คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 9

รูปภาพจาก pixabay.com
爱好 
Ài hào  
งานอดิเรก


白 
Bái 
เสียเปล่า; ฟรีๆ


白跑一趟 
Bái pǎo yí tàng  
มาเสียเที่ยว


班 
Bān  
ชั้น(เรียน)


笔试 
Bǐ shì  
สอบข้อเขียน


比 
Bǐ 
กว่า (การเปรียบเทียบ)


比较 
Bǐ jiào  
ค่อนข้าง ;เปรียบเทียบ


比赛 
Bǐ sài  
แข่งขัน ;การแข่งขัน


别磨蹭了 
Bié mó ceng le 
เลิกโอ้เอ้ได้แล้ว


不要夸张 
Bú  yào kuā zhāng  
อย่าขี้โม้ อย่ามาโอเวอร์


冰 
Bīng  
น้ำแข็ง   


搀扶 
Chān fú 
ใช้มือประคองแขน(ของอีกคนหนึ่ง); ประคอง


成绩 
Chéng jì   
คะแนน ;ผลสอบ


重新 
Chóng xīn  
  ใหม่ (ตั้งแต่ต้น)


抽 
Chōu 
สูบ


除了….以外 
Chú le…. yǐ wài  
นอกจาก…..แล้ว ; ยังอีกด้วย


差不多 
Chà bù duō  
ใกล้เคียงกัน 


错 
Cuò  
ผิด


打开 
Dǎ kāi  
เปิด


打闪 
Dǎ shǎn  
ฟ้าแลบ


打猎 
liè  
ล่าสัตว์


打秋千 
qiū qiān 
เล่นชิงช้า


蛋糕 
Dàn gāo 
ขนมเค้ก


得了吧你 
Dé le ba nǐ 
คุณพอได้แล้วมั้ง


度 
 
องศาเซลเซียส


对 
Duì  
ทีม


丢 
Diū  
ทำหาย


当 
Dāng 
เมื่อ


导游 
Dǎo yóu  
มัคคุเทศก์; ไกด์ 


反正 
Fǎn zhèng  
ถึงยังไง ;ยังไงก็…อยู่แล้ว


分 
Fēn  
คะแนน


放假 
Fàng jià  
ปิดเทอม


发音 
Fā yīn  
การออกเสียง


父亲  
Fù qīn  
พ่อ


搞不清 
Gǎo bù qīng 
กำกวม; ไม่ชัดเจน;  คลุมเครือ


狗 
Gǒu  
สุนัข


回答 
Huí  
ตอบ


奖金 
Jiǎng jīn 
โบนัส


交通 
Jiāo tōng  
การจราจร


技术 
Jì shù 
เทคนิค


记 
 
จด; จดจำ


记得 
Jì dé  
จำได้


绝对不是 
Jué duì bú shì  
ไม่ใช่แน่ๆ


旧 
Jiù  
เก่า


教 
Jiāo 
สอน


假话 
Jiǎ huà 
โกหก


看法 
Kàn  
ความเห็น


看轻 
Kàn qīng 
ประเมินต่ำเกินไป


恐怕 
Kǒng pà 
กลัว; เกรงว่าจะ


口试 
Kǒu shì  
สอบพูด


快走吧 
Kuài zǒu ba 
รีบไปเถอะ


困 
Kùn  
ง่วงนอน


连续 
Lián xù 
ติดต่อกัน(มักตามด้วยจำนวน)


 
Liǎo 
แล้ว(ใช้กับคำสันธาน และ หลังกริยาแสดงถึงความเป็นไปได้)


凉快 
Liáng kuai  
เย็นสบาย


 Liàn  
ฝึก;  ซ้อม


旅行 
Lǚ xíng  
เที่ยว


慢走 
Màn zǒu 
อวยพรให้เดินทางปลอดภัย(เดินช้า เป็นคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยซึ่งจะใช้พูดเมื่อตอนที่จะจากลา พูดตอนที่ส่งอีกคน)暖和 
Nuǎn huo  
อุ่น


能力 
Néng lì  
ความสามารถ


弄错 
Nòng cuò  
เข้าใจผิด


批评 
Pī píng 
วิจารณ์


胖 
Pàng  
อ้วน


爬 
 
ปีน


跑步 
Pǎo bù 
วิ่ง; จ๊อกกิ้ง


请排队 
Qǐng pái duì  
โปรดเข้าแถว ;ต่อคิว


千万 
Qiān wàn 
เด็ดขาด ;ต้อง(ใช้กำชับ เตือน)


全 
Quán 
ทั้งหมด


权利 
Quán lì  
สิทธิ


劝 
Quàn  
เตือน


劝告 
Quàn gào  
การตักเตือน


气温 
wēn  
อุณหภูมิ


让一下 
Ràng yí xià 
หลีกทางหน่อย


认 
Rèn  
รู้จัก


时不时 
Shí bù shí 
บ่อยๆ


瘦 
Shòu  
ผอม


山 
Shān  
ภูเขา


散步 
Sàn  
เดินเล่น


收拾 
Shōu shi  
เก็บ(ของ)


躺 
Tǎng  
นอน;  เอนลง


提议 
 
ข้อเสนอ 


提高 
Tí gāo  
พัฒนา ยกระดับให้สูงขึ้น


万一 
Wàn yī  
ถ้าเกิดว่า (พูดเผื่อไว้) ;เผื่อว่า


危险 
Wéi xiǎn  
อันตราย


新婚 
Xīn hūn  
แต่งงานใหม่ๆ


呀 
Ya 
คำช่วยเสริมน้ำเสียง


烟 
Yān  
บุหรี่


摇摆 
Yáo bǎi  
แกว่งไกว


钥匙 
Yào shi  
กุญแจ


由于 
Yóu  
เนื่องจาก


有点儿 
Yǒu diǎnr 
เล็กน้อย; นิดหน่อย


有时候 
Yǒu shí hòu  
บางครั้ง


雨 
 
ฝน


雨伞 
Yǔ sǎn 
ร่ม


预报 
Yù bào  
พยากรณ์


眼馋 
Yǎn chán 
จ้องตาเป็นมัน (โดยอยากจะได้สิ่งของนั้นๆ)


运动 
Yùn dòng  
กีฬา; ออกกำลังกาย


游 
Yóu 
ว่าย


游泳 
Yóu yǒng  
ว่ายน้ำ


游戏 
Yóu xì  
เกม


语法 
 
ไวยากรณ์


终于 
Zhōng yú 
ในที่สุด ;สุดท้าย


早就知道了 
Zǎo jiù zhī dào le 
รู้ตั้งนานแล้ว


这样 
Zhè yàng  
แบบนี้


💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节