26 ธันวาคม 2562

ประโยคภาษาจีน การคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไป(ช้อปปิ้ง)

ฉันขอคืนสินค้าได้ไหมคะ
 Can I Return it? 
我想退货可以吗?
Wǒ xiǎng tuìhuò kěyǐ ma?


ฉันจะคืนสินค้าจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
How can I return it?
我想退货怎么退?
Wǒ xiǎng tuìhuò zěnme tuì?


ฉันอยากคืนของชิ้นนี้
I’d like to return this.
我想退货。
Wǒ xiǎng tuìhuò.


คุณช่วยเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหม
Could you exchange this?
你能帮我换这个吗?
Nǐ néng bāng wǒ huàn zhège ma?


คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะ
Could you exchange this for a larger size? 
可以把这换成大点的吗?
Kěyǐ bǎ zhè huàn chéng dà diǎn de ma?ฉันซื้อผิดขนาด
I bought the wrong size.
我买错了尺寸。
Wǒ mǎi cuòle chǐcùn.


ฉันขอคืนเงินได้ไหม
Can I have a refund?
我可以退款吗?
Wǒ kěyǐ tuì kuǎn ma?


ฉันซื้อไปเมื่อวาน
I bought it yesterday.
我昨天买的。
Wǒ zuótiān mǎi de.


ฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้
I just bought it yesterday. 
我昨天刚买的。
Wǒ zuótiān gāng mǎi de.


คุณสามารถบอกขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงินได้ไหมคะ
Would you inform me a procedure of returning goods and receiving refund?
 可以告诉我退货和收回退款的手续吗?
Kěyǐ gàosù wǒ tuìhuò hé shōuhuí tuì kuǎn de shǒuxù ma?


ถ้าคุณมีใบเสร็จสินค้าที่คุณซื้อไปก็สามารถที่จะคืนได้ค่ะ
Purchases may be returned if you show your receipt.
如果你有发票,购买的商品可以退货。
Rúguǒ nǐ yǒu fāpiào, gòumǎi de shāngpǐn kěyǐ tuìhuò.


ถ้าคุณต้องการคืนสินค้าก็ได้ค่ะ แต่จะมีปัญหามากหน่อยนะคะ
If you want to return can be, but so will a lot of trouble.
如果你要退货也可以,但那样会很麻烦!
Rúguǒ nǐ yào tuìhuò yě kěyǐ, dàn nàyàng huì hěn máfan!


นี่ค่ะใบเสร็จ
Here’s the receipt.
这是收据。
Zhè shì shōujù.


ฉันเกรงว่าฉันไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้
I’m afraid I don’t have the receipt.
我恐怕我没有收据。
Wǒ kǒngpà wǒ méiyǒu shōujù.


ทำไมคุณถึงขอคืนของละคะ
Why are you returning it?
为什么要退货呢?
Wèishéme yào tuìhuò ne?


ฉันเจอรอยเปื้อนตรงนี้
I found a stain here.
我发现这里有一个污点。
Wǒ fāxiàn zhè li yǒu yígè wūdiǎn.


มันพังหลังจากที่ฉันใช้ไปไม่กี่ครั้งเอง
It broke after I use it only a few times.
我只用了几次就坏了。
Wǒ zhǐ yòngle jǐ cì jiù huàile.ฉันว่ามันเป็นของที่มีตำหนิ
I think it’s defective.
我想它有毛病。
Wǒ xiǎng tā yǒu máobìng.ทางเราสามารถให้คุณเปลี่ยนสินค้าหรือว่าจะคืนสินค้าก็ได้ค่ะ
We can either change them for you or give you a refund. 
我们既可以给你换也可以退货给你。
Wǒmen jì kěyǐ gěi nǐ huàn yě kěyǐ tuìhuò gěi nǐ.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充 : ประโยคภาษาจีน การคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไป(ช้อปปิ้ง) 

23 ธันวาคม 2562

ประโยคภาษาจีน ซื้ออาหารและของใช้ปกติคุณไปซื้ออาหารและของใช้ที่ไหน
Where do you usually go to buy groceries?
你通常去哪里买食品杂货店?
Nǐ tōngcháng qù nǎlǐ mǎi shípǐn záhuò diànพวกเราส่วนใหญ่ซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
Most of us do our food shopping in the supermarket 
我们大多数人去超市购买食品。
Wǒmen dà duōshù rén qù chāoshì gòumǎi shípǐn.อาหารของเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด
We get all our groceries from the supermarket. 
我们所有的食品都是从超级市场买来的。
Wǒmen suǒyǒu de shípǐn dōu shì cóng chāojí shìchǎng mǎi lái de.


ฉันจะไปซื้ออาหารและของที่ร้านขายของชำ
I need to go grocery shopping.
我要去杂货店买东西。
Wǒ yào qù záhuò diàn mǎi dōngxi.


ปกติฉันไปซูเปอร์มาเกตอาทิตย์ละครั้ง
I usually go to the supermarket once a week.
我通常每周去超市一次。
Wǒ tōngcháng měi zhōu qù chāoshì yícì.วันนี้เรามีของต้องซื้อเยอะไหม
Do we have a lot of things to buy today?
我们今天有很多东西要买吗?
Wǒmen jīntiān yǒu hěnduō dōngxī yāomǎi ma?


รถเข็น
Shopping cart
购物手推车
Gòuwù shǒutuīchē


แผนกอาหารกระป๋องอยู่ที่ไหน
Where’s the canned food section?
罐头食品区在哪里?
Guàntóu shípǐn qū zài nǎlǐ?


ไปที่เคาน์เตอร์ขายเนื้อสัตว์กันเถอะ
Let’s go to the meat counter.
我们去肉类柜台吧。
Wǒmen qù ròu lèi guìtái ba.


ขอเนื้อหมูหนึ่งกิโลค่ะ
Can I have a kilogram of pork?
我能要一公斤的猪肉吗?
Wǒ néng yào yī gōngjīn de zhūròu ma?


ขอน่องไก่สี่ขีดค่ะ
May I have 400 grams of chicken thigh?
我可以要400克鸡腿吗?
Wǒ kěyǐ yào 400 kè jītuǐ ma?


ไส้กรอกพวกนี้อยู่ได้นานแค่ไหน
How long will these sausages be good?
这些香肠可以保存多久?
Zhèxiē xiāngcháng kěyǐ bǎocún duōjiǔ?


ขอปลาทูตัวหนึ่ง
 I’d like a mackerel.
我想要一条鲭鱼。
Wǒ xiǎng yào yìtiáo qīng yú.


คุณช่วยแล่เนื้อปลาให้ด้วยได้ไหมคะ
Can you fillet a fish?
你能切成鱼片吗?
Nǐ néng qiē chéng yú piàn ma?


คุณมีกุ้งตัวโตกว่านี้ไหม
Do you have shrimps bigger than these?
有比这些大的虾吗?
Yǒu bǐ zhèxiē dà de xiā ma?


ผักกาดพวกนี้ดูไม่สดเลย
This lettuce doesn’t look very fresh.
这个生菜看起来不太新鲜。
Zhège shēngcài kàn qǐlái bú tài xīnxiān.


เห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุด
Truffle is the world's most expensive mushroom
松露是世界上最贵的蘑菇。
Sōnglù shì shìjiè shàng zuì guì de mógū.


22 ธันวาคม 2562

ประโยคภาษาจีนแบบง่ายๆ 14
爱惜
Àixī  
คนที่มีค่ามีความหมาย คนรัก

辩解
Biànjiě 
พูดแก้ตัว

报社
Bàoshè  
สำนักงานหนังสือพิมพ์

不然
Bùrán  
มิฉะนั้น ไม่เป็นเช่นนี้

贬义
Biǎnyì  
ความหมายในทางไม่ดี

除此之外
Chú cǐ zhī wài  
นอกจากนี้แล้ว

打赌
Dǎdǔ 
พนันกัน

倒车
Dàochē  
ถอย(รถ)

电视剧
Diànshìjù 
 ละครโทรทัศน์

答应
Dāyìng 
 รับปาก

多数
Duōshù  
ส่วนมาก ส่วนใหญ่

代表
Dàibiǎo  
เป็นตัวแทน เป็นผู้แทน ในนามของ

单调
Dāndiào  
จำเจ จืดชืด

反驳
Fǎnbó 
โต้แย้ง โต้

否则
Fǒuzé  
มิฉะนั้นแล้ว หาไม่แล้ว

关键
Guānjiàn  
จุดสำคัญ ประเด็นสำคัญ

规律
Guīlǜ  
กฎ

改革
Gǎigé  
การปฏิรูป

公认
Gōngrèn 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

经济
Jīngjì  
เศรษฐกิจ

精美
Jīngměi  
ประณีตงดงาม

精通
Jīngtōng 
เชี่ยวชาญ รู้แจ้งแตกฉาน

节奏
Jiézòu  
จังหวะ

减少
Jiǎnshǎo 
ลดลง ลดน้อยลง

交替
Jiāotì  
เข้าแทนที่ สับเปลี่ยนกัน

激烈
Jīliè  
(การกระทำ คำพูด)รุนแรง ดุเดือด

记录
Jìlù  
บันทึก

可见
Kějiàn  
แสดงว่า มองเห็นได้ว่า

看望
Kànwàng  
เยี่ยมเยียน

浪漫
Làngmàn  
โรแมนติก

理想
Lǐxiǎng 
 อุดมคติ อุดมการณ์

拿主意
Ná zhǔyì 
 ทำการตัดสินใจ

平时
Píngshí  
ตามปกติ ปกติ

平和
Pínghé 
 (นิสัยหรือการพูดจาหรือการกระทำ)อ่อนโยน นุ่มนวล

缺少
Quēshǎo 
 ขาด

全家福
Quánjiāfú  
ภาพถ่ายของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด ภาพครอบครัว

请教
Qǐngjiào  
เรียนถาม ขอคำแนะนำ

亲耳
Qīn ěr  
ได้ยินกับหู

亲眼
Qīnyǎn 
 เห็นกับตา

亲自
Qīnzì   
ด้วยตัวเอง

人各有志
Rén gè yǒuzhì  
แต่ละคนต่างก็มีความฝันที่แตกต่างกัน

甚至
Shènzhì 
 แม้กระทั่ง

省略 
 Shěnglüè  
ละ ตัดข้อความออก

顺序
Shùnxù  
ลำดับ ตามลำดับ

失业
Shīyè  
ว่างงาน ตกงาน

谈不上
Tán bú shàng  
ไม่ถึงขั้น

污染
Wūrǎn  
มลภาวะ

训练
Xùnliàn  
ฝึกอบรม ฝึก

休养
Xiūyǎng 
พักฟื้น

小说
Xiǎoshuō  
นวนิยาย

Xiàng  
ดูเหมือน คล้ายกับ

夜生活
Yèshēnghuó   
ชีวิตยามกลางคืน

引起
Yǐnqǐ  
ก่อให้เกิด ทำให้เกิด

一天到晚 
 Yìtiān dào wǎn  
ตลอดทั้งวัน ทั้งวัน

于是
Yúshì 
 เลย

业余
Yèyú  
นอกเวลาทำงาน

业余时间
Yèyú shíjiān 
เวลาว่าง

准时
Zhǔnshí  
ตรงเวลา

Zhì  
การรักษาโรค

增多
Zēngduō  
 เพิ่มขึ้น

逐渐
Zhújiàn  
ค่อยๆ ค่อยๆ....ทีละน้อย

做主
Zuòzhǔ  
รับผิดชอบได้ ตัดสินใจได้

增长
Zēngzhǎng 
 (ตัวเลข จำนวน)เพิ่มทวี

尊敬
Zūnjìng  
เคารพ

作息
Zuòxī 
การทำงานและการพักผ่อน

💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...