14 กุมภาพันธ์ 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

    มาต่อกันที่ part 6 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ


当地时间

Dāng dì shí jiān

เวลาท้องถิ่น 

Local time终点站

Zhōng diǎn zhàn

สถานีปลายทาง

Terminal station中转

Zhōng zhuǎn

เปลี่ยนเครื่อง

Transfer中转旅客

Zhōng zhuǎn lǚ kè

ผู้โดยสารผ่าน/ ผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

Transit Passenger转机国内航班

Zhuǎn jī guó nèi háng bān

การเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ

Domestic transfers转乘国际航班

Zhuǎn chéng guó jì háng bān

การเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างประเทศ

International transfers入境检查

Rù jìng jiǎn chá

ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ขาเข้า)

Immigration海关

Hǎi guān

ศุลกากร

Customs海关检查

Hǎi guān jiǎn chá

การตรวจสอบทางศุลกากร

Customs inspection违禁品

Wéi jìn pǐn

สินค้าผิดกฎหมาย

Contraband关税

Guān shuì

ภาษีศุลกากร

Customs duty免税

Miǎn shuì

ปลอดภาษี

Tax-free, Duty-free机场税

Jī chǎng shuì

ค่าภาษีสนามบิน 

Airport tax放行

Fàng xíng

(ศุลกากร) ปล่อยให้ผ่าน

Let sb. Pass绿色通道 (没有需要申报物品的旅客使用)

Lǜ sè tōng dào (méi yǒu xū yào shēn bào wù pǐn de lǚ kè shǐ yòng)

ช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง

Green Channel红色通道 (有申报物品的旅客使用)

Hóng sè tōng dào (yǒu shēn bào wù pǐn de lǚ kè shǐ yòng)

ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง

Red Channel取行李

Qǔ xíng lǐ

รับกระเป๋าเดินทาง

Luggage pick up行李传送带 

Xíng lǐ chuán song dài

สายพานรับกระเป๋า

Conveyer belt, the belt行李提取处

Xíng lǐ tí qǔ chù

จุดรับกระเป๋าเดินทาง

Baggage claim area卫生检疫

Wèi shēng jiǎn yì

การกักกันคนที่มีเชื้อโรคไม่ให้แพร่เข้ามาในเมือง

Quarantine机场巴士

Jī chǎng bā shì

รถบัสสนามบิน

Airport bus

 


💗💗💗💗


13 กุมภาพันธ์ 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

 
มาต่อกันที่part 5 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ


安全检查站

Ān quán jiǎn chá zhàn 

จุดตรวจค้น

Check Point安全检查 ;安检

Ān quán jiǎn chá ; Ān jiǎn

ตรวจเช็คความปลอดภัยสแกนก่อนขึ้นเครื่อง

Security check出境检查

Chū jìng jiǎn chá

ตรวจคนเข้าเมือง(ขาออก)

Immigration护照检查

Hù zhào jiǎn chá

ตรวจพาสปอร์ต

Passport control出境

Chū jìng

ออกนอกประเทศ

Leave the country登机桥

Dēng jī qiáo

งวงช้างหรือสะพานเทียบเครื่องบิน

Aero Bridge机场摆渡车

Jī chǎng bǎi dù chē

รถบัสรับส่ง(ขึ้นเครื่องบิน)

Transfer Bus女乘务员 ; 空中小姐; 空姐

Nǚ chéng wù yuán;Kōng zhōng xiǎo jiě; Kōng jiě

แอร์โฮสเตส

Airhostess男乘务员 ; 空中少爷 ; 空哥

Nán chéng wù yuán; Kōng zhōng shào yé; Kōng gē

สจ๊วต

Steward / 入境卡

Chū/ Rù jìng kǎ

ใบกรอกคนเข้าเมือง

Immigration Form出境卡

Chū jìng kǎ

บัตรขาออก

Departure card入境卡

Rù jìng kǎ

บัตรขาเข้า

Arrival card到达时间

Dào dá shí jiān

เวลามาถึง 

Arrival time起飞

Qǐ fēi

การนำเครื่องขึ้น

Aircraft take off降落

Jiàng luò

การลงจอด

Landing延误

Yán wù

ล่าช้า

Delay下飞机

Xià fēi jī

ลงจากเครื่องบิน

Get off a plane


💓💓💓💓💓คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

 


  มาต่อกันที่part 4 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ


登机牌

Dēng jī pái

บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง

Boarding Pass姓名

Xìng míng

ชื่อ-นามสกุล

Name 航班号

Háng bān hào

หมายเลขไฟลท์

Flight no.舱位等级

Cāng wèi děng jí

ชั้นที่นั่ง

Class出发日期

Chū fā rì qī

วันออกเดินทาง

Date of Departure日期

Rì qī

วันที่

Date登机口

Dēng jī kǒu

ประตูขึ้นเครื่อง

Gate出发地

Chū fā dì   

จาก 

From目的地 

Mù dì dì 

ถึง 

To登机时间 

Dēng jī shí jiān 

เวลาขึ้นเครื่อง

Barding Time行李牌

Xíng lǐ pái

แท็กกระเป๋าเดินทาง 

Baggage Tag最后登机广播

Zuì hòu dēng jī guǎng bò

ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย

Final call候机室

Hòu jī shì

ห้องรอเครื่อง

Departure lounge座位

Zuò wèi

ที่นั่ง

Seat靠窗座位

Kào chuāng zuò wèi

ที่นั่งติดหน้าต่าง

Window Seat中间座位

Zhōng jiān zuò wèi

ที่นั่งตรงกลาง

Middle Seat靠通道座位

Kào tōng dào zuò wèi

ที่นั่งริมทางเดิน

Aisle Seat紧急出口座位

Jǐn jí chū kǒu zuò wèi

ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน

Emergency exit seat

 💘💘💘💘💘

11 กุมภาพันธ์ 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语   มาต่อกันที่part 3 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ 


飞机场

Fēi jī chǎng

สนามบิน  

Airport国际机场

Guó jì jī chǎng

สนามบินนานาชาติ

International airport国内线

Guó nèi xiàn

เส้นทางบินภายในประเทศ

Domestic国际线

Guó jì xiàn

เส้นทางบินระหว่างประเทศ

International国际航班

Guó jì háng bān

เส้นทางบินระหว่างประเทศ 

International flight
飞机 

Fēi jī   

เครื่องบิน

Airplane, Plane航站楼 ; 候机大楼

Háng zhàn lóu ; Hòu jī dà lóu

อาคารผู้โดยสาร

Terminal1号航站楼

Yī Hào háng zhàn lóu

เทอร์มินอล 1

Terminal 1出站 (出港 ; 离开)

Chū zhàn (Chū gang ; Lí kāi)

ขาออก

Departure进站 (进港 ; 到达)

Jìn zhàn (Jìn gang ; Dào dá)

ขาเข้า

Arrival机场标志

Jī chǎng biāo zhì

ป้ายที่สนามบิน

Sigh飞机票

Fēi jī piào

ตั๋วเครื่องบิน

Air Ticket / Ticket登机手续办理

Dēng jī shǒu xù bàn lǐ

ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง

Check-in行李

Xíng lǐ

กระเป๋าเดินทาง

Baggage/Luggage托运行李

Tuō yùn xíng

กระเป๋าเดินทางที่จะฝากเข้าใต้ท้องเครื่องบิน

Register baggage随身行李

Suí shēn xíng lǐ

สัมภาระขึ้นเครื่อง

Carry-on luggage过重行李

Guò zhòng xíng lǐ

กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน

Overweight

 

 

 💖💖💖💖

 

 


8 กุมภาพันธ์ 2566

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวีซ่าประเภทต่างๆ 签证

 签证

qiān zhèng 

วีซ่า

Visa免签

Miǎn qiān 

ได้รับการยกเว้นวีซ่า

Free visa落地签

Luò dì qiān 

วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

Visa on arrival短期学习签证

Duǎn qī xué xí qiān zhèng

วีซ่านักเรียนระยะสั้น

Short-term study for less than 180 days长期学习签证

Cháng qī xué xí qiān zhèng

วีซ่านักเรียนระยะยาว

Long-term study for over 180 days旅游签证

Lǚ yóu qiān zhèng 

วีซ่านักท่องเที่ยว

Tourist visa探亲签证

Tàn qīn qiān zhèng

วีซ่าติดตามครอบครัว

Visitor Visa, Family Visitor过境签证

Guò jìng qiān zhèng

วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร

Transit Visa官员签证

Guān yuán qiān zhèng

วีซ่าราชการ

Official visit非移民签证

Fēi yí mín qiān zhèng

วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Visa Non-B

Non-business visit工作签证

Gōng zuò qiān zhèng

วีซ่าทำงาน

Work Visa外交签证

Wài jiāo qiān zhèng

วีซ่าทูต

Diplomatic Visa礼遇签证

Lǐ yù qiān zhèng

วีซ่าอัธยาศัยไมตรี

Courtesy Visa养老签证

Yǎng lǎo qiān zhèng

วีซ่าเกษียณอายุ(วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว 1 ปี)

Non-limingrant Visa Long stay (Non-Visa O to A), Retirement Visa长期居留签证

Cháng qī liú qiān zhèng

วีซ่าผู้พำนักระยะยาว

Long-Term Resident Visa (LTR)  🍁🍁🍁🍁🍁🍁
7 กุมภาพันธ์ 2566

คำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดน 关于国际旅行的常用词语

    มาต่อกันที่part 2 ของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างแดนค่ะ ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า ไปดูคำศัพท์กันเลย


护照

Hù zhào

หนังสือเดินทาง \ พาสปอร์ต

Passport外交护照

Wài jiāo hù zhào

หนังสือเดินทางทูต

Diplomatic passport公务护照 /  官员护照

Gōng wù hù zhào /  Guānyuán hùzhào

หนังสือเดินทางราชการ

Service passport /  Official passport普通护照

Pǔ tōng hù zhào 

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

(general) passport签证

Qiān zhèng  

วีซ่า

Visa办理签证

Bàn lǐ qiān zhèng 

ขอวีซ่า

Apply for the visa免签

Miǎn qiān 

ได้รับการยกเว้นวีซ่า

Free visa落地签

Luò dì qiān 

วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

Visa on arrival旅游签证

Lǚ yóu qiān zhèng 

วีซ่านักท่องเที่ยว

Tourist visa过境签证

Guò jìng qiān zhèng

วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร) 

Transit visa*ส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ จะลงให้ในบทความต่อไปนะคะ


*ส่วนคำศัพท์ในส่วนเที่ยวต่างแดนก็ยังไม่หมดนะคะ ยังคงทยอยลงให้เรื่อยๆ
💓💓💓


ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...