1 มิถุนายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 9

รูปภาพจาก pixabay.com

爱好 Ài hào  งานอดิเรก

白 Bái เสียเปล่า; ฟรีๆ

白跑一趟 Bái pǎo yí tàng  มาเสียเที่ยว

班 Bān  ชั้น(เรียน)

笔试 Bǐ shì  สอบข้อเขียน

比 กว่า (การเปรียบเทียบ)

比较 Bǐ jiào  ค่อนข้าง ;เปรียบเทียบ

比赛 Bǐ sài  แข่งขัน ;การแข่งขัน

别磨蹭了 Bié mó ceng le เลิกโอ้เอ้ได้แล้ว

不要夸张 Bú  yào kuā zhāng  อย่าขี้โม้

冰 Bīng  น้ำแข็ง   

搀扶 Chān fú ใช้มือประคองแขน(ของอีกคนหนึ่ง); ประคอง

成绩 Chéng jì   คะแนน ;ผลสอบ

重新 Chóng xīn    ใหม่ (ตั้งแต่ต้น)

抽 Chōu สูบ

除了….以外 Chú le…. yǐ wài  นอกจาก…..แล้ว ; ยังอีกด้วย

差不多 Chà bù duō  ใกล้เคียงกัน 

错 Cuò  ผิด

打开 Dǎ kāi  เปิด

打闪 Dǎ shǎn  ฟ้าแลบ

打猎  liè  ล่าสัตว์

打秋千  qiū qiān เล่นชิงช้า

蛋糕 Dàn gāo ขนมเค้ก

得了吧你 Dé le ba nǐ คุณพอได้แล้วมั้ง

度   องศาเซลเซียส

对 Duì  ทีม

丢 Diū  ทำหาย

当 Dāng เมื่อ

导游 Dǎo yóu  มัคคุเทศก์; ไกด์ 

反正 Fǎn zhèng  ถึงยังไง ;ยังไงก็…อยู่แล้ว

分 Fēn  คะแนน

放假 Fàng jià  ปิดเทอม

发音 Fā yīn  การออกเสียง

父亲  Fù qīn  พ่อ

搞不清 Gǎo bù qīng กำกวม; ไม่ชัดเจน;  คลุมเครือ

狗 Gǒu  สุนัข

回答 Huí  ตอบ

奖金 Jiǎng jīn โบนัส

交通 Jiāo tōng  การจราจร

技术 Jì shù เทคนิค

记   จด; จดจำ

记得 Jì dé  จำได้

绝对不是 Jué duì bú shì  ไม่ใช่แน่ๆ

旧 Jiù  เก่า

教 Jiāo  สอน

假话 Jiǎ huà โกหก

看法 Kàn  ความเห็น

看轻 Kàn qīng ประเมินต่ำเกินไป

恐怕 Kǒng pà กลัว; เกรงว่าจะ

口试 Kǒu shì  สอบพูด

快走吧 Kuài zǒu ba รีบไปเถอะ

困 Kùn  ง่วงนอน

连续 Lián xù ติดต่อกัน(มักตามด้วยจำนวน)

 Liǎo แล้ว(ใช้กับคำสันธาน และ หลังกริยาแสดงถึงความเป็นไปได้)

凉快 Liáng kuai  เย็นสบาย

练 Liàn  ฝึก;  ซ้อม

旅行 Lǚ xíng  เที่ยว

慢走 Màn zǒu อวยพรให้เดินทางปลอดภัย(เดินช้า เป็นคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยซึ่งจะใช้พูดเมื่อตอนที่จะจากลา พูดตอนที่ส่งอีกคน)

暖和 Nuǎn huo  อุ่น

能力 Néng lì  ความสามารถ

弄错 Nòng cuò  เข้าใจผิด

批评 Pī píng วิจารณ์

胖 Pàng  อ้วน

爬   ปีน

跑步 Pǎo bù  วิ่ง; จ๊อกกิ้ง

请排队 Qǐng pái duì  โปรดเข้าแถว ;ต่อคิว

千万 Qiān wàn เด็ดขาด ;ต้อง(ใช้กำชับ เตือน)

全 Quán ทั้งหมด

权利 Quán lì  สิทธิ

劝 Quàn  เตือน

劝告 Quàn gào  การตักเตือน

气温  wēn  อุณหภูมิ

让一下 Ràng yí xià หลีกทางหน่อย

认 Rèn  รู้จัก

时不时 Shí bù shí บ่อยๆ

瘦 Shòu  ผอม

山 Shān  ภูเขา

散步 Sàn  เดินเล่น

收拾 Shōu shi  เก็บ(ของ)

躺 Tǎng  นอน;  เอนลง

提议  ข้อเสนอ 

提高 Tí gāo  พัฒนา ยกระดับให้สูงขึ้น

万一 Wàn yī  ถ้าเกิดว่า (พูดเผื่อไว้) ;เผื่อว่า

危险 Wéi xiǎn  อันตราย

新婚 Xīn hūn  แต่งงานใหม่ๆ

呀 Ya คำช่วยเสริมน้ำเสียง

烟 Yān  บุหรี่

摇摆 Yáo bǎi  แกว่งไกว

钥匙 Yào shi  กุญแจ

由于 Yóu เนื่องจาก

有点儿 Yǒu diǎnr เล็กน้อย; นิดหน่อย

有时候 Yǒu shí hòu  บางครั้ง

雨  ฝน

雨伞 Yǔ sǎn ร่ม

预报 Yù bào  พยากรณ์

眼馋 Yǎn chán จ้องตาเป็นมัน (โดยอยากจะได้สิ่งของนั้นๆ)

运动 Yùn dòng  กีฬา; ออกกำลังกาย

游 Yóu ว่าย

游泳 Yóu yǒng  ว่ายน้ำ

游戏 Yóu xì  เกม

语法   ไวยากรณ์

终于 Zhōng yú ในที่สุด ;สุดท้าย

早就知道了 Zǎo jiù zhī dào le รู้ตั้งนานแล้ว

这样 Zhè yàng  แบบนี้


💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ