1 มิถุนายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 9

รูปภาพจาก pixabay.com
爱好 Ài hào  งานอดิเรก


白 Bái เสียเปล่า; ฟรีๆ


白跑一趟 Bái pǎo yí tàng  มาเสียเที่ยว


班 Bān  ชั้น(เรียน)


笔试 Bǐ shì  สอบข้อเขียน


比 กว่า (การเปรียบเทียบ)


比较 Bǐ jiào  ค่อนข้าง ;เปรียบเทียบ


比赛 Bǐ sài  แข่งขัน ;การแข่งขัน


别磨蹭了 Bié mó ceng le เลิกโอ้เอ้ได้แล้ว


不要夸张 Bú  yào kuā zhāng  อย่าขี้โม้


冰 Bīng  น้ำแข็ง   


搀扶 Chān fú ใช้มือประคองแขน(ของอีกคนหนึ่ง); ประคอง


成绩 Chéng jì   คะแนน ;ผลสอบ


重新 Chóng xīn    ใหม่ (ตั้งแต่ต้น)


抽 Chōu สูบ


除了….以外 Chú le…. yǐ wài  นอกจาก…..แล้ว ; ยังอีกด้วย


差不多 Chà bù duō  ใกล้เคียงกัน 


错 Cuò  ผิด


打开 Dǎ kāi  เปิด


打闪 Dǎ shǎn  ฟ้าแลบ


打猎  liè  ล่าสัตว์


打秋千  qiū qiān เล่นชิงช้า


蛋糕 Dàn gāo ขนมเค้ก


得了吧你 Dé le ba nǐ คุณพอได้แล้วมั้ง


度   องศาเซลเซียส


对 Duì  ทีม


丢 Diū  ทำหาย


当 Dāng เมื่อ


导游 Dǎo yóu  มัคคุเทศก์; ไกด์ 


反正 Fǎn zhèng  ถึงยังไง ;ยังไงก็…อยู่แล้ว


分 Fēn  คะแนน


放假 Fàng jià  ปิดเทอม


发音 Fā yīn  การออกเสียง


父亲  Fù qīn  พ่อ


搞不清 Gǎo bù qīng กำกวม; ไม่ชัดเจน;  คลุมเครือ


狗 Gǒu  สุนัข


回答 Huí  ตอบ


奖金 Jiǎng jīn โบนัส


交通 Jiāo tōng  การจราจร


技术 Jì shù เทคนิค


记   จด; จดจำ

记得 Jì dé  จำได้


绝对不是 Jué duì bú shì  ไม่ใช่แน่ๆ


旧 Jiù  เก่า


教 Jiāo  สอน


假话 Jiǎ huà โกหก


看法 Kàn  ความเห็น


看轻 Kàn qīng ประเมินต่ำเกินไป


恐怕 Kǒng pà กลัว; เกรงว่าจะ


口试 Kǒu shì  สอบพูด


快走吧 Kuài zǒu ba รีบไปเถอะ


困 Kùn  ง่วงนอน


连续 Lián xù ติดต่อกัน(มักตามด้วยจำนวน)


 Liǎo แล้ว(ใช้กับคำสันธาน และ หลังกริยาแสดงถึงความเป็นไปได้)


凉快 Liáng kuai  เย็นสบาย


练 Liàn  ฝึก;  ซ้อม


旅行 Lǚ xíng  เที่ยว


慢走 Màn zǒu อวยพรให้เดินทางปลอดภัย(เดินช้า เป็นคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยซึ่งจะใช้พูดเมื่อตอนที่จะจากลา พูดตอนที่ส่งอีกคน)暖和 Nuǎn huo  อุ่น


能力 Néng lì  ความสามารถ


弄错 Nòng cuò  เข้าใจผิด


批评 Pī píng วิจารณ์


胖 Pàng  อ้วน


爬   ปีน


跑步 Pǎo bù  วิ่ง; จ๊อกกิ้ง


请排队 Qǐng pái duì  โปรดเข้าแถว ;ต่อคิว


千万 Qiān wàn เด็ดขาด ;ต้อง(ใช้กำชับ เตือน)


全 Quán ทั้งหมด


权利 Quán lì  สิทธิ


劝 Quàn  เตือน


劝告 Quàn gào  การตักเตือน


气温  wēn  อุณหภูมิ


让一下 Ràng yí xià หลีกทางหน่อย


认 Rèn  รู้จัก


时不时 Shí bù shí บ่อยๆ


瘦 Shòu  ผอม


山 Shān  ภูเขา


散步 Sàn  เดินเล่น


收拾 Shōu shi  เก็บ(ของ)


躺 Tǎng  นอน;  เอนลง


提议  ข้อเสนอ 


提高 Tí gāo  พัฒนา ยกระดับให้สูงขึ้น


万一 Wàn yī  ถ้าเกิดว่า (พูดเผื่อไว้) ;เผื่อว่า


危险 Wéi xiǎn  อันตราย


新婚 Xīn hūn  แต่งงานใหม่ๆ


呀 Ya คำช่วยเสริมน้ำเสียง


烟 Yān  บุหรี่


摇摆 Yáo bǎi  แกว่งไกว


钥匙 Yào shi  กุญแจ


由于 Yóu เนื่องจาก


有点儿 Yǒu diǎnr เล็กน้อย; นิดหน่อย


有时候 Yǒu shí hòu  บางครั้ง


雨  ฝน


雨伞 Yǔ sǎn ร่ม


预报 Yù bào  พยากรณ์


眼馋 Yǎn chán จ้องตาเป็นมัน (โดยอยากจะได้สิ่งของนั้นๆ)


运动 Yùn dòng  กีฬา; ออกกำลังกาย


游 Yóu ว่าย


游泳 Yóu yǒng  ว่ายน้ำ


游戏 Yóu xì  เกม


语法   ไวยากรณ์


终于 Zhōng yú ในที่สุด ;สุดท้าย


早就知道了 Zǎo jiù zhī dào le รู้ตั้งนานแล้ว


这样 Zhè yàng  แบบนี้💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...