 Tiē  ติด; ปิด

为了 Wèi le  เพื่อ

小吃 Xiǎo chī  อาหารว่าง; อาหารทานเล่น

行李 Xíng lǐ  สัมภาระเดินทาง ;กระเป๋าเดินทาง

细心 Xì xīn ละเอียดรอบคอบ

修建 Xiū jiàn  สร้าง

游览 Yóu lǎn  ท่องเที่ยว; เที่ยวชม

以内 Yǐ nèi  ภายใน(วัน ;เวลา)

预订 Yù dìng  จอง

….Yī…. Jiù…  เมื่อ….ก็จะ…..

因为 Yīn wèi  เพราะว่า

眼镜 Yǎn jìng  แว่นตา

研究生 Yán jiū shēng  นักศึกษาปริญญาโท

越来越…..  Yuè lái yuè…..   ยิ่ง….ยิ่ง ….  ; นับวันยิ่ง….

运 Yùn  ส่ง

只 Zhǐ  แค่

只要…..……. Zhǐ yào….. Jiù…….    เพียงแต่….. ก็ ……

质量 Zhì liàng  คุณภาพ

中心 Zhōng xīn  ใจกลาง

嘴巴 Zuǐ bā  ปาก

住院 Zhù yuàn  นอนโรงพยาบาล

重 Zhòng  หนัก ;สาหัส

争取 Zhēng qǔ ช่วงชิงให้ได้มา

整齐 Zhěng qí เป็นระเบียบเรียบร้อย

最近 Zuì jìn ช่วงนี้;  ระยะนี้

周末 Zhōu mò สุดสัปดาห์

准时 Zhǔn shí  ตรงเวลา

照顾 Zhào gù  ดูแล

准备 Zhǔn bèi  เตรียม

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...